محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

مردم عاشق ما هستند!

بررسی های کاربران

"عاشق قابلیت آفلاین شدم"
"از این طریق می توانید از اشتراک های پادکستتان استفاده کنید. همچنین راهی فوق العاده ست برای کشف پادکست های جدید"

"کولی رومی بالکان - "عیسی می تواند روح شما را شفا دهد.mp3

4:18
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 357577919 series 3456092
محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Romany Romani Balkan Gypsy - "Jesus Can Heal Your Soul".mp3 // Genesis - Chapter 3 - O Adam un i Eva1O sap his gosweder har i tsele wawar vieche, hoi kras o baro Dewel, maro rai. Un o sap penas ap i romjate: “Penas o Dewel tchatchepah, te hunte chan gar i rukendar an i baar?” 2Koi penas i romni ap o sap: “Mer nai chah i rukendar an i baar. 3Kokres ko rukestar, hoi mashkral an i baar tardo hi, penas o Dewel ‘Ma chan kolestar, taprenn les gar an, te merenn gar!’”4Koi penas o sap ap i romjate: “Tchatchepah, tumer merenna gar. 5O Dewel djinell, kai djana tumenge i jaka pre ap ko diwes, kai chan ko rukestar. Un tumer wenna har o Dewel un djinenna, hoi latcho un tchilatcho hi.” 6Un koi romni dikas ap ko ruk un penas ap peste: “Mishto wals, te chaus ko rukestar. Shukar hi lo! Un mishto wals, te waus gosewo.” Un joi las o rukestar, chas un das ninna peskro romeste, kai pash late his. Un job chas ninna. 7Koi djan lenge i jaka pre. Un jon haiwan, kai jon nango hi. Un jon pandan patria khetne i faigetikro rukestar un kran penge ripja. 8I rati, har buder gar tato his, shunan jon, kai djas o baro Dewel, maro rai, trujel an i baar. O rom un peskri romni khatran pen o Deblestar, maro rajestar, mashkral kol ruka an i baar. 9Un o baro Dewel, maro rai, das o romes gole: “Kai hal tu?”10Penas o rom: “Me shunom, kai hal an i baar. Un man his traash. Me hom nango. Koi khatrom man.”11Un o Dewel putchas lestar: “Koon penas tuke, te hal nango? Chal tu ko rukestar, kai penom tuke soreles, te chas gar lestar?” 12Penas o rom: “Koi romni, kai tu man dal, koja das man ko rukestar. Un me chom.” 13Un o baro Dewel, maro rai, penas ap i romjate: “Hoske kral tu kowa?”“O sap chochras man”, penas i romni, “jaake kai chom.”14Koi penas o baro Dewel, maro rai, ap o sap: “Praassedo wess koleske, hoi tu kral. Tuke djan le dran o drom, – tuke kokres un gar i tsele wawar viechenge. Tu djas ap tiro per un chas tchik tiro tselo djipen. 15Tu un koi romni, tumen hi choli jek ap o wawareste. Ninna tire tchawen hi choli ap lakre tchawende. Un lakre tchawen hi choli ap tire tchawende. Jek lakre tchawendar stakrell tiro shero khetne. Un tu dandreh les an leskri heri.” 16Ap i romjate penas o Dewel: “Me kamau tuke phares te krell, te weh an wawar koowa. Dukentsa aneh tu tchawen ap i phub. Un tiro dji dell gole pal tiro romeste. Job hi pral tute o rai.”17Un ap o romeste penas o Dewel: “Tu shunal ap tiri romjate un chal ko rukestar, kai penom tuke: ‘Ma cha kolestar.’ Doleske well bibacht ap i hachetikri phub. Tu budress phares ap i phub, te well tut chapaske, jaake rah har djiweh. 18Subjengre burra wenn baro ap tiri hachetikri phub un tu chah ko senlepen, hoi well koi pre baro. 19Tu hunte budress jaake phares tiro chapaske, te nashell o pani pral tiro mui, bis te weh pale phub. Tu hal kerdo dran i tchik i phubjatar. Un tu weh pale, hoi tu hals.”20Un o rom – leskro lab his Adam – das peskri romjat o lab Eva. Joi hi i dai i tsele menshendar.21Un o baro Dewel, maro rai, kras ripja dran felle o Adameske un i Evake un riwas kolla lenge an.22Un o baro Dewel, maro rai, penas: “Dikenn, o mensho was jaake har mer: Job djinell, hoi hi latcho un hoi hi tchilatcho. Kanna hi gar mishto, te chal lo ninna ko rukestar, hoi della o djipen. Palle djiwell job hako tsireske.” 23Un o baro Dewel, maro rai, bitchras les win dran i baar ‘Eden’, te budrell job ap i hachetikri phub. Dran i tchik i phubjatar was o mensho kerdo. Un kanna hunte budrell job koi pre. 24Un o Dewel tradas len win. Glan i baar ‘Eden’, ap koi rig, kai o kham pre djal, tchiwas o Dewel bolepangre i chareha, hoi chatchella un djal jek rigjatar ap i wawar, te denn le garda, te djal kek pash ko ruk, hoi della o djipen.
  continue reading

92 قسمت

iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 357577919 series 3456092
محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Romany Romani Balkan Gypsy - "Jesus Can Heal Your Soul".mp3 // Genesis - Chapter 3 - O Adam un i Eva1O sap his gosweder har i tsele wawar vieche, hoi kras o baro Dewel, maro rai. Un o sap penas ap i romjate: “Penas o Dewel tchatchepah, te hunte chan gar i rukendar an i baar?” 2Koi penas i romni ap o sap: “Mer nai chah i rukendar an i baar. 3Kokres ko rukestar, hoi mashkral an i baar tardo hi, penas o Dewel ‘Ma chan kolestar, taprenn les gar an, te merenn gar!’”4Koi penas o sap ap i romjate: “Tchatchepah, tumer merenna gar. 5O Dewel djinell, kai djana tumenge i jaka pre ap ko diwes, kai chan ko rukestar. Un tumer wenna har o Dewel un djinenna, hoi latcho un tchilatcho hi.” 6Un koi romni dikas ap ko ruk un penas ap peste: “Mishto wals, te chaus ko rukestar. Shukar hi lo! Un mishto wals, te waus gosewo.” Un joi las o rukestar, chas un das ninna peskro romeste, kai pash late his. Un job chas ninna. 7Koi djan lenge i jaka pre. Un jon haiwan, kai jon nango hi. Un jon pandan patria khetne i faigetikro rukestar un kran penge ripja. 8I rati, har buder gar tato his, shunan jon, kai djas o baro Dewel, maro rai, trujel an i baar. O rom un peskri romni khatran pen o Deblestar, maro rajestar, mashkral kol ruka an i baar. 9Un o baro Dewel, maro rai, das o romes gole: “Kai hal tu?”10Penas o rom: “Me shunom, kai hal an i baar. Un man his traash. Me hom nango. Koi khatrom man.”11Un o Dewel putchas lestar: “Koon penas tuke, te hal nango? Chal tu ko rukestar, kai penom tuke soreles, te chas gar lestar?” 12Penas o rom: “Koi romni, kai tu man dal, koja das man ko rukestar. Un me chom.” 13Un o baro Dewel, maro rai, penas ap i romjate: “Hoske kral tu kowa?”“O sap chochras man”, penas i romni, “jaake kai chom.”14Koi penas o baro Dewel, maro rai, ap o sap: “Praassedo wess koleske, hoi tu kral. Tuke djan le dran o drom, – tuke kokres un gar i tsele wawar viechenge. Tu djas ap tiro per un chas tchik tiro tselo djipen. 15Tu un koi romni, tumen hi choli jek ap o wawareste. Ninna tire tchawen hi choli ap lakre tchawende. Un lakre tchawen hi choli ap tire tchawende. Jek lakre tchawendar stakrell tiro shero khetne. Un tu dandreh les an leskri heri.” 16Ap i romjate penas o Dewel: “Me kamau tuke phares te krell, te weh an wawar koowa. Dukentsa aneh tu tchawen ap i phub. Un tiro dji dell gole pal tiro romeste. Job hi pral tute o rai.”17Un ap o romeste penas o Dewel: “Tu shunal ap tiri romjate un chal ko rukestar, kai penom tuke: ‘Ma cha kolestar.’ Doleske well bibacht ap i hachetikri phub. Tu budress phares ap i phub, te well tut chapaske, jaake rah har djiweh. 18Subjengre burra wenn baro ap tiri hachetikri phub un tu chah ko senlepen, hoi well koi pre baro. 19Tu hunte budress jaake phares tiro chapaske, te nashell o pani pral tiro mui, bis te weh pale phub. Tu hal kerdo dran i tchik i phubjatar. Un tu weh pale, hoi tu hals.”20Un o rom – leskro lab his Adam – das peskri romjat o lab Eva. Joi hi i dai i tsele menshendar.21Un o baro Dewel, maro rai, kras ripja dran felle o Adameske un i Evake un riwas kolla lenge an.22Un o baro Dewel, maro rai, penas: “Dikenn, o mensho was jaake har mer: Job djinell, hoi hi latcho un hoi hi tchilatcho. Kanna hi gar mishto, te chal lo ninna ko rukestar, hoi della o djipen. Palle djiwell job hako tsireske.” 23Un o baro Dewel, maro rai, bitchras les win dran i baar ‘Eden’, te budrell job ap i hachetikri phub. Dran i tchik i phubjatar was o mensho kerdo. Un kanna hunte budrell job koi pre. 24Un o Dewel tradas len win. Glan i baar ‘Eden’, ap koi rig, kai o kham pre djal, tchiwas o Dewel bolepangre i chareha, hoi chatchella un djal jek rigjatar ap i wawar, te denn le garda, te djal kek pash ko ruk, hoi della o djipen.
  continue reading

92 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

راهنمای مرجع سریع