Artwork

محتوای ارائه شده توسط Tze-John Liu. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Tze-John Liu یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

Banjar Bahasa-"Kesaksian".3gp

41:25
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 356804300 series 3306029
محتوای ارائه شده توسط Tze-John Liu. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Tze-John Liu یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Banjar Language - "Testimonies".3gp // LUKAS 2 - Diranakakannya Nabi Isa - 2:1-521“Pangumuman! Pangumuman!” ujar anak buah Kaisar Agustus.“Kaisar Agustus maadaakan cacah jiwa di daerah Karajaan Romawi. Samunyaan urang musti mandaptarakan dirinya di kampungnya saurang” ujarnya pulang. 2Nang itu tu cacah jiwa nang panambaian nang diadaakan wayah Kirenius manjadi Hupnor di banua Siria sakira barataan urang mambayar pajak. 3Lantaran itu, asing-asing urang bulikan ka kampungnya gasan mandaftarakan diri.4Nang kaya itu jua, Yusup, juriat Nabi Daud, nang bagana di kuta Nasaret di banua Galilea bulikan ka kuta Betlehem, iaitu kuta Nabi Daud. 5Inya tulakan ka sana gasan mandaptarakan dirinya lawan tunangannya, nang bangaran Maryam, nang lagi batianan. 6Wayah Yusup lawan Maryam sampaian di situ, pas Maryam handak baranak. 7Diranakakannya ai saikung anak lalakian nang panambaian tu. Anaknya disalimputi lawan tapih lalu dirabahakannya di wadah makanan inguan. Sualnya di situ inya kada tadapat wadah panginapan gasan bamalam. Nang didapatnya cuma sabuah kurungan binatang inguan haja gasan bamalam. Malaikat mahabarakan diranakakannya Isa Al Masih. 2:8-20 8Wayah malam, intangan kuta Betlehem, bubuhan tukang inguan parahatan manggaduh binatang inguannya di padang kumpai. 9Bakakajutan ada malaikat bacungul parak bubuhannya. Lalu cahaya Allah manyinari bubuhannya tadi, lalu ai bubuhannya pina gair banar. 10“Jangan takutan” ujar malaikat. “Aku mambawa habar baik gasan bubuhan ikam. Habar nang ini musti kahimungan samunyaan urang. 11Hari ini di kuta Betlehem, kutanya Raja Daud, 2:11 Raja Daud: Raja Daud di sini adalah Nabi Daud. hanyar diranakakan Al Masih, 2:11 Al Masih: Dalam bahasa aslinya ‘Al Masih’ baarti ‘nang diurapi’. Istilah nang ini manunjukakan jabatan, nang kaya kata ‘camat’ atawa ‘hupnor’. Pada zaman Parjanjian Lawas, saban kalian raja diurapi, inya diurapi ulih saikung nabi lawan minyak zaitun sabagai ciri inya dipilih wan disahakan ulih Allah. Dan satiap imam dan nabi pada zaman itu diurapi jua. Nabi Isa cocok haja disambat ‘Nang Diurapi’ lantaran Sidin baisian jabatan nang kaya nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Lantaran babarapa tulisan dalam Kitab Suci Taurat dan Zabur, sacara umum pada zaman Nabi Isa, juriat Nabi Ibrahim mangatahuiarti dari ‘Al Masih’ adalah Tukang Kasalamatan nang Allah janjiakan. Sidin baasal matan juriat Nabi Daud. Sidin cagar mambibasakan juriat Nabi Ibrahim matan musuh-musuhnya. Sidin cagar mandiriakan suatu Karajaan lawan kuasa Allah. Lawan pulang, Sidin cagar mamerintah lawan kaadilan. Lihati Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110. Junjungan nang datang gasan manyalamatakan bubuhan ikam. 12Ini nah cirinya: di situ, kaina, bubuhan ikam cagaran mandapati saikung anak halus nang disalimputi lawan tapih. Anak halus tu dirabahakan di wadah makanan inguan" ujar malaikat pulang. 13Bakakajutan malaikat-malaikat nang lain batampaian jua di higa malaikat tadi. 14 “Biar ha samunyaan malaikat-malaikat mamuji Allah di langit. Wan biar ha manusia nang dibarakahi Allah manarima hati nang lapang bahagia di bumi” ujar malaikat-malaikat sambil mamuji Allah. 15Imbah itu, malaikat-malaikat tadi mainggalakan bubuhannya wan bulikan ka surga. “Ee! Ee! Ayu kita tulakan ka Betlehem. Nyaman kita malihat saurang paristiwa nang dihabarakan Allah tadi" ujar bubuhan tukang inguan bapandir papadaannya. 16Badadas ai bubuhannya tulakan ka situ. Sasampainya di situ, tadapat jua bubuhannya lawan Maryam, Yusup wan anak halus tu nang dirabahakan di wadah makanan inguan. 17Imbah malihat anak halus tu, bubuhan tukang inguan mamadahakan napa nang diucapakan malaikat-malaikat tadi manganai anak halus tu. 18Urang-urang nang ada di situ tahiran-hiran mandangar habar bubuhan tukang inguan tadi. 19Tagal Maryam mahinipakan haja samunyaan parkara nang itu dalam hatinya sambil mamikirakannya. 20“Syukur Al Hamdulilah. Samunyaan nang hanyar kita dangar wan kita lihat ni pas banar lawan napa nang dipadahakan ulih malaikat tadi” ujar bubuhan tukang inguan mamuji Allah sambil bulikan. Isa disunat, dingarani wan didoaꞌakan di Bait Allah. 2:21-24 21Dalapan hari imbah Isa diranakakan, Anak nang itu disunat lalu dibari ngaran Isa. Ngarannya tu sudah dipadahakan malaikat lawan Maryam sabalum inya batianan. 22Ampat puluh hari imbah baranak, maka sampai ai wayahnya Maryam wan Yusup maadaakan acara akikah 2:22 akikah: Biar kami mamakai istilah 'akikah' di sini, sabujurannya acara akikah Maryam tu babida. Di dalam acara Maryam tu, nang disumbalih adalah burung, lain kambing. Lawan pulang, kadada manatak rambut bayi di dalam acara Maryam tu. Lawan pulang, kadada pambarian ngaran anak tu lantaran Isa sudah dibari ngaran sabalum hari ini. di Bait Allah nang kaya sudah disampaiakan Nabi Musa. Lalu, Maryam lawan Yusup mambawa Anak nitu ka Bait Allah di kuta Yarusalem gasan didoaꞌakan. 23Sualnya di hukum Allah nang sudah disampaiakan Nabi Musa tu ada tatulis nang kaya ini, “Satiap anak lalakian nang panambaian harus disarahakan lawan Allah.” 2:23 Lihati Keluaran 13:2, 12, 15. 24Allah jua mawajipakan kuitannya mamparsambahakan kurban nang sudah ditantuakan amun inya baisian anak lalakian nang panambaian. Kurbannya tu sapasang burung darakuku atawa dua ikung anak burung dara. 2:24 Saikung imam manyumbalihakan burung-burung nang itu lawan cara nang Allah padahakan dalam Kitab Suci Taurat. (Lihati Ima. 3, 6:24–30, dan 12:6–8) Maka hakun ai kuitannya Isa malakuakan nang kaya itu jua. Simiun banubuat Allah bajanji mautus Al Masih gasan manyalamatakan manusia. 2:25-35 25Wayah itu di kuta Yarusalem, ada saikung lalakian nang takwa lawan saleh. Ngarannya Simiun. Sidin lagi mahadangi kadatangan Al Masih nang dijanjiakan Allah gasan manyalamatakan Juriat Nabi Ibrahim. Sidin dibimbing ulih pitunjuk Ruh Kudus. 2:25 Ruh Kudus: Ruh Kudus di sini adalah Ruh Allah. Lihati catatan di Matius 1:19. 26Lalu, sidin dipadahi Ruh Kudus 2:26 Ruh Kudus: Ruh Kudus di sini adalah Ruh Allah. Lihati catatan di Matius 1:19. bahwa sidin kada pacangan mati sabalum malihat Al Masih. 27Lantaran dibimbing ulih Ruh Kudus tadi, sidin tulak baampah ka Bait Allah. Kabalujuran wayah itu, Yusup wan Maryam mambawa Isa ka situ jua gasan mangurbanakan burung lawan manduaꞌakan Isa nang kaya diwajipakan dalam Kitab Suci Taurat. 28Pas Simiun malihat Anak nang halus nang itu, dihimpunya ai sambil mamuji Allah. 29“Ya Allah” ujar Simiun badoa, “dasar bujur janji pian dahulu lawan ulun sudah dikabulakan. Biar ha lagi (lagi=penguatan) ulun maninggal lawan hati nang lapang bahagia, kadapapa. 30Sualnya ulun sudah batamuan jua lawan utusan Pian nang cagaran manyalamatakan manusia. 31Anak nang ini ni Pian pilih gasan sabarataan urang. 32Inya ni nang kaya cahaya gasan manarangi samunyaan suku-suku. Lawan pulang, inya ni cagaran mambawa kahormatan gasan umat Pian, juriat Nabi Ibrahim.” 33Abah lawan uma Isa tahiran-hiran mandangar ucapan Simiun manganai Anaknya. 34Lalu, Simiun mamohon barakah gasan Yusup lawan Maryam. “Sabujurannya lah, Anak nang ini sudah ditantuakan Allah. Kaena, sapalih juriat Nabi Ibrahim pacangan manulak Anak nang ini, lalu pacangan binasa. Sapalih lagi pacangan kawa manarima Anak nang ini lalu pacangan kahimungan banar lantaran salamat. Inya ni baisi pancirian nang pacang manampaiakan kabanaran matan Allah. Tagal banyak urang nang pacangan manolak-Nya. 35Lantaran itu, napa nang ada dalam hati urang pacang jadi kanyataan. Imbah itu, ikam, Maryam ai, pacang basadih nang kaya dicucuk-cucuk (BI=ditusuk) lawan lading nang landap" ujar Simiun baucap ka Maryam.Nubuatan Hana 2:36-38 36Di situ ada saikung nabi babinian nang sudah tuha banar. Ngarannya Hana, anak Fanuel, matan suku Asyer di banua Israil. Sidin balaki salawas tujuh tahun. 37Imbah itu, sidin manjadi balu. Wayahini umurnya sudah dalapan puluhan tahun. Sidin kada suah maninggalakan Bait Allah. Siang malam sidin ada di Bait Allah haja baibadah. Rancak jua sidin bapuasa lawan badoa. 38Wayah Simiun masih bapandir lawan Yusup wan Maryam, datang ai si Hana tu mamaraki, lalu sidin langsung mamuji Allah lantaran batamuan lawan Al Masih. Imbah itu, sidin mamandirakan ai manganai Anak tu ka urang banyak nang lagi dandaman lawan kadatangan Al Masih nang pacangan mambibasakan kuta Yarusalem. 2:38 mambibasakan kuta Yarusalem: Ibukuta Yarusalem mawakili samunyaan banua Israel— nang wayah itu dijajah ulih karajaan Romawi. Di bawah karajaan Romawi, Israel dibagi manjadi propinsi Yudea wan Galilea. Isa diganalakan di kuta Nasaret. 2:39-40 39Imbah Yusup wan Maryam tuntung manggawi samunyaan kawajipan dalam Hukum Tuhan, bulikan ai inya (XXX note inya and not bubuhanya) ka kuta Nasaret di banua Galilea, kutanya saurang. 40Tahun ka lawan tahun, Anak nang itu sasain baganal wan bakuat, lalu sasain bijaksana, wan dibarakahi Allah. Napa nang diulah Isa wayah baumur dua balas tahun 2:41-52 41Satiap tahun kuitan Isa tulakan ka kuta Yarusalem gasan marayaakan Hari Raya Paskah di situ. 2:41 Hari Raya Paskah: Juriat Nabi Ibrahim biasanya marayaakan Hari Raya Paskah lantaran ribuan tahun sabalumnya pada hari itu, malaikat Allah mambunuh samunyaan anak panuhanya urang Mesir lantaran manyiska juriat Nabi Ibrahim. Tapi anak panuhanya juriat Nabi Ibrahim kada dibunuhnya. 42Pas Isa baumur dua balas tahun, Yusup wan Maryam mambawanya tulakan ka parayaan nitu nang kaya biasa. 43Imbah parayaannya tuntung, bulikan ai Yusup wan Maryam. Tagal inya (xxx note inya and not bubuhannya) kada tahu amun Isa masih batinggal di kuta Yarusalem. 44Dikiranya, (xxx note inya and not bubuhannya) Isa masih ada di dalam rombongan nang tulakan baimbai. Imbah saharian bajalan, inya (xxx note inya and not bubuhannya) mancariꞌi Isa di antara kulawarganya wan kakawalannya. 45Lantaran kadada tadapat di situ, babulik pulang inya mancariꞌi ka kuta Yarusalem. 46Sampai talu hari, kuitannya mancariꞌi Isa. Hanyar inya tadapat Isa di Bait Allah. Wayah itu, Isa lagi duduk di tangah-tangah guru-guru agama sambil mandangarakan wan manakuni bubuhannya. 47Samunyaan urang nang mandangar pandiran Isa tahiran-hiran lantaran jawapan-jawapan Isa nang pintar banar. 48Pas kuitan-Nya malihat, tahiran-hiran jua. Lalu umanya managur, “Nak, kanapa Ikam di sini? Kami tu kujuk-kujuk mancariꞌi (note we don't need the word 'ikam' here.) kamana-mana!” 49Lalu Isa manyahut, “Baapa pian, Ma, Bah, mancariꞌi Ulun? Ulun ni musti baada di Bait Allah, rumah Abah Ulun?” 50Tagal kuitannya kada paham napa nang dimaksutakan-Nya. 51Lantaran Isa ni patuh wan maasi apa ujar kuitan, lalu bulikan ai umpat kuitannya ka kuta Nasaret. Samunyaan kajadian nang itu dihinipakan uma-Nya dalam hati. 52Magin ganal, Isa magin batambah bijaksana, magin disayangi Allah lawan disayangi urang banyak jua.
  continue reading

183 قسمت

Artwork
iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 356804300 series 3306029
محتوای ارائه شده توسط Tze-John Liu. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Tze-John Liu یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Banjar Language - "Testimonies".3gp // LUKAS 2 - Diranakakannya Nabi Isa - 2:1-521“Pangumuman! Pangumuman!” ujar anak buah Kaisar Agustus.“Kaisar Agustus maadaakan cacah jiwa di daerah Karajaan Romawi. Samunyaan urang musti mandaptarakan dirinya di kampungnya saurang” ujarnya pulang. 2Nang itu tu cacah jiwa nang panambaian nang diadaakan wayah Kirenius manjadi Hupnor di banua Siria sakira barataan urang mambayar pajak. 3Lantaran itu, asing-asing urang bulikan ka kampungnya gasan mandaftarakan diri.4Nang kaya itu jua, Yusup, juriat Nabi Daud, nang bagana di kuta Nasaret di banua Galilea bulikan ka kuta Betlehem, iaitu kuta Nabi Daud. 5Inya tulakan ka sana gasan mandaptarakan dirinya lawan tunangannya, nang bangaran Maryam, nang lagi batianan. 6Wayah Yusup lawan Maryam sampaian di situ, pas Maryam handak baranak. 7Diranakakannya ai saikung anak lalakian nang panambaian tu. Anaknya disalimputi lawan tapih lalu dirabahakannya di wadah makanan inguan. Sualnya di situ inya kada tadapat wadah panginapan gasan bamalam. Nang didapatnya cuma sabuah kurungan binatang inguan haja gasan bamalam. Malaikat mahabarakan diranakakannya Isa Al Masih. 2:8-20 8Wayah malam, intangan kuta Betlehem, bubuhan tukang inguan parahatan manggaduh binatang inguannya di padang kumpai. 9Bakakajutan ada malaikat bacungul parak bubuhannya. Lalu cahaya Allah manyinari bubuhannya tadi, lalu ai bubuhannya pina gair banar. 10“Jangan takutan” ujar malaikat. “Aku mambawa habar baik gasan bubuhan ikam. Habar nang ini musti kahimungan samunyaan urang. 11Hari ini di kuta Betlehem, kutanya Raja Daud, 2:11 Raja Daud: Raja Daud di sini adalah Nabi Daud. hanyar diranakakan Al Masih, 2:11 Al Masih: Dalam bahasa aslinya ‘Al Masih’ baarti ‘nang diurapi’. Istilah nang ini manunjukakan jabatan, nang kaya kata ‘camat’ atawa ‘hupnor’. Pada zaman Parjanjian Lawas, saban kalian raja diurapi, inya diurapi ulih saikung nabi lawan minyak zaitun sabagai ciri inya dipilih wan disahakan ulih Allah. Dan satiap imam dan nabi pada zaman itu diurapi jua. Nabi Isa cocok haja disambat ‘Nang Diurapi’ lantaran Sidin baisian jabatan nang kaya nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Lantaran babarapa tulisan dalam Kitab Suci Taurat dan Zabur, sacara umum pada zaman Nabi Isa, juriat Nabi Ibrahim mangatahuiarti dari ‘Al Masih’ adalah Tukang Kasalamatan nang Allah janjiakan. Sidin baasal matan juriat Nabi Daud. Sidin cagar mambibasakan juriat Nabi Ibrahim matan musuh-musuhnya. Sidin cagar mandiriakan suatu Karajaan lawan kuasa Allah. Lawan pulang, Sidin cagar mamerintah lawan kaadilan. Lihati Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110. Junjungan nang datang gasan manyalamatakan bubuhan ikam. 12Ini nah cirinya: di situ, kaina, bubuhan ikam cagaran mandapati saikung anak halus nang disalimputi lawan tapih. Anak halus tu dirabahakan di wadah makanan inguan" ujar malaikat pulang. 13Bakakajutan malaikat-malaikat nang lain batampaian jua di higa malaikat tadi. 14 “Biar ha samunyaan malaikat-malaikat mamuji Allah di langit. Wan biar ha manusia nang dibarakahi Allah manarima hati nang lapang bahagia di bumi” ujar malaikat-malaikat sambil mamuji Allah. 15Imbah itu, malaikat-malaikat tadi mainggalakan bubuhannya wan bulikan ka surga. “Ee! Ee! Ayu kita tulakan ka Betlehem. Nyaman kita malihat saurang paristiwa nang dihabarakan Allah tadi" ujar bubuhan tukang inguan bapandir papadaannya. 16Badadas ai bubuhannya tulakan ka situ. Sasampainya di situ, tadapat jua bubuhannya lawan Maryam, Yusup wan anak halus tu nang dirabahakan di wadah makanan inguan. 17Imbah malihat anak halus tu, bubuhan tukang inguan mamadahakan napa nang diucapakan malaikat-malaikat tadi manganai anak halus tu. 18Urang-urang nang ada di situ tahiran-hiran mandangar habar bubuhan tukang inguan tadi. 19Tagal Maryam mahinipakan haja samunyaan parkara nang itu dalam hatinya sambil mamikirakannya. 20“Syukur Al Hamdulilah. Samunyaan nang hanyar kita dangar wan kita lihat ni pas banar lawan napa nang dipadahakan ulih malaikat tadi” ujar bubuhan tukang inguan mamuji Allah sambil bulikan. Isa disunat, dingarani wan didoaꞌakan di Bait Allah. 2:21-24 21Dalapan hari imbah Isa diranakakan, Anak nang itu disunat lalu dibari ngaran Isa. Ngarannya tu sudah dipadahakan malaikat lawan Maryam sabalum inya batianan. 22Ampat puluh hari imbah baranak, maka sampai ai wayahnya Maryam wan Yusup maadaakan acara akikah 2:22 akikah: Biar kami mamakai istilah 'akikah' di sini, sabujurannya acara akikah Maryam tu babida. Di dalam acara Maryam tu, nang disumbalih adalah burung, lain kambing. Lawan pulang, kadada manatak rambut bayi di dalam acara Maryam tu. Lawan pulang, kadada pambarian ngaran anak tu lantaran Isa sudah dibari ngaran sabalum hari ini. di Bait Allah nang kaya sudah disampaiakan Nabi Musa. Lalu, Maryam lawan Yusup mambawa Anak nitu ka Bait Allah di kuta Yarusalem gasan didoaꞌakan. 23Sualnya di hukum Allah nang sudah disampaiakan Nabi Musa tu ada tatulis nang kaya ini, “Satiap anak lalakian nang panambaian harus disarahakan lawan Allah.” 2:23 Lihati Keluaran 13:2, 12, 15. 24Allah jua mawajipakan kuitannya mamparsambahakan kurban nang sudah ditantuakan amun inya baisian anak lalakian nang panambaian. Kurbannya tu sapasang burung darakuku atawa dua ikung anak burung dara. 2:24 Saikung imam manyumbalihakan burung-burung nang itu lawan cara nang Allah padahakan dalam Kitab Suci Taurat. (Lihati Ima. 3, 6:24–30, dan 12:6–8) Maka hakun ai kuitannya Isa malakuakan nang kaya itu jua. Simiun banubuat Allah bajanji mautus Al Masih gasan manyalamatakan manusia. 2:25-35 25Wayah itu di kuta Yarusalem, ada saikung lalakian nang takwa lawan saleh. Ngarannya Simiun. Sidin lagi mahadangi kadatangan Al Masih nang dijanjiakan Allah gasan manyalamatakan Juriat Nabi Ibrahim. Sidin dibimbing ulih pitunjuk Ruh Kudus. 2:25 Ruh Kudus: Ruh Kudus di sini adalah Ruh Allah. Lihati catatan di Matius 1:19. 26Lalu, sidin dipadahi Ruh Kudus 2:26 Ruh Kudus: Ruh Kudus di sini adalah Ruh Allah. Lihati catatan di Matius 1:19. bahwa sidin kada pacangan mati sabalum malihat Al Masih. 27Lantaran dibimbing ulih Ruh Kudus tadi, sidin tulak baampah ka Bait Allah. Kabalujuran wayah itu, Yusup wan Maryam mambawa Isa ka situ jua gasan mangurbanakan burung lawan manduaꞌakan Isa nang kaya diwajipakan dalam Kitab Suci Taurat. 28Pas Simiun malihat Anak nang halus nang itu, dihimpunya ai sambil mamuji Allah. 29“Ya Allah” ujar Simiun badoa, “dasar bujur janji pian dahulu lawan ulun sudah dikabulakan. Biar ha lagi (lagi=penguatan) ulun maninggal lawan hati nang lapang bahagia, kadapapa. 30Sualnya ulun sudah batamuan jua lawan utusan Pian nang cagaran manyalamatakan manusia. 31Anak nang ini ni Pian pilih gasan sabarataan urang. 32Inya ni nang kaya cahaya gasan manarangi samunyaan suku-suku. Lawan pulang, inya ni cagaran mambawa kahormatan gasan umat Pian, juriat Nabi Ibrahim.” 33Abah lawan uma Isa tahiran-hiran mandangar ucapan Simiun manganai Anaknya. 34Lalu, Simiun mamohon barakah gasan Yusup lawan Maryam. “Sabujurannya lah, Anak nang ini sudah ditantuakan Allah. Kaena, sapalih juriat Nabi Ibrahim pacangan manulak Anak nang ini, lalu pacangan binasa. Sapalih lagi pacangan kawa manarima Anak nang ini lalu pacangan kahimungan banar lantaran salamat. Inya ni baisi pancirian nang pacang manampaiakan kabanaran matan Allah. Tagal banyak urang nang pacangan manolak-Nya. 35Lantaran itu, napa nang ada dalam hati urang pacang jadi kanyataan. Imbah itu, ikam, Maryam ai, pacang basadih nang kaya dicucuk-cucuk (BI=ditusuk) lawan lading nang landap" ujar Simiun baucap ka Maryam.Nubuatan Hana 2:36-38 36Di situ ada saikung nabi babinian nang sudah tuha banar. Ngarannya Hana, anak Fanuel, matan suku Asyer di banua Israil. Sidin balaki salawas tujuh tahun. 37Imbah itu, sidin manjadi balu. Wayahini umurnya sudah dalapan puluhan tahun. Sidin kada suah maninggalakan Bait Allah. Siang malam sidin ada di Bait Allah haja baibadah. Rancak jua sidin bapuasa lawan badoa. 38Wayah Simiun masih bapandir lawan Yusup wan Maryam, datang ai si Hana tu mamaraki, lalu sidin langsung mamuji Allah lantaran batamuan lawan Al Masih. Imbah itu, sidin mamandirakan ai manganai Anak tu ka urang banyak nang lagi dandaman lawan kadatangan Al Masih nang pacangan mambibasakan kuta Yarusalem. 2:38 mambibasakan kuta Yarusalem: Ibukuta Yarusalem mawakili samunyaan banua Israel— nang wayah itu dijajah ulih karajaan Romawi. Di bawah karajaan Romawi, Israel dibagi manjadi propinsi Yudea wan Galilea. Isa diganalakan di kuta Nasaret. 2:39-40 39Imbah Yusup wan Maryam tuntung manggawi samunyaan kawajipan dalam Hukum Tuhan, bulikan ai inya (XXX note inya and not bubuhanya) ka kuta Nasaret di banua Galilea, kutanya saurang. 40Tahun ka lawan tahun, Anak nang itu sasain baganal wan bakuat, lalu sasain bijaksana, wan dibarakahi Allah. Napa nang diulah Isa wayah baumur dua balas tahun 2:41-52 41Satiap tahun kuitan Isa tulakan ka kuta Yarusalem gasan marayaakan Hari Raya Paskah di situ. 2:41 Hari Raya Paskah: Juriat Nabi Ibrahim biasanya marayaakan Hari Raya Paskah lantaran ribuan tahun sabalumnya pada hari itu, malaikat Allah mambunuh samunyaan anak panuhanya urang Mesir lantaran manyiska juriat Nabi Ibrahim. Tapi anak panuhanya juriat Nabi Ibrahim kada dibunuhnya. 42Pas Isa baumur dua balas tahun, Yusup wan Maryam mambawanya tulakan ka parayaan nitu nang kaya biasa. 43Imbah parayaannya tuntung, bulikan ai Yusup wan Maryam. Tagal inya (xxx note inya and not bubuhannya) kada tahu amun Isa masih batinggal di kuta Yarusalem. 44Dikiranya, (xxx note inya and not bubuhannya) Isa masih ada di dalam rombongan nang tulakan baimbai. Imbah saharian bajalan, inya (xxx note inya and not bubuhannya) mancariꞌi Isa di antara kulawarganya wan kakawalannya. 45Lantaran kadada tadapat di situ, babulik pulang inya mancariꞌi ka kuta Yarusalem. 46Sampai talu hari, kuitannya mancariꞌi Isa. Hanyar inya tadapat Isa di Bait Allah. Wayah itu, Isa lagi duduk di tangah-tangah guru-guru agama sambil mandangarakan wan manakuni bubuhannya. 47Samunyaan urang nang mandangar pandiran Isa tahiran-hiran lantaran jawapan-jawapan Isa nang pintar banar. 48Pas kuitan-Nya malihat, tahiran-hiran jua. Lalu umanya managur, “Nak, kanapa Ikam di sini? Kami tu kujuk-kujuk mancariꞌi (note we don't need the word 'ikam' here.) kamana-mana!” 49Lalu Isa manyahut, “Baapa pian, Ma, Bah, mancariꞌi Ulun? Ulun ni musti baada di Bait Allah, rumah Abah Ulun?” 50Tagal kuitannya kada paham napa nang dimaksutakan-Nya. 51Lantaran Isa ni patuh wan maasi apa ujar kuitan, lalu bulikan ai umpat kuitannya ka kuta Nasaret. Samunyaan kajadian nang itu dihinipakan uma-Nya dalam hati. 52Magin ganal, Isa magin batambah bijaksana, magin disayangi Allah lawan disayangi urang banyak jua.
  continue reading

183 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

راهنمای مرجع سریع