Artwork

محتوای ارائه شده توسط Tze-John Liu. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Tze-John Liu یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

مازندرانی ها! خبری مهم

9:16
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 313325013 series 3266611
محتوای ارائه شده توسط Tze-John Liu. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Tze-John Liu یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Mazandarani Important News-Önemli haberler.mp4 // لوقا 2 - به دنیا بی‌یموئنه عیسی مسیح1در اون روزها آگوستوسِ قیصر دستور هادا تا همه مردِمی که زیر سلط‌ه‌ی روم دَیینه، سرشِماری بَووئِن. 2اینتا اولین سرشِماری بی‌یِه که در روزهای فرمانداری کورینیوس بر سوریه انجام گِته. 3پس، هر کس بَردَگِردِسته شه شهر تا نوم نویسی بَووهه. 4یوسِف هِم شهر ناصرۀ جلیل جه بورده بِیت‌لِحِم، همونجه‌یی که داوود بدنیا بی‌یَمو بی‌یِه، اینِسّه که از نسل و تِبارِ داوود بی‌یِه. 5وِه و وِنه نومزه مریم که پا به ماه بی‌یِه، بوردِنه بِیت‌لِحِم تا نوم نویسی بَووئِن. 6اونجه که دَیینه، موقع وَضع‌حمل مریم بَرِسیه 7و اولین وَچه ره که ریکا بی‌یِه به‌دنیا بیارده. وِره اتّا قنداق دِله دَپیته و آخور دِله بَخاسِندیه، اینِسّه که ویشونِسّه مهمانخانه دِله جا دَنیبییه. چَپونها و فرشته‌ها 8در اون نواحی، صحرا دِله چَپونهایی دَیینه که شو سَری شه گَله جه مواظبت کاردِنه. 9یکدفعه فرشته‌ی خداوند بر ویشون ظاهر بَییه و نور جلال خداوند بر ویشون بِتابِسّه. چَپونها خَله بَتِرسینه، 10اما فرشته ویشونِ بائوته: «نَتِرسین، اینِسّه که خَوِر خوشی شِمِسّه دارمه، خَوِر خوشی که خَله‌ها شاد وُننه. 11امروز داوودِ شهر دِله نجات دهنده‌ای شِمِسّه به‌دنیا بی‌یَمو. وِه خداوندْ مسیح هَسّه. 12شِمِسّه نشونه این هَسّه که اتّا وَچه ره قنداق دِله دَپیته و آخور دِله بَخاته ویننی.» 13یکدفعه اتّا گِروه خَله گَت از فرشتهای خداوند آسمون جه ظاهر بَینه که هِمراه اون فرشته در ستایش خدا گاتِنه: 14«جلال بر خدا در آسمون بالا، و آرامش بر مَردِمونی که زمین دِله مورد لطف وِه هَسِّنه.» 15و وقتی فرشته‌ها ووشو‌ن پَلی جه به آسمون بوردِنه، چَپونها همدیگه ره بائوتِنه: «بِیین بوریم بِیت‌لِحِم، و اونچه ره اتّفاق دَکِته، و خداوند اِما ره اونتاجه باخَوِر هاکارده ره بَوینیم.» 16پس با عَجِله بوردِنه و مریم و یوسِف و اون وَچه ره که آخور دِله بَخاته بی‌یِه ره بَدینه. 17وقتی وَچه ره بَدینه، حرفی ره که وِنه خَوِری ویشون ره بائوتِنه، پخش هاکاردِنه. 18و هرکی چَپونها صحبِت ره اِشناسته تعجب کارده. 19امّا مریم این همه ره شه یاد دِله داشته و درباره‌ی اونا فکر کارده. 20پس چَپونها بَردَگِردِستِنه در حالی که خدا ره برای اونچه بَدینه و بِشناسِنه شُکر و سپاس گاتِنه، اینِسّه که هَمه چیز هَمونتی بی‌یِه که ویشونِ بائوته بَییه. رسم تقدیم عیسی در خانه‌ی خدا 21در هَشتِمین روز، وقتی موقع ختنه‌ی وَچه بَرِسیه، وِنه نوم ره بی‌یشتِنه عیسی. اینتا همون اسمی بی‌یِه که فرشته، قبل از قِرار بَییتِن وِه در رحم مریم وِنه رو بی‌یِشته. 22وقتی روزهای طهارت ویشون طبق شریعت موسی به‌پایان بَرِسیه، یوسِف و مریم شه وَچه عیسی ره به اورشلیم بَوِردِنه تا وِره به خدا تقدیم هاکانند. 23اینتی که خدا شریعت دِله بَنِوِشته بَییه که «اولین ریکایی هر خانواده باید به خداوند تقدیم بَووهه»؛ 24اونا هَمینتی خاستِنه طبق شریعت، اتّا جفت یاکَریم یا کَوتِر وَچه ره هِم قِربانی هاکانند. 25در اون زِمان، اتّا مردی بنام شَمعون که پِر از روحِ خدا بی‌یِه و خَله خارآدِم و دیندار بی‌یِه، اورشلیم دِله زندگی کارده و منتظر ظهور مسیح بی‌یِه. 26روحِ خدا وِنِسّه آشکار هاکارده بی‌یِه که تا مسیح خداوند ره نَوینه، نَمی‌یِنّه. 27پس شَمعون به هدایت روح خدا بورده معبد حیاط دِله، و وقتی عیسی مار و پی‌یِر عیسی ره بیاردِنه تا رسم شریعت ره وِنِسّه انجام هادِن 28شَمعون وِره شه کَشه دِله بَییته و خدا ره ستایش هاکارده، بائوته: 29«ای خداوند، اِسّا بنا به شه وعده شه خادم ره به‌سِلامت مرخص هاکان 30اینِسّه که مه چش ته نجات ره بَدیِه 31نجاتی که در جلوی چشهای تِموم مردِم حاضر هاکاردی؛32وِه نوری هَسّه برای ظاهر هاکاردِنه حقیقِت بر مردمونه غیراسرائیلی و مایه سربِلِندی ته قوم، اسرائیل.» 33عیسی مار و پی‌یِر از حرفهایی که شَمعون وِنه خَوِری بائوته، تعجب هاکاردِنه.
  continue reading

65 قسمت

Artwork
iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 313325013 series 3266611
محتوای ارائه شده توسط Tze-John Liu. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Tze-John Liu یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Mazandarani Important News-Önemli haberler.mp4 // لوقا 2 - به دنیا بی‌یموئنه عیسی مسیح1در اون روزها آگوستوسِ قیصر دستور هادا تا همه مردِمی که زیر سلط‌ه‌ی روم دَیینه، سرشِماری بَووئِن. 2اینتا اولین سرشِماری بی‌یِه که در روزهای فرمانداری کورینیوس بر سوریه انجام گِته. 3پس، هر کس بَردَگِردِسته شه شهر تا نوم نویسی بَووهه. 4یوسِف هِم شهر ناصرۀ جلیل جه بورده بِیت‌لِحِم، همونجه‌یی که داوود بدنیا بی‌یَمو بی‌یِه، اینِسّه که از نسل و تِبارِ داوود بی‌یِه. 5وِه و وِنه نومزه مریم که پا به ماه بی‌یِه، بوردِنه بِیت‌لِحِم تا نوم نویسی بَووئِن. 6اونجه که دَیینه، موقع وَضع‌حمل مریم بَرِسیه 7و اولین وَچه ره که ریکا بی‌یِه به‌دنیا بیارده. وِره اتّا قنداق دِله دَپیته و آخور دِله بَخاسِندیه، اینِسّه که ویشونِسّه مهمانخانه دِله جا دَنیبییه. چَپونها و فرشته‌ها 8در اون نواحی، صحرا دِله چَپونهایی دَیینه که شو سَری شه گَله جه مواظبت کاردِنه. 9یکدفعه فرشته‌ی خداوند بر ویشون ظاهر بَییه و نور جلال خداوند بر ویشون بِتابِسّه. چَپونها خَله بَتِرسینه، 10اما فرشته ویشونِ بائوته: «نَتِرسین، اینِسّه که خَوِر خوشی شِمِسّه دارمه، خَوِر خوشی که خَله‌ها شاد وُننه. 11امروز داوودِ شهر دِله نجات دهنده‌ای شِمِسّه به‌دنیا بی‌یَمو. وِه خداوندْ مسیح هَسّه. 12شِمِسّه نشونه این هَسّه که اتّا وَچه ره قنداق دِله دَپیته و آخور دِله بَخاته ویننی.» 13یکدفعه اتّا گِروه خَله گَت از فرشتهای خداوند آسمون جه ظاهر بَینه که هِمراه اون فرشته در ستایش خدا گاتِنه: 14«جلال بر خدا در آسمون بالا، و آرامش بر مَردِمونی که زمین دِله مورد لطف وِه هَسِّنه.» 15و وقتی فرشته‌ها ووشو‌ن پَلی جه به آسمون بوردِنه، چَپونها همدیگه ره بائوتِنه: «بِیین بوریم بِیت‌لِحِم، و اونچه ره اتّفاق دَکِته، و خداوند اِما ره اونتاجه باخَوِر هاکارده ره بَوینیم.» 16پس با عَجِله بوردِنه و مریم و یوسِف و اون وَچه ره که آخور دِله بَخاته بی‌یِه ره بَدینه. 17وقتی وَچه ره بَدینه، حرفی ره که وِنه خَوِری ویشون ره بائوتِنه، پخش هاکاردِنه. 18و هرکی چَپونها صحبِت ره اِشناسته تعجب کارده. 19امّا مریم این همه ره شه یاد دِله داشته و درباره‌ی اونا فکر کارده. 20پس چَپونها بَردَگِردِستِنه در حالی که خدا ره برای اونچه بَدینه و بِشناسِنه شُکر و سپاس گاتِنه، اینِسّه که هَمه چیز هَمونتی بی‌یِه که ویشونِ بائوته بَییه. رسم تقدیم عیسی در خانه‌ی خدا 21در هَشتِمین روز، وقتی موقع ختنه‌ی وَچه بَرِسیه، وِنه نوم ره بی‌یشتِنه عیسی. اینتا همون اسمی بی‌یِه که فرشته، قبل از قِرار بَییتِن وِه در رحم مریم وِنه رو بی‌یِشته. 22وقتی روزهای طهارت ویشون طبق شریعت موسی به‌پایان بَرِسیه، یوسِف و مریم شه وَچه عیسی ره به اورشلیم بَوِردِنه تا وِره به خدا تقدیم هاکانند. 23اینتی که خدا شریعت دِله بَنِوِشته بَییه که «اولین ریکایی هر خانواده باید به خداوند تقدیم بَووهه»؛ 24اونا هَمینتی خاستِنه طبق شریعت، اتّا جفت یاکَریم یا کَوتِر وَچه ره هِم قِربانی هاکانند. 25در اون زِمان، اتّا مردی بنام شَمعون که پِر از روحِ خدا بی‌یِه و خَله خارآدِم و دیندار بی‌یِه، اورشلیم دِله زندگی کارده و منتظر ظهور مسیح بی‌یِه. 26روحِ خدا وِنِسّه آشکار هاکارده بی‌یِه که تا مسیح خداوند ره نَوینه، نَمی‌یِنّه. 27پس شَمعون به هدایت روح خدا بورده معبد حیاط دِله، و وقتی عیسی مار و پی‌یِر عیسی ره بیاردِنه تا رسم شریعت ره وِنِسّه انجام هادِن 28شَمعون وِره شه کَشه دِله بَییته و خدا ره ستایش هاکارده، بائوته: 29«ای خداوند، اِسّا بنا به شه وعده شه خادم ره به‌سِلامت مرخص هاکان 30اینِسّه که مه چش ته نجات ره بَدیِه 31نجاتی که در جلوی چشهای تِموم مردِم حاضر هاکاردی؛32وِه نوری هَسّه برای ظاهر هاکاردِنه حقیقِت بر مردمونه غیراسرائیلی و مایه سربِلِندی ته قوم، اسرائیل.» 33عیسی مار و پی‌یِر از حرفهایی که شَمعون وِنه خَوِری بائوته، تعجب هاکاردِنه.
  continue reading

65 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

راهنمای مرجع سریع