Artwork

محتوای ارائه شده توسط Tze-John Liu. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Tze-John Liu یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

[5].مثل سامری نیکو - "İyi Samiriyeli gibi"

2:34
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 313325012 series 3266611
محتوای ارائه شده توسط Tze-John Liu. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Tze-John Liu یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
[5]."Like Good Samaritan"-Mazandarani language.3gp // لوقا 1 - پیشگِفتار 23زِکریا پس از تِموم بَی‌یِنه خدمِت بَردَگِردِسته شه سِره. 24چند مدت بعد وِنه زِنا اِلیزابِت آبستِن بَییه و پنج ماه سِره‌نشین بَییه. 25اِلیزابِت شه پَلی گاته: «خداوند مِوِسّه اینتی هاکارده. وِه در این روزها مِره شامِل شه لطف قِرار هادا و مه عزّت از دست بورده یه مردِم پَلی ره، به مِن بَردِگاردِنیه.» پیشگویی به دنیا بی‌یموئِنه عیسی 26در ماه شِشم، جبرائیل فرشته، خِدا طَرِف جه به اتّا شهر در جلیل که ناصره گاتِنه، بَرِسیه بَییه 27تا بوره اتّا کیجا پَلی که وِنه نوم مریم بی‌یِه. مریم نومزه اسم یوسف بی‌یِه از تِبارِ داوود. 28فرشته وِنه پَلی بورده و بائوته: «سلام بر ته ای که خَله مورد لطف هسّی. خِداوند با ته هَسّه.» 29مریم با بِشناسِّنه وِنه حرف پریشون بَییه، شه پَلی فکر هاکارده که این چه جور سِلامی هسته. 30اما فرشته وِره بائوته: «ای مریم، نَتِرس! خِدای لطف خَله شامل ته حال بَییه. 31الان آبستِن وونی، اتّا ریکا بدنیا یانّی که باید وِنه نوم رِه عیسی بَیری. 32وِه گَت وونه، و گَتِ خدایِ ریکا بَخوندِسّه وونه. خِداوند خِدا تختِ پادشاهی وِنه جَد داوود ره وِره عطا کانده. 33وِه تا اَبِد بر تِبارِ یعقوب سلطنِت کانده و پادشاهیِ وِه هیچ وقت تِموم نَوونه.» 34مریم فرشته جه بَپِرسیه: «اینتا چیتی امکان دانّه، مِن که با مردی نَخاتِمه؟» 35فرشته جِواب هادا: «روح‌ِ خِدا بر ته نازل وونه، و قدرِت خِدای متعال بر ته سایه دِمدِنه. اینِسّه که اون وَچه مقدس و خدایِ ریکا بَخوندِسّه وونه. 36الان اِلیزابِت هِم که ته فامیل هسّه، پیرسَری آبستِن هَسّه، و اتّا ریکا در راه دانّه. اَره، وِه که گاننه کور‌جاق هسّه، شش ماهه آبستِن هسّه. 37اینِسّه که خِدا پَلی هیچ کاری ناممکن نی‌یِه!» 38مریم بائوته: «کنیزِ خِداوندِمه. اونچه مِره بائوتی، بَووهِه.» بعد فرشته وِنه پَلی جه بورده. مریم بورده اِلیزابِتِ پَلی39اتّا از اون روزها، مریم راست بَییه و با عَجِله به شهری در منطقۀ کوهستانیه یهودیه بورده. 40وِه بورده زِکریا سِره و اِلیزابِت رِه سِلام هاکارده. 41وقتی سِلام مریم به گوش اِلیزابِت بَرِسییِه، وَچه وِنه اِشکِمِ دِله تِکون بَخارده و اِلیزابِت روحِ خِدا جه پِر بَییه و 42با صدای بِلِند بائوته: «ته زَنان دِله مبارِکی، و مبارِک هسّه وَچه‌ای که ته اِشکِمِ دِله دَره! 43مِن کی هسِّمه که خداوند مار مه پَلی بی‌یِه؟ 44وقتی ته سِلام ره بِشناسِّمه، وَچه خِشحالی جه مه اِشکِم دِله حَرکِت هاکارده. 45مبارِک هسّه اون که ایمان بیاره، اینِسّه که اونچه از جانب خِداوند وِره بائوته بَییه، به انجام رِسِنه.» سرود مریم46مریم در جِواب بائوته: «مه جان خِداوند ره پرستش کانده 47و مه روح در خِدا که نجات دهنده هسّه، به وجد اِنه، 48اینِسّه که بر کوچیکیه شه کنیز نظِر هاکارده. از این به بعد همۀ نسلها مِره خوشبخت خوندِنِنه. 49اینِسّه که اون قادر که وِنه نوم قدوس هَسّه خَله کارهای گَتی مه‌وِسّه هاکارده.50وِنه رَحمِت پِشت اندر پِشت شامِل همه کسانی وونه که وِنجه تَرسِننه. 51وِ شه بازو جه نیرومندانه عمل کانده و اونایی ره که فِکرهای متکبرانه در سر دارِننه، جِدا کانده. 52فِرمانرِوایون ره تخت جه به زیر کَشِنه، و فروتنون رِه سربِلِند کانده.
  continue reading

65 قسمت

Artwork
iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 313325012 series 3266611
محتوای ارائه شده توسط Tze-John Liu. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Tze-John Liu یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
[5]."Like Good Samaritan"-Mazandarani language.3gp // لوقا 1 - پیشگِفتار 23زِکریا پس از تِموم بَی‌یِنه خدمِت بَردَگِردِسته شه سِره. 24چند مدت بعد وِنه زِنا اِلیزابِت آبستِن بَییه و پنج ماه سِره‌نشین بَییه. 25اِلیزابِت شه پَلی گاته: «خداوند مِوِسّه اینتی هاکارده. وِه در این روزها مِره شامِل شه لطف قِرار هادا و مه عزّت از دست بورده یه مردِم پَلی ره، به مِن بَردِگاردِنیه.» پیشگویی به دنیا بی‌یموئِنه عیسی 26در ماه شِشم، جبرائیل فرشته، خِدا طَرِف جه به اتّا شهر در جلیل که ناصره گاتِنه، بَرِسیه بَییه 27تا بوره اتّا کیجا پَلی که وِنه نوم مریم بی‌یِه. مریم نومزه اسم یوسف بی‌یِه از تِبارِ داوود. 28فرشته وِنه پَلی بورده و بائوته: «سلام بر ته ای که خَله مورد لطف هسّی. خِداوند با ته هَسّه.» 29مریم با بِشناسِّنه وِنه حرف پریشون بَییه، شه پَلی فکر هاکارده که این چه جور سِلامی هسته. 30اما فرشته وِره بائوته: «ای مریم، نَتِرس! خِدای لطف خَله شامل ته حال بَییه. 31الان آبستِن وونی، اتّا ریکا بدنیا یانّی که باید وِنه نوم رِه عیسی بَیری. 32وِه گَت وونه، و گَتِ خدایِ ریکا بَخوندِسّه وونه. خِداوند خِدا تختِ پادشاهی وِنه جَد داوود ره وِره عطا کانده. 33وِه تا اَبِد بر تِبارِ یعقوب سلطنِت کانده و پادشاهیِ وِه هیچ وقت تِموم نَوونه.» 34مریم فرشته جه بَپِرسیه: «اینتا چیتی امکان دانّه، مِن که با مردی نَخاتِمه؟» 35فرشته جِواب هادا: «روح‌ِ خِدا بر ته نازل وونه، و قدرِت خِدای متعال بر ته سایه دِمدِنه. اینِسّه که اون وَچه مقدس و خدایِ ریکا بَخوندِسّه وونه. 36الان اِلیزابِت هِم که ته فامیل هسّه، پیرسَری آبستِن هَسّه، و اتّا ریکا در راه دانّه. اَره، وِه که گاننه کور‌جاق هسّه، شش ماهه آبستِن هسّه. 37اینِسّه که خِدا پَلی هیچ کاری ناممکن نی‌یِه!» 38مریم بائوته: «کنیزِ خِداوندِمه. اونچه مِره بائوتی، بَووهِه.» بعد فرشته وِنه پَلی جه بورده. مریم بورده اِلیزابِتِ پَلی39اتّا از اون روزها، مریم راست بَییه و با عَجِله به شهری در منطقۀ کوهستانیه یهودیه بورده. 40وِه بورده زِکریا سِره و اِلیزابِت رِه سِلام هاکارده. 41وقتی سِلام مریم به گوش اِلیزابِت بَرِسییِه، وَچه وِنه اِشکِمِ دِله تِکون بَخارده و اِلیزابِت روحِ خِدا جه پِر بَییه و 42با صدای بِلِند بائوته: «ته زَنان دِله مبارِکی، و مبارِک هسّه وَچه‌ای که ته اِشکِمِ دِله دَره! 43مِن کی هسِّمه که خداوند مار مه پَلی بی‌یِه؟ 44وقتی ته سِلام ره بِشناسِّمه، وَچه خِشحالی جه مه اِشکِم دِله حَرکِت هاکارده. 45مبارِک هسّه اون که ایمان بیاره، اینِسّه که اونچه از جانب خِداوند وِره بائوته بَییه، به انجام رِسِنه.» سرود مریم46مریم در جِواب بائوته: «مه جان خِداوند ره پرستش کانده 47و مه روح در خِدا که نجات دهنده هسّه، به وجد اِنه، 48اینِسّه که بر کوچیکیه شه کنیز نظِر هاکارده. از این به بعد همۀ نسلها مِره خوشبخت خوندِنِنه. 49اینِسّه که اون قادر که وِنه نوم قدوس هَسّه خَله کارهای گَتی مه‌وِسّه هاکارده.50وِنه رَحمِت پِشت اندر پِشت شامِل همه کسانی وونه که وِنجه تَرسِننه. 51وِ شه بازو جه نیرومندانه عمل کانده و اونایی ره که فِکرهای متکبرانه در سر دارِننه، جِدا کانده. 52فِرمانرِوایون ره تخت جه به زیر کَشِنه، و فروتنون رِه سربِلِند کانده.
  continue reading

65 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

راهنمای مرجع سریع