show episodes
 
در بُن هر كنشِ تاثيرگذارِ اجتماعى يك آگاهى و بينش عميق نشسته است. در اين برنامه تلاشى خواهيم داشت براى جستجوى چشم اندازهايى در كتاب ايقان در راه دستيابى به بينش عميقترى نسبت به راههاى امكان برقرارى ديالوگى معنادار ميان فرهنگهاى مختلف. و هم در سطح فردى كوششى خواهد بود براى پديد آوردن سازشى ميان زندگانى در دوران مدرن با باور به نقش موثر دين در پيش بردن تاريخ بشرى.
 
«پادکست علی ویشکی» تنها پادکستی که به صورت جدی، واقعی، علمی، معنوی و از همه مهم‌تر کاملا تجربی بهت یاد میده که چجوری در درجه‌ی اول خودتو و بعد زندگیت رو کاملا متحول کنی. این پادکست ترکیبیه از روند خودشناسی واقعی (نه از نوع کسل‌کننده‌ش!)، قوانین معنوی عالم هستی، فرآیند خلق اگاهانه‌ی زندگی، علم نوروساینس و پیام‌های اگاهی‌های بالاتر که مجموع این‌ها بهت کمک میکنه تبدیل بشی به اون کسی که همیشه میخواستی باشی و یه مثالی باشی برای بقیه که چطور وقتی قوانین بازی زندگی رو یاد بگیری و ذهن‌ت رو از نو برن ...
 
Loading …
show series
 
فراتر از تغييری در سطح هنجارهای رسمی يا حتی الگوهای غيررسمی رفتار، ظهور پيامبر الهي در هر زمان تلاشش آن است تا تغييری در سطح ارزش‌ها يعني بُن هشياری و ادراك در جامعه انسانی پديد بياورد. در اين گفتار، گفتگويی پيرامون روش حضرت باب در مهار خشونت نهادينه شده در دوران ظهور خودشان را آغاز خواهيم كرد.توسط PersianBMS
 
جدای از تغييری كه در ساختار سياسی عالم در راستای نزدیک‌‌تر كردن جهان به آرمان صلح و يگانگی ضروری به نظر می‌رسد، الگوهای رفتاری جديدی هم از مردمان اين برهه از تاريخ زندگانی بشر انتظار می‌رود تا جهان بشری را وارد آن بهشت يا ملكوتی بكنند كه متون مقدس اديان به آن وعده‌ها داده بودند. در اين گفتار چند كلمه‌ای پيرامون اين الگوها سخن خواهيم گفت.…
 
هرچند در متون مقدّس ديانت بهائى تصويری از شكل و ساختار ادارى در جامعه‌ی ايده آل آينده‌ی عالم به دست داده شده اما چنين نيست كه در اين ميان اراده و اختيار بشری در رقم زدن تاريخ ناديده انگاشته شده باشد. در اين گفتار در كنار برخى نكته‌های ديگر به اين بحث نيز خواهيم پرداخت.توسط PersianBMS
 
پيشتر بيان شد كه تشكيل پارلمان بين المللی يا حكومت فدرال جهانى اگر مبتنی بر ادراكی متين و صحيح نباشد، آن سود و ثمری كه بايد را پديد نخواهد آورد. در اين گفتار نمونه‌هايی در طول تاريخ مدرن را وارسی خواهيم كرد كه چنین اهدافی به ميان آمده اما ادراك كژ و باژگونه‌ای كه برای توجيه این اهداف بيان مي‌شده، آن را از نتيجه بازداشته.…
 
پيشتر بيان كرديم كه ساختار سياسى كنونى عالم به گونه‌اى است كه امكان مداخله مستقيم و سريع نهادهاى بين المللى يا ساير دول در امور داخلى يك كشور را غيرممكن مي‌سازد. حتى زمانى كه آن دولت مرتكب نقض فاحش حقوق شهروندانش شده باشد. در اين گفتار پيرامون برخى مشكلات ديگر در نظام كنونى عالم سخن خواهيم گفت تا نشان بدهيم شكاف بزرگى كه بين ثروتمندان و فقرا پديد آ…
 
هر زمان يكي از دولتهاي عالم در حقّ شهروندان خود دست به نقض فاحش حقوق بشر زده است صداهاي بسياري شنيده ميشود كه چرا نهادهاي بين المللي اقدام به عملي جدّي نميكنند و چرا بسنده ميكنند به محكوم كردن آن ستمها. در اين گفتار صحبتى خواهد بود پيرامون آنكه نه فقط در بُن معرفت و هشياري، بلكه در شكل و ساختار سياسي جهان نيز نياز به پديد آمدن تغييراتي است تا امكان…
 
تدوين قانونى كه منعكس كننده عال‌يترين اصول باشد قدمى ستودنى است اما براى پديد آوردن تغييرى ماندگار و در سطحى وسيع كفايت نمي‌كند. حتى تغيير در نورم‌ها و الگوهاى غيررسمى رفتار در يك جامعه هم تضمين كننده اين تغيير ماندگار نيست. براى اين ماندگارى هشيارى و معرفتى نو نياز خواهد بود كه در نيرومندترين شكل خود از دو منبع دانش و آگاهى پديد خواهد آمد.…
 
جامعه بشری نمونه‌های بسياری را، هم از گذشته هم امروز به ياد مي‌آورد كه عالي‌ترين اصول در متن قانون نگاشته شده باشند. اما عادت‌ها و الگوهای رفتاری ديرينه مردمان، مجالی به عملی شدن آن قوانين نداده باشد. در اين گفتار و گفتار بعدی صحبتی خواهد بود از پرتويی كه متون بهائی بر چنین مواردى انداخته است.توسط PersianBMS
 
هشياری اگر نسبت به يكي بودن نژاد انسان پديد می‌آمد، آن‌گاه بسياری آفت‌ها در طول تاريخ هم‌چون پديده استعمار هم آبشخوری برای ظهور پيدا نمی‌كرد. استعمار براي دوام خودش نيازمند آن بود تا باوری نسبت به برتری يك نژاد بر آن نژاد ديگر را در جان و ذهن شهروندان ملل پيشرفته نهادينه كند. همين است كه حضرت عبدالبهاء برای علاج اين آفت، دعوت به آگاه شدن به معرفتی …
 
به شوخى مي‌ماند اگر بيت شاعر را نقل كنند كه فرموده «دل هر ذره را كه بشكافى، آفتابيش در ميان بينى» و بخواهند ميان اين عبارت و انرژى نهفته در هسته اتم ارتباطى پيدا كنند. و نيز كم لطفى است اگر به خاطر برخى عبارت‌هاى مجمل و سربسته بخواهند انديشه‌هاى ژرف يك انديشمند را در متون پيشين سراغ بگيرند. پذيرفتن نقش «تاكيد و تفصيل» سبب مي‌شود تا با نگاهى منصفانه…
 
بزرگترين مانع بر سر راه گفتگوى موثر آن است كه ما آدميان خود را خو نداده‌ايم به سكوت و گوش سپردنى با تمام توجه. به عنوان نمونه‌ای از اين مانع، ذهنيتى كه در ميان پيروان اديان نسبت به بهره بزرگتر حقيقت در متون مقدس آيين‌شان وجود دارد بسيار سبب مي‌شود تا سخن «ديگرى» را با همه وجود شنوا نباشند. ديدگاهى در متون آيين بهايى شايد كه بتواند بينشى براى رفع اي…
 
ديدگاهى كه در خصوص مواجهه با متون اديان مختلف بيان كردند در آثار ديگر حضرت بهاءالله و هم تلويحاً در خود كتاب ايقان به عنوان الگويى براى گفتگو و ديالوگ هم ارائه شده است. الگويى كه بر اساس آن هدف از گفتگو هرگز قبولاندن ايده خود به ديگرى نيست، و هم بر اين اساس نيست كه همه حقيقت نزد من استتوسط PersianBMS
 
سطح نازل‌ترى از آن بينشى كه در كتاب ايقان براى نحوه مواجهه با متون مقدس اديان آموختند را در آثار ديگر براى برخورد با آراء و نظرات ساير افراد هم بيان نمودند. ديدگاهى كه با تكيه بر اصل تحرى حقيقت مي‌تواند تعالى و رشد تمدن بشرى را به سطوحى بس والاتر برساندتوسط PersianBMS
 
در كتاب ايقان نه تنها هشيارى و معرفت نويى نسبت به وحدت حقيقى ميان اديان پديد مي‌آورند، بلكه مي‌كوشند نحوه مواجهه و برخورد متفاوتى با متون مقدس همه اديان را در جان و ذهن مخاطب بپرورند. مواجهه‌اى كه مي‌تواند عالم را به آرمان صلح و يگانگى، بسى نزديك‌تر كندتوسط PersianBMS
 
وقوف و هشياری كه از دل نگاهى از جنس تار و پود به انسان‌ها در دل آدمى پديد مي‌آيد، آن‌گونه است كه لحظه لحظه زندگي را معنادار خواهد نمود. چنین نگاهی نيز گرهی است كه آدمی را در ديگران‌اش تا ابد زنده نگاه خواهد داشت.توسط PersianBMS
 
تاريخ بشری عبارت است از ديالوگی ميان اراده پروردگار با اراده و اختيار بشر. ميراثى كه از پيروان اديان باقى مي‌ماند در حقيقت نتيجه همين تعامل بوده. نمونه آن اصل فديه يا كفاره در آيين مسيحيت است كه باز نتيجه تعامل پيروان اين آيين با كلام الهي بوده. وارسی نحوه مواجهه ظهور پيامبر الهى در اين عصر با همين انديشه نمونه نيكويي است از لحاظ شدن انديشه و اراده…
 
در متون اديان بسيار وارد شده كه فرد مومن را پذيرای بلا توصيف كرده‌اند گويی كه بلا موهبتی است كه نبايست خويشتن را از آن محروم بدارد. در اين گفتار صحبتي خواهد بود پيرامون اين كه مراد از همچو بياناتي تقديس و ستايش بلا نيست، بلكه توصيف معرفتي نسبت به بلا است كه بتواند بي هيچ چشم‌داشتي سبب خلاصي ديگران بوده باشد…
 
نظر به تعامل تنگاتنگي كه ميان اراده ى پروردگار و اراده ي بشري در متون اديان بيان شده، در متون اديان مختلف سخن از "عذاب الهي" نيز به ميان آمده در مواجهه با مواقعى كه غفلتي از سوى بشر ظاهر شده است. منتها مفهوم اين تعبير نه آنست كه پروردگار از بيرون تاريخ تازيانه اي در دست گرفته تا بر گرده ي بشر وارد آورد. باز هر چه هست بر هم ريختن تعادلى است كه از دل…
 
راستي حتما از لينک زير عضو کانال تلگرام علي ويشکي شو کانال تلگرام علی ویشکی (محتوای اختصاصی از اگاهی‌های بالاتر): https://t.me/alivishki1 سایت من (مقالات جدید و متفاوت رو از اینجا پیگیری کن): alivishki.com _____________________________ از طریق لینک زیر میتونی از پادکست علی ویشکی حمایت کنی https://idpay.ir/alivishki ______________________________ بر…
 
به حقوق جزايى در طول تاريخ از ديدگاه‌هاى گوناگون نگريسته مي‌شد. منع و بازدارى سايرين از اثر مجازات فرد خاطى، و نيز بازپرورى از جمله اين نظرگاه‌هاست. در متون مقدسه آيين بهايى اساسى متافيزيك به عنوان بنياد حقوق جزايى بيان شده كه در اين گفتار موضوع بحث خواهد بودتوسط PersianBMS
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- در مورد لحظه ي حال و فوايدش صحبت هاي زيادي شده و کتاباي بي شماري هم نوشته شده اما تو اين قسمت …
 
گفتگوهايی كه از ايوب با دوستان و اطرافيانش ضبط شده اين را شفاف می‌كند كه ميان وارد شدن بلا بر يك فرد و نانيكويی در آن شخص رابطه ضروری ای در ميان نيست. همين خود وظيفه شفافی را بر دوش فرد مي‌گذارد كه در مواقعی كه ديگری را به بلايی مبتلا ببيند صرف نظر از گذشته او بر رفع آن درد بكوشد.توسط PersianBMS
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- از اشتباهات رايج مسير معنوي که خيلي ها انجامش ميدن، اشتباه گرفتن ابزار پيمودن مسير با خود مسير…
 
تعبير«امتحان» بسيار در كتب مقدسه به كار رفته است، منتها بر خلاف تصور رايج، مفهوم اين تعبير صرفا آزمودن و سنجيدن مردمان از سوى پروردگار هستى نيست. استفاده از اين تعبير در واقع بينشى است براى فهم عميق‌تر بخش بزرگى از دشواري‌ها و بلايا كه همواره بر آدميان وارد مي‌آيد.توسط PersianBMS
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- تو اين قسمت ادامه گفتگوي من و مونا رو ميشنوين که به يه سري سوالات عمومي و باقيمونده از قسمت قب…
 
با اين كه همگام با رشد و ترقى علم، رنگ و نوع بلايا در زندگى آدمى تغييرات بسيار يافته است، اما همواره بلايا بخشى جدايى ناپذير از زندگى ما آدميان مانده است و برخى بلايا آن گونه‌اند كه هرگز چاره قطعى براى آن‌ها قابل تصور نيست. مي‌توان در متون اديان، ديدگاه‌هايى را سراغ گرفت كه چرا مي‌بايستى بلايا با وجود آدمى عجين باشند و همين موضوع اين يك دو گفتار خو…
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- تو اين قسمت گفتگوي من و مونا رو ميشنوين که در مورد نتايجي که گرفته و مسيري که منجر به نتايجش ش…
 
پذيرفتن بلا بر اساس رضا به قضاى الهى و توكل به پروردگار، مفهومى آشنا در متون اديان است. منتها لحاظ كردن اصل عدالت سبب مي‌شود بينش بديعى نسبت به پذيرش بلا در دل و ذهن آدمى پديد بيايد كه ارتباطى با خود جهان بشرى پيدا خواهد نمود.توسط PersianBMS
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- خب... رسيديم به دومين قسمت پرسش و پاسخ مثل قسمت قبلي به بعضي از مهم ترين سوالات چند وقت اخير ش…
 
اصل پايستگی در گفتار پيشين نتيجه‌اش ماندگاری اثر افعال و اعمال آدميان بود. اگر اين چنين باشد نانيكويی‌هايی كه از سوی آدميان به بروز مي‌رسد اثرش از عالم محو نخواهد شد مگر آن كه تجسم آن به صورت و شكل ديگری ظهور پيدا كند. در اين گفتار بر اساس همين اصل وارسی بينشى در كتب مقدسه پيرامون بلا را آغاز خواهيم كرد.…
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- سوالات زيادي توي چند ماه اخير ازم پرسيدين و توي اين قسمت و همينطور قسمت بعدي من سعي ميکنم به چ…
 
نيكويى‌ها يا زشتى‌هاى ما در حق ديگرى اثرى بر او گذاشته‌اند كه دست كم از طريق همان فرد تا هميشه در عالم جاودانه خواهند ماند. هشيار شدن نسبت به ماندگارى اثر كردار و رفتار و گفتار و حتى پندار ما تبعات ژرفى خواهد داشت در اين كه ما مسير زندگانى را چگونه سپرى خواهيم نمودتوسط PersianBMS
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- در ادامه‌ی قسمت قبلی بازم عمیق‌تر می‌شیم روی موضوع خلق اگاهانه و گریزی هم میزنم به کتاب فوق‌ال…
 
آن ظلمى كه من براى مدتى طولانى در حق ديگرى روا داشته‌ام اثراتى بر زندگى آن فرد خواهد گذاشت كه تا پايان عمر همراه او خواهد بود. و طبيعتاً در رفتار و معامله همان فرد با ديگران هم اثرگذار بوده است. بخشيده شدن من از سوى آن شخص نمي‌تواند به اين معنا باشد كه اثر تلخ آن كردار من از عالم محو شده باشد. مفهوم بخشاييدن شايسته ى تاملى ژرف است…
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- این قسمت دوباره برمیگردیم روی موضوع مورد علاقه‌ی من یعنی: خلق اگاهانه توضیحات زیادی لازم نداره…
 
به نظر مي‌رسد ما آدميان تبعيضى در حق زمان قائل شده‌ايم به گونه‌ای كه آن حالتی كه در بخش پايانى زندگانی يك فرد ظاهر شد را برتری مي‌نهيم بر آن حالاتى كه در گوشه‌های ميانى يا پيشتر زندگى يك شخص بروز پيدا كرده باشد. چنین تبعيضی سبب مي‌شود تا نگاه ما نسبت به آدميان و ساير پديده‌ها منعكس كننده واقعيت امر نبوده باشد.…
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- تو این قسمت در مورد یکی از اشتباهاتي صحبت میکنم که خیلی رایجه و بذار اینجوری بهت بگم، این اشتب…
 
اين طبع در آدميان هست كه اگر تصوير يك فرد در ذهن آن‌ها به طور ثابت و مداومي تغيير يافت تمام گذشته او را نيز بر اساس همان تصوير امروز بازتفسير خواهند نمود، به اين بهانه كه او همواره اين چنين بوده اما شرايط و موقعيت اجازه نمي‌داده اين حالت را آشكارا به ظهور برساند. بينشى در كتاب ايقان كمك خواهد نمود تا چنین طبعى را مورد نقد قرار دهيم…
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- خب... در ادامه‌ی قسمت قبلی، تو این اپیزود هم خیلی جزیی‌تر قانون جنسیت عالم هستی رو بررسی میکنی…
 
اين پديده رايج كه در متن كتاب مقدس قضاوتى تند يا ستايش‌آميز در حق فردى بيان شده باشد نمي‌بايست مانع ادامه تحقيق پيرامون ساير گوشه‌هاى وجود آن فرد باشد. هم‌چنين شرط ديگرى از انصاف هنگام تحقيق آن است كه احوال هر فردى در هر برهه‌اى از زندگى به طور مستقل وارسى شود نه اين كه گذشته او در پرتوى وضعيت امروز او مطالعه شده باشد.…
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- تو این قسمت (و همینطور قسمت بعدی) بصورت کامل و جامع یکی از مهم‌ترین قوانین عالم هستی رو با هم …
 
آن گونه‌ای از زيستن كه در متون بهائی با آن به عنوان «اصل تحرى حقيقت» ياد شده شايد كه بتواند فرصتى براي آدمى فراهم بياورد تا گوشش همواره گشوده باشد نسبت به سراغ گرفتن حقيقت در هر كجا كه بتوان نشانى از آن يافت. اين چنين اگر باشد امكان گفتگو و ديالوگ ميان آدميان همواره گشوده خواهد بودتوسط PersianBMS
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- تو این قسمت با یکی از باورهای خیلی زیرپوستی که متاسفانه تاثیر زیادی تو زندگی ما داره اشنا میشی…
 
در متون آثار بابى و بهايى زياد ديده مي‌شود كه قضاوت‌هاى گوناگونى در حق يك فرد صادر شده باشد كه آن قضاوت‌ها در ظاهر با يكديگر ناسازگار به نظر مي‌آيند. در مسير وارسى يكى از بينش‌هاى به دست آمده از كتاب ايقان مي‌توان به بينش ديگرى انديشيد كه توضيح‌گر چنین مواردى باشد.توسط PersianBMS
 
میدونی با قوي ترين فايل هاي صوتي مديتيشن دنيا به راحتی میتونی فقط توی ۱۲ دقیقه نتایج یه مدیتیشن ۱ ساعته‌ی عمیق (در حد راهبه‌های بودایی) رو بدست بیاری؟ رو لینک زیر بزن و توضیحاتی که دادم رو بخون alivishki.com/zen ------------------------------------------- این از اون قسمتایی هست که هر از چند گاهی باید برگردی و دوباره گوش کنی. تو این اپیزود بازم چنتا…
 
پس از هشيار شدن نسبت به تميز و تفكيكى كه ميان گوشه‌هاى ظهور الهى مي‌توان قائل شد، جنبه‌هايى از ديانت در گفتارهاى قبلى وارسى گرديد. گوشه مهمى از ديانت همان مراسم دينى است كه از نظر يكى از پدران جامعه شناسى، عامل اصلى در پديد آوردن جامعه‌هاى اوليه بوده است. هم‌چنين بحثى خواهيم داشت كه اين هشيارى نسبت به تفكيك گوشه‌هاى مختلف ديانت مي‌تواند رهنمون بشود…
 
تو این قسمت از پادکست به یه سری از باورهای غلطی که خیلی شایع هست بین افراد میپردازم و با هم بررسی میکنیم که چرا این باورهای غلط و محدودکننده میتونه مسیرت رو بطور غیر ضروری سخت‌تر کنه تو اخر این قسمت هم توضیحاتی در مورد چرایی و چگونگی خوب نگه داشتن حال‌ت تو شرایط سخت صحبت میکنم منتظر خوندن نظرت هستم باقی بقایت ❣️ ------------------ محتواهای بیشتر از…
 
پديده ديانت داراى جنبه‌هاى گوناگون است كه هر چند هر يك از آن‌ها بخش ضرورى و جدايى ناپذير آن تلقى مي‌شوند، منتها هرگاه تمام توجه معطوف و محدود به آن يك زمينه شده باشد، دين به ضد دين بدل خواهد شد و از ايفاى آن مقصودى كه براى آن ظاهر شده بازخواهد ماند. در اين گفتار گفتگويى خواهيم داشت پيرامون نقد متون بهايى به فروكاست دين به تنها يك جنبه از جنبه هاى د…
 
اگه میخوای با شنیدن یه فایل صوتی ۱۲ دقیقه‌ای نتایج یه مدیتیشن عمیق ۱ ساعته در حد راهبه‌های بودایی رو بدست بیاری، دوره‌ی فوق‌العاده‌ی مدیتیشن ذن برای تو ساخته شده: لينک دوره ذن --------------------------------- بدون شک این یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین قسمت های پادکست علی ویشکی هست از اون اپیزودا که باید بارها گوش کنی تا تمام مطالب‌ش رو دریافت کنی ت…
 
در احوال بسيارى از پيامبران نقل شده است كه در لحظاتى كه زجر و شكنجه‌اى از سوى مردمان بر جسم ايشان وارد مي‌شده تلخ‌ترين گلايه‌ها را از زبان ايشان شنيده مي‌شد كه «هيچ پيامبرى هم چو من مورد آزار قرار نگرفت». در اين گفتار صحبتى خواهيم داشت پيرامون اين كه اين گلايه لزوماً متوجه خود آن شكنجه‌ها نبود بلكه از ريشه‌اى مي‌ناليدند كه آن شكنجه‌ها خود نتيجه آن …
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login