show episodes
 
فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏
 
Loading …
show series
 
خدا با فیض خود ما را بدون قیدوشرط در مسیح بخشيد و نجات داد، اما برای داشتن رابطه‌ای شفاف با خدا و رهایی از روحيۀ عدم بخشش، لازم است که ما نیز دیگران را ببخشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر فقط بر نیازهای خود تمرکز نماييم، آنها در زندگی ما تبدیل به بت می‌شوند. عیسی می‌فرماید که اولویت‌های ما، نام خدا، پادشاهی و ارادۀ او باشد، زیرا اولویت خدا،عطا کردن نیازهای روزانۀ ما است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی گرسنگی و نياز خود را نزد خدا می‌بریم، عیسی قادر است همان‌گونه که در گذشته نیازهای جسمانی، روحانی، روانی و شخصیتی ما را برآورده کرده، نان کفاف امروز ما را نیز به ما ببخشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
اگر ارادۀ عام خدا را که در کتاب مقدس برای ما آشکار شده است با جان و دل بپذیریم، ارادۀ خاص خدا را نيز برای زندگی شخصی خود درک خواهیم کرد. ارادۀ خدا همیشه نیکو می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی می‌گوییم ای پدر آسمانی ما، پادشاهی تو بیاید، منظور این است که مالکيت تمام زندگی خود را تسلیم خدا می‌کنیم و از او می‌طلبیم که انسان‌های ديگر هم نجات یابند و وارد پادشاهی خدا شوند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی می‌گوییم ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، اعلام می‌کنیم که تنها خدا لایق ستایش و پرستش می‌باشد. ما می‌توانیم با دل و زبان و سخاوت داشتن و مطيع و شکرگزار بودن، نام خدا را جلال دهيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی در دعای ربانی، آسمان را خانۀ پدر آسمانی معرفی می‌کند. در بهشت واقعی، شیطان و گناه وجود نخواهد داشت و از مرگ و ماتم و شيون و درد خبری نخواهد بود و ما خدای حقيقی را خواهيم پرستيد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعای ربانی، الگویی است که عیسی به شاگردان خود داد. تنها از طریق ایمان به مسیح، می‌توانیم خدا را پدر آسمانی، خطاب کنیم و در این رابطۀ پدر و فرزندی، امنیت، شادی و آرامش حقیقی را تجربه کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
پرستش مسيحی، عکس‌العمل ايمانداران نسبت به نیکویی و محبت خدا می‌باشد. موسیقی، تنها روش پرستش نیست زیرا پرستش، امری روحانی و قلبی‌است. پس در روح و راستی خدا را پرستش کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی با ایمان به مسيح و فروتنانه، بدون شک و تردید، بر طبق ارادۀ خدا و با روحیه‌ای شکرگزار دعا می‌کنیم، دعای ما مؤثر و ثمربخش خواهد بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در روز عید پنطیکاست، روح‌القدس بر شاگردان مسیح نازل گشت و آنها را پُر ساخت. شاگردان با قوّت و شهامتی که روح‌القدس به آنها بخشيد، خبر مرگ و قیام و صعود پيروزمندانۀ مسیح را اعلام کردند.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی بعد از قیام، چهل روز خود را بر شاگردانش ظاهر می‌نمود. او در چهلمین روز به شاگردان فرمود دراورشلیم منتظر تعميد با روح‌القدس بمانند. سپس با جلال، به آسمان و نزد خدای پدر صعود نمود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح سه روز پس از مرگ بر صليب، روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده شد. قیام و رستاخيز مسيح، پايۀ اعتقادات مسیحی است و بر اين واقعيت شهادت می‌دهد که ما نیز در آينده بر خواهيم خاست.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
عیسی به‌وسيلۀ خیانت یهودا، تسلیم سران قوم یهود شد و او را شکنجه کردند، شلاق زدند و بر صلیب میخکوب نمودند. مسیحِ بی‌گناه، برای رهایی انسان از اسارت گناه و هلاکت، بر صلیب قربانی گشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در شام فصح، وقتی عیسی با شاگردانش شام آخر را می‌خورد، نان را پاره کرد و با پیاله‌ای از عصارۀ انگور به شاگردان داد. عیسی با این کار نشان داد که خود او، برۀ قربانی حقیقی برای عید فصح، می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
یکی از وقایع مهم در انجيل مقدس، ورود پیروزمندانۀ مسیح به اورشلیم است. عیسی، پادشاه صلح و سلامتی، به اورشلیم آمد تا نجات را به ارمغان بیاورد. اما او در آينده برای داوری جهان خواهد آمد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دلایل متعددی وجود دارد که متوجه گرديم لازم بود خدا در جسم انسانی به این جهان بیاید. از‌جملۀ این دلایل، فراهم شدن قربانی برای گناهان بشر، شکست شیطان و نجات انسان می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بعد از توبه از گناه و ایمان به مسیح زنده، رستگاری واقعی را که فقط در مسيح يافت می‌شود، دریافت می‌کنیم. آنگاه به‌وسيلۀ قدرت روح‌القدس، قادر خواهیم بود از فرامین خدا اطاعت کرده و او را جلال دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
بعد از توبه از گناه و ایمان به مسیح زنده، رستگاری واقعی را که فقط در مسيح يافت می‌شود، دریافت می‌کنیم. آنگاه به‌وسيلۀ قدرت روح‌القدس، قادر خواهیم بود از فرامین خدا اطاعت کرده و او را جلال دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما ایمانداران مسيحی، باید خصوصیات اخلاقی پدر آسمانی‌مان، مانند بردباری را به ياری روح‌القدس و کلام خدا در خود پرورش دهیم، تا باعث جلال نام خدا در زندگی‌مان باشيم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح برای جلال پدر آسمانی زندگی کرد و بر روی صلیب مرد. ما نیز وقتی به مسیح ایمان می‌آوریم، هدف‌مان بايد اطاعت ‌کردن از کتاب ‌مقدس و انجام ارادۀ خدا باشد و پدر آسمانی را جلال دهیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
وقتی با روش‌های انسانی و تکیه بر قدرت و استعداد خود زندگی کنیم، شکست خواهیم خورد. اما زمانی که روش زندگی ما در اطاعت از خدا شکل گرفته باشد، زندگی مبارک و پُر‌ثمری خواهیم داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مطالعۀ کلام خدا، مشارکت با ایماندارانِ مسيحی، شنیدن موعظه و هدایت روح‌القدس، ما را در شناسایی بت‌ها یاری می‌دهند. در روند تقدیس، روح‌القدس ما را تدريجاً به شباهت مسیح درخواهد آورد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در زمان ترس، آن چیزی که به‌جای خدا به آن پناه می‌بریم، بت می‌باشد. ما باید هرروزه کار عظیم مسیح بر صليب را، به‌خود یادآوری کنیم و با قدرت روح‌القدس، بت‌ها را از زندگی‌مان بیرون نماييم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
در زندگی ما بت‌هایی وجود دارند که می‌خواهند جای خدا را بگیرند، مانند وطن‌پرستی، راحت‌طلبی، موفقيت دنيوی وغيره. ما باید بت‌های زندگی‌مان را با کمک روح‌القدس بشناسيم و از‌بین ببریم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما ایمان داریم که مسیح، نجات‌دهنده و پسر خداست. خدا کلیسای خود را بر صخرۀ عيسی مسيحِ خداوند، بنا کرده و مسئولیت اعلام انجیل را به ما سپرده است و همواره در سختی‌ها با ما می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسیح، به ما نجات و تولد تازه بخشيده است تا متعلق به او باشیم. همچنین هویتی تازه و قدرت روح‌القدس را عطا نموده تا در سختی‌ها، ایمان و اميد و محبت را به نمایش بگذاریم و مژدۀ نجات را به مردم برسانیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
کسی که تولد تازه را تجربه می‌کند، امیال و علایق تازه نیز می‌يابد و در‌پی انجام ارادۀ خدا می‌باشد. وقتی پیش پاهای مسیح می‌نشینیم و مطیع او می‌شویم، آن‌وقت غیرممکن در زندگی ما ممکن می‌شود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انگیزه‌های ما در زندگی و خدمت بسیار مهم هستند، پس باید از خدا بطلبیم تا به فیض و رحمتش، ترس و احترام به خود را در دل‌های ما شعله‌ور سازد و هرروزه بر مسیح و محبتش تفکر و تعمق کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید پیوسته انگیزه‌های خود را مورد سنجش قرار بدهیم. انگیزۀ اصلی ما، باید واکنش و پاسخ به محبت خدا باشد. خدا قلب و انگیزۀ ما را مشاهده می‌کند و به نیّت دل ما اهمیت می‌دهد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما در مسیح، حياتی تازه داریم و این نو شدن باید شامل تمام جنبه‌های زندگی ما، از جمله ارزش‌ها و معیارهای ما نیز بشود. راه مقابله با طمع، قناعت، سخت‌کوشی و سخاوت می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید مشتاقانه به پاداش آسمانی که در انتظار ما می‌باشد چشم بدوزیم. کلام خدا از پنج نوع تاج سخن می‌گوید که به ایماندارانی که فروتنانه و با اشتیاق خدا را خدمت می‌کنند عطا خواهد شد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
مسيح، به‌روشنی به ما دستور داده است که تا بازگشت او، مشغول خدمت به خدا باشیم. ما باید از قابلیت‌ها و استعداد‌های خود، برای جلال خدا استفاده کنیم و دیگران را محبت و خدمت نماییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای خدمت به مسیح، بايد روحيه‌ای توأم با شجاعت داشته باشيم. انجیل عيسی مسيح، یگانه قدرت خدا برای نجات ما می‌باشد، پس باید با شجاعت در این دنیای ضد مسیح، انجیل را اعلام کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای خدمت به مسیح، باید روحیه‌ای مسئول داشته باشیم. ما مسئولیت داریم که مردم دنیا را با مژدۀ نجات آشنا کنیم. همچنین در خدمت، باید روحیه‌ای مشتاق و متعهد داشته باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید روحیه‌ای داشته باشیم که هدف دارد و برای خدا و ديگران ثمرات روحانی به‌وجود می‌آورد. روحیه و اعمال درست، ابتدا بايد از خود ما نمايان شود و سپس با قدرت روح‌القدس و کتاب ‌مقدس از دیگران.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید با روحيه‌ای مهربان خدمت کنیم، یعنی برکات روحانی از کلام خدا را با دیگران در‌ميان گذاشته و آنها را بنا و درجهت رشد ایمان‌ مسيحی تشویق‌ نماييم. ما باید با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
برای خدمت به خدا، باید روحیۀ شکرگزار و مطیعی داشته باشیم و برای دیگران با دلسوزی دعا کنیم. اگر مطیع ارادۀ خدا و کتاب‌ مقدس باشیم، در سخت‌ترین شرایط هم آرامش مسيح خداوند را خواهیم داشت.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما باید خدمت و انگیزۀ دل خود را، مورد سنجش قرار دهیم و همه‌چیز را در جهت جلال خدا به انجام برسانیم و خدا را با تمام وجود و با هدایت روح‌القدس خدمت کنیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
هر ایماندار مسیحی، باید با طرز فکر و انگیزه‌ای درست، خدا را خدمت کند. ما باید با دعا و مطالعۀ روزانۀ کتاب مقدس، رابطۀ خود را با خدا سالم نگه‌داریم و دید درستی دربارۀ خدمت روحانی داشته باشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انجیل، ما را هدایت می‌کند تا با ايمان، کلام خدا را اطاعت کنيم و همۀ ملت‌ها را نیز به ایمان و اطاعت از خدای راستين هدایت کنیم. هدف اصلی انجیل، خبر خوش نجات در مسيح و جلال خدا می‌باشد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
انجیل عيسی مسيح، فیض و رسالت را فراهم نموده‌ است. خدا به‌طور رایگان به ما فیض عطا فرمود تا به پسرش ایمان بیاوریم و نجات را دریافت کنیم و همچنین ما را فرا می‌خواند که او را خدمت نماییم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
حتی در تاریخ غیر‌مذهبی دنیا، گزارش‌های زیادی در خصوص زندگی، مرگ و قیام و کارهای اعجاب‌انگیز عیسی مسیح موجود می‌باشد. عيسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
سطح ديگر الماس انجیل، رکن اصلی انجیل یعنی پسر خدا، عیسی مسیح می‌باشد. بسياری از پیشگویی‌های عهد عتیق درمورد نجات‌دهندۀ موعود، توسط عيسی مسیح، تحقق يافته است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
ما ایمانداران، باید زندگی خود را وقف مسیح نماییم و انجیل را به ديگران برسانیم. انجيل نجات‌بخش عيسی مسيح، خبر قدیمی عهد‌عتیق است که اکنون در مسیح، به کمال و انجام رسیده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
گناه، انسان‌ها را به اسارت گرفته و به‌سوی هلاکت ابدی می‌کشاند. اما بر اساس انجیل، تنها با ایمان به مسیح و واقعيت مرگ و قيام او، آمرزش گناهان و رهايی از هلاکت و جلال يافتن از خدا ممکن می‌گردد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
قدرت عظیم دعا، عاملی است برای متحول شدن جوامع و بازگشت مردم به سوی خدا. دعا همچنین می‌تواند اعتقاد مسيحی خوابیده و مرده را به ایمانی زنده و پویا مبدل سازد.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعای مداوم در کلیسای اولیه، سبب شد تا شاگردان پیام نجات‌بخش مسیح را با قدرت اعلام کنند. در طول تاریخ نیز بیداری‌های روحانی عظیمی توسط دعا به‌وجود آمده است.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
دعا، ما را قادر می‌سازد تا در جنگ روحانی با شيطان، زره کامل خدا را بپوشیم و اعمال گناه‌آلودِ نفس را بجا نياوريم. امروزه نیز خدا در جستجوی افرادی است که با اشتیاق او را می‌طلبند.‏توسط رادیو مژده, RadioMojdeh
 
دعا، ما را در برابر تخت پُرفيض خدا قرار می‌دهد و همچنین فرصتی‌ست تا همۀ جنبه‌های زندگی خود را در اختیار و هدایت روح‌القدس قرار دهیم. در جنگ روحانی، زره کاملی را که خدا مهیا ساخته، بپوشیم.‏توسط رادیو مژده, Radio Mojdeh
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login