محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

مردم عاشق ما هستند!

بررسی های کاربران

"عاشق قابلیت آفلاین شدم"
"از این طریق می توانید از اشتراک های پادکستتان استفاده کنید. همچنین راهی فوق العاده ست برای کشف پادکست های جدید"

3gp."زبان بختیاری - "کلمات زندگی

9:51
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 357577926 series 3456092
محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Bakhtiari(بختیاری) - "Words of Life".3gp //یوحنا 19 - حُیم به صَلیو ورکشیݚِن عیسی1 پیلاتُس عیسی‌نه بُرد و حُیم کِرد شَلاقِس بِزَنِن. 2 سربازوٚن هم زِ حار پرزین یَه تاجیٚ راست کِردِن و نهاݚِن به سرِس و یه قَوا بَنَوشیٚ‌ هم کِردِن بِوَرِس. 3 اُنو مسخرِ‌س اِکرِدن و اِگوݚِن: «سلام، جِناوِ پاݚشاهِ یهوݚ!» و چَک اِزَیݚِن تَک رِیس. 4 پیلاتُس زِنو زَیݚ بِدَر و به سروٚنِ یهوݚ گوݚ: «هَمی حالا اِیارُمِس بِدَر تَی ایسا و آزاݚس اِکُنُم، تا نِشوٚنتوٚۨ بِݚُم که هیچ علتیٚ سی محکوم کِردِنِس نَیݚُم.» 5 پَه عیسی وا تاج حار و قَوا بِنَوش زَیݚ بِدَر. پیلاتُس بِسوٚۨ گوݚ: «یو هم سی ای پیاهو.» 6 سروٚن کاهِنوٚن و پاسِووٚنا مَعبݚ عیسی‌نه که دیݚِن، غارنیݚن: «وُرکشِس به صَلیو! وُرکشِس به صَلیو!» پیلاتُس بِسوٚۨ گوݚ: «ایسا خوتوٚۨ بَرین و ‌وُرکشینِس به صَلیو، مو که هیچ علتیٚ سی محکوم کِردِنِس نَجُستُمه.» 7 یهوݚیوٚۨ جَواوِسِ چینو داݚِن: «ایما شریعتیٚ داریم که مُطاوق او شریعتُ ای پیاهو وا میره، سی یو که اَدعا اِکُنه کُر خݚایه.» 8 پیلاتُس یونه که اَشنیݚ، بیشتر تَرسِست، 9 و دُوارته وُرگشت مِن قصر و زِ عیسی پُرس کِرد: «تو زِ کویه اوَیݚی‌یه؟» اما عیسی جَواوسِ نَݚاݚ. 10 پیلاتُس بِس گوݚ: «جَواوُمِ نیٚݚی؟ پَمَر نَونی اختیار یونه دارُم که آزاݚِت کُنُم یا وُرکشُمِت به صَلیو؟» 11 عیسی گوݚ: «اَیَر خݚا ای اختیار بِت نݚاݚ بی، هیچ کاریٚ نَتَرستی وام کُنی، سی همیو هو که مونه تحویل تو داݚه تَصخیٚرکارتَره.» 12 بَعٛݚ هو پیلاتُس باز هم تَقِلا کِرد آزاݚِس کُنه، اما یهوݚیوٚن اِغارنیݚِن و اِگوݚِن: «اَیَر اِی پیاهونه آزاݚ بُکُنی، دُوستخا قَیصر نیٚݚی. هر کیٚ اَدعا پاݚشاهی اِکُنه، به ضد قَیصَر حرف اِزَنه.» 13 پیلاتُس اِی حرفانه که اَشنیݚ، عیسی‌نه ز قصر اَوُرد بدر و مِن یه جاییٚ که بِس اِگوݚِن "سنگفرش"، نشست سر تختِ محاکُمه. 14 او روز، روز گِردواری عیݚ پِسَح بیݚ و چی تا مِجال ظهر نَمَند بی. پیلاتُس به یهوݚیوٚۨ گوݚ: «یو هم سی پاݚِشا‌توٚۨ!» 15 اُنو غارنیݚِن: «بُکُشِس! بُکُشِس‌! وُرکشِس به صَلیو!» پیلاتُس گوݚ: «پاݚشا‌توٚنِ وُرکشُم به صَلیو؟» گپوٚن کاهِنوٚۨ جَواو داݚِن: ایما غیر زِ قَیصر پاݚشاه نَݚاریم.» 16 عاقُوَت پیلاتُس عیسی‌نه تَحویلسوٚۨ داݚ تا وُرکشِنِس به صَلیو.عیسی‌نه اِوُرکشِن به صَلیوسروٚن یهوݚ عیسی‌نه تحویل گریٚݚن و بُردِن. 17 عیسی صَلیو به کول زَ شهر زیݚ بِدَر، و رَهݚ طِرَف یه جاییٚ که به زوٚن عِبری بِس اِگودِن جُلجُتا که مَعٛنیݚِس اِبو کاسه سر. 18 اُچو وُرکشیݚنِس به صَلیو. دو تا پیا دیه‌نه هم دو طِرَفِس وُرکشیݚِن به صَلیو و عیسی مِنجاسوٚۨ بیݚ. 19 مُطاوق حُیم پیلاتُس، سر یَه چوویٚ نوشتِن "عیسی ناصری، پاݚشاه یهوݚ" و زَیݚِنِس بالا سرِس. 20 اُچو که عیسی‌نه وُرکشیݚِن به صَلیو نهنگ شهر بیݚ و او نوشته‌هونه به زوٚن عبری و لاتین و یونانی نوشتِن بی، پَه خیلیٚ زِ یهوݚیوٚن اوَیݚِن و نوشته ری چونه خوندِن. 21 اما سَرُوٚنِ کاهنوٚن یهوݚ به پیلاتُس گوݚِن: «مَهٛنویس "پاݚشاه یهوݚ"، بنویس اِی پیاهو اَدعا کرده مو پاݚشاه یَهوݚُم.» 22 پیلاتُس جَواو داݚ: «او چی که نوشتُم، دی نوشتُم.» 23 سَربازوٚۨ بَعٛݚ یو که عیسی‌نه وُرکشیݚِن به صَلیو، رَختاسِ گِریٚݚِن و چار بَهر کِردِن، و هر یکیسوٚۨ یَه بَهرِ وُرداشت سی خوس. جوه زیٚریسِ هم اِستَیݚِن. اما جُوِس دَرز نَݚاشت، و زِ رو تا بِلَم یَه‌ تیکه بَفته وابیݚه بیݚ. 24 پَه به یَکدیه گوݚِن: «یونه نَدِریم، سَرس تُر وَنیم تا بِوینیم گیر کیٚ اِیاهه.» چینو نوشته کلُم خݚا راست دِروَی که اِگو:«رَختامِ بَین خوسوٚۨ بَهر کِردِن و سَر جُوُم تُر وَندِن.»سَربازا هم هَمی کار کِردِن. 25 دا عیسی و بُتیٚس، و مریم زیٚنه کلوپاس و مریم مجدلیه نِهِنگ صَلیوس واستاݚه بیݚِن. 26 وَختیٚ عیسی داس دیݚ و دیݚ که او شاگردُ که غَلِوه اِخواستِس کِل داس واستاݚه‌یه، به داس گوݚ: «دایه، زِ اَمرو یو کُرِته». 27 اُسو به او شاگردُ هم گوݚ: ««زِ اَمرو یو داته.» زِ هَمو ساعت، او شاگرݚُ، دا عیسی‌نه بُرد به حوٚنه خوس.مُردِنِ عیسی 28 بعٛݚ هو عیسی که دوٚنِست همه چی انجم وابیݚه، سی یو که نوشته کِتاو خݚا راست دِرا، گوݚ: «تِشنُمه.» 29 اُچو یه دَرف پر زِ شَراوِ تُرُش بیݚ. سربازوٚۨ یَه تیکه اَبری‌نه‌ زَیݚِن مِن شَراو و بستنِس کݚ لِشگِ درخت زوفا و بُردِن نهنگ دَهوٚنِس. 30 عیسی طُمِ شَراوِ که گِریݚ، گوݚ: «اَنجُم وابیݚ.» اُسو سرسِ وَند وازیٚر و جوٚۨ نهاݚ. 31 او روزُ، هَمو روزیٚ بیݚ که گِردواری اِکِردِن و صُوَحترینس، شَنبِݚ عیݚ پِسَح بیݚ. سَروٚن یهوݚ مُطاوقِ شریعت نیٚ‌خواستِن مَیِݚا تا دم صُحو ری صَلیو بِمَهنِن، پَه به پیلاتُس گوݚِن، بیٚله تِکا سه‌تاسو‌نِ بِشکنِن تا زیتر بِمیرن و مَیِݚاسوٚنِ زِ ری صَلیو بیارِن بِلَم. 32 سربازا هم اوَیݚِن و تِکا او دوتا پیانه که وابا عیسی ری صَلیو بیݚن اِشکِناݚِن. 33 به عیسی که رسیݚِن، دیݚِن مُرده، په تِکاسِ نَشکِناݚِن. 34 اما یَه سربازیٚ نَیزه‌نه کِرد مِن پَهلیس، که یَهَو خین و اَو زِس زیݚ بِدَر. 35 او کسیٚ که ای چیانه وا تیا خوس دیݚه، شهاݚت اِده تا ایسا هم ایموٚۨ بیارین. شهاݚت هو راسته و دوٚنه که راست اِگو. 36 اینو تَفاق وَستِن تا نوشته‌ها کِتاو خݚا اِنجم وابون که اِگو: «هیچ کویَکی زِ اُستِخوٚناس نیٚشکهِن،» 37 و یه جا دیه زِ کِتاو که اِگو: «اِنِیَرِن به هو که به نَیزه زَیݚِنِس».کفن و دَفن عیسی 38 دینداتر، یوسف که اهل رامه بیݚ و ز ترس یهوݚیوٚۨ بیٚݚاری پَیرَو عیسی وابیݚه بیݚ، رَهݚ تَی پیلاتُس و زِس اجازه خواست که مَیِݚ عیسی‌نه بوره. پیلاتُس بِس اَجازه داݚ. هو هم اوَیݚ و مَیِݚ عیسی‌نه وُرداشت برد. 39 نقودیموس هم که نیاتَر مِنِ تاریکی شَو رَهݚ بی تَی عیسی، اوَیݚ و دَوربا سی کِلو کافور و عوݚ هم واخوس اَوُرد. 40 پَه وابا یَک مَیِݚ عیسی‌نه بُردِن و به رسم یهوݚیوٚۨ وا عَرط و دَوا پیٚژنیݚِنِس مِن دَفِنه. 41 نهنگ هَموچو که عیسی‌نه وُرکشیݚِن بی به صَلیو، یَه باغیٚ بیݚ. مِن باغ یَه مزار نوویٚ بیݚ که هَنی مُرده مِنِس نَنهاݚِن بی. 42 او روزُ، روز گِردواری یهوݚیوٚۨ بیݚ، سی همیو مَیِݚِ عیسی‌نه نُهاݚِن مِن او مزارُ که نِهِنگ‌ اُچو بیݚ. © Bible.is , a ministry of Faith Comes By Hearing ®. Terms and Conditions | Help & Support
  continue reading

92 قسمت

iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 357577926 series 3456092
محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Bakhtiari(بختیاری) - "Words of Life".3gp //یوحنا 19 - حُیم به صَلیو ورکشیݚِن عیسی1 پیلاتُس عیسی‌نه بُرد و حُیم کِرد شَلاقِس بِزَنِن. 2 سربازوٚن هم زِ حار پرزین یَه تاجیٚ راست کِردِن و نهاݚِن به سرِس و یه قَوا بَنَوشیٚ‌ هم کِردِن بِوَرِس. 3 اُنو مسخرِ‌س اِکرِدن و اِگوݚِن: «سلام، جِناوِ پاݚشاهِ یهوݚ!» و چَک اِزَیݚِن تَک رِیس. 4 پیلاتُس زِنو زَیݚ بِدَر و به سروٚنِ یهوݚ گوݚ: «هَمی حالا اِیارُمِس بِدَر تَی ایسا و آزاݚس اِکُنُم، تا نِشوٚنتوٚۨ بِݚُم که هیچ علتیٚ سی محکوم کِردِنِس نَیݚُم.» 5 پَه عیسی وا تاج حار و قَوا بِنَوش زَیݚ بِدَر. پیلاتُس بِسوٚۨ گوݚ: «یو هم سی ای پیاهو.» 6 سروٚن کاهِنوٚن و پاسِووٚنا مَعبݚ عیسی‌نه که دیݚِن، غارنیݚن: «وُرکشِس به صَلیو! وُرکشِس به صَلیو!» پیلاتُس بِسوٚۨ گوݚ: «ایسا خوتوٚۨ بَرین و ‌وُرکشینِس به صَلیو، مو که هیچ علتیٚ سی محکوم کِردِنِس نَجُستُمه.» 7 یهوݚیوٚۨ جَواوِسِ چینو داݚِن: «ایما شریعتیٚ داریم که مُطاوق او شریعتُ ای پیاهو وا میره، سی یو که اَدعا اِکُنه کُر خݚایه.» 8 پیلاتُس یونه که اَشنیݚ، بیشتر تَرسِست، 9 و دُوارته وُرگشت مِن قصر و زِ عیسی پُرس کِرد: «تو زِ کویه اوَیݚی‌یه؟» اما عیسی جَواوسِ نَݚاݚ. 10 پیلاتُس بِس گوݚ: «جَواوُمِ نیٚݚی؟ پَمَر نَونی اختیار یونه دارُم که آزاݚِت کُنُم یا وُرکشُمِت به صَلیو؟» 11 عیسی گوݚ: «اَیَر خݚا ای اختیار بِت نݚاݚ بی، هیچ کاریٚ نَتَرستی وام کُنی، سی همیو هو که مونه تحویل تو داݚه تَصخیٚرکارتَره.» 12 بَعٛݚ هو پیلاتُس باز هم تَقِلا کِرد آزاݚِس کُنه، اما یهوݚیوٚن اِغارنیݚِن و اِگوݚِن: «اَیَر اِی پیاهونه آزاݚ بُکُنی، دُوستخا قَیصر نیٚݚی. هر کیٚ اَدعا پاݚشاهی اِکُنه، به ضد قَیصَر حرف اِزَنه.» 13 پیلاتُس اِی حرفانه که اَشنیݚ، عیسی‌نه ز قصر اَوُرد بدر و مِن یه جاییٚ که بِس اِگوݚِن "سنگفرش"، نشست سر تختِ محاکُمه. 14 او روز، روز گِردواری عیݚ پِسَح بیݚ و چی تا مِجال ظهر نَمَند بی. پیلاتُس به یهوݚیوٚۨ گوݚ: «یو هم سی پاݚِشا‌توٚۨ!» 15 اُنو غارنیݚِن: «بُکُشِس! بُکُشِس‌! وُرکشِس به صَلیو!» پیلاتُس گوݚ: «پاݚشا‌توٚنِ وُرکشُم به صَلیو؟» گپوٚن کاهِنوٚۨ جَواو داݚِن: ایما غیر زِ قَیصر پاݚشاه نَݚاریم.» 16 عاقُوَت پیلاتُس عیسی‌نه تَحویلسوٚۨ داݚ تا وُرکشِنِس به صَلیو.عیسی‌نه اِوُرکشِن به صَلیوسروٚن یهوݚ عیسی‌نه تحویل گریٚݚن و بُردِن. 17 عیسی صَلیو به کول زَ شهر زیݚ بِدَر، و رَهݚ طِرَف یه جاییٚ که به زوٚن عِبری بِس اِگودِن جُلجُتا که مَعٛنیݚِس اِبو کاسه سر. 18 اُچو وُرکشیݚنِس به صَلیو. دو تا پیا دیه‌نه هم دو طِرَفِس وُرکشیݚِن به صَلیو و عیسی مِنجاسوٚۨ بیݚ. 19 مُطاوق حُیم پیلاتُس، سر یَه چوویٚ نوشتِن "عیسی ناصری، پاݚشاه یهوݚ" و زَیݚِنِس بالا سرِس. 20 اُچو که عیسی‌نه وُرکشیݚِن به صَلیو نهنگ شهر بیݚ و او نوشته‌هونه به زوٚن عبری و لاتین و یونانی نوشتِن بی، پَه خیلیٚ زِ یهوݚیوٚن اوَیݚِن و نوشته ری چونه خوندِن. 21 اما سَرُوٚنِ کاهنوٚن یهوݚ به پیلاتُس گوݚِن: «مَهٛنویس "پاݚشاه یهوݚ"، بنویس اِی پیاهو اَدعا کرده مو پاݚشاه یَهوݚُم.» 22 پیلاتُس جَواو داݚ: «او چی که نوشتُم، دی نوشتُم.» 23 سَربازوٚۨ بَعٛݚ یو که عیسی‌نه وُرکشیݚِن به صَلیو، رَختاسِ گِریٚݚِن و چار بَهر کِردِن، و هر یکیسوٚۨ یَه بَهرِ وُرداشت سی خوس. جوه زیٚریسِ هم اِستَیݚِن. اما جُوِس دَرز نَݚاشت، و زِ رو تا بِلَم یَه‌ تیکه بَفته وابیݚه بیݚ. 24 پَه به یَکدیه گوݚِن: «یونه نَدِریم، سَرس تُر وَنیم تا بِوینیم گیر کیٚ اِیاهه.» چینو نوشته کلُم خݚا راست دِروَی که اِگو:«رَختامِ بَین خوسوٚۨ بَهر کِردِن و سَر جُوُم تُر وَندِن.»سَربازا هم هَمی کار کِردِن. 25 دا عیسی و بُتیٚس، و مریم زیٚنه کلوپاس و مریم مجدلیه نِهِنگ صَلیوس واستاݚه بیݚِن. 26 وَختیٚ عیسی داس دیݚ و دیݚ که او شاگردُ که غَلِوه اِخواستِس کِل داس واستاݚه‌یه، به داس گوݚ: «دایه، زِ اَمرو یو کُرِته». 27 اُسو به او شاگردُ هم گوݚ: ««زِ اَمرو یو داته.» زِ هَمو ساعت، او شاگرݚُ، دا عیسی‌نه بُرد به حوٚنه خوس.مُردِنِ عیسی 28 بعٛݚ هو عیسی که دوٚنِست همه چی انجم وابیݚه، سی یو که نوشته کِتاو خݚا راست دِرا، گوݚ: «تِشنُمه.» 29 اُچو یه دَرف پر زِ شَراوِ تُرُش بیݚ. سربازوٚۨ یَه تیکه اَبری‌نه‌ زَیݚِن مِن شَراو و بستنِس کݚ لِشگِ درخت زوفا و بُردِن نهنگ دَهوٚنِس. 30 عیسی طُمِ شَراوِ که گِریݚ، گوݚ: «اَنجُم وابیݚ.» اُسو سرسِ وَند وازیٚر و جوٚۨ نهاݚ. 31 او روزُ، هَمو روزیٚ بیݚ که گِردواری اِکِردِن و صُوَحترینس، شَنبِݚ عیݚ پِسَح بیݚ. سَروٚن یهوݚ مُطاوقِ شریعت نیٚ‌خواستِن مَیِݚا تا دم صُحو ری صَلیو بِمَهنِن، پَه به پیلاتُس گوݚِن، بیٚله تِکا سه‌تاسو‌نِ بِشکنِن تا زیتر بِمیرن و مَیِݚاسوٚنِ زِ ری صَلیو بیارِن بِلَم. 32 سربازا هم اوَیݚِن و تِکا او دوتا پیانه که وابا عیسی ری صَلیو بیݚن اِشکِناݚِن. 33 به عیسی که رسیݚِن، دیݚِن مُرده، په تِکاسِ نَشکِناݚِن. 34 اما یَه سربازیٚ نَیزه‌نه کِرد مِن پَهلیس، که یَهَو خین و اَو زِس زیݚ بِدَر. 35 او کسیٚ که ای چیانه وا تیا خوس دیݚه، شهاݚت اِده تا ایسا هم ایموٚۨ بیارین. شهاݚت هو راسته و دوٚنه که راست اِگو. 36 اینو تَفاق وَستِن تا نوشته‌ها کِتاو خݚا اِنجم وابون که اِگو: «هیچ کویَکی زِ اُستِخوٚناس نیٚشکهِن،» 37 و یه جا دیه زِ کِتاو که اِگو: «اِنِیَرِن به هو که به نَیزه زَیݚِنِس».کفن و دَفن عیسی 38 دینداتر، یوسف که اهل رامه بیݚ و ز ترس یهوݚیوٚۨ بیٚݚاری پَیرَو عیسی وابیݚه بیݚ، رَهݚ تَی پیلاتُس و زِس اجازه خواست که مَیِݚ عیسی‌نه بوره. پیلاتُس بِس اَجازه داݚ. هو هم اوَیݚ و مَیِݚ عیسی‌نه وُرداشت برد. 39 نقودیموس هم که نیاتَر مِنِ تاریکی شَو رَهݚ بی تَی عیسی، اوَیݚ و دَوربا سی کِلو کافور و عوݚ هم واخوس اَوُرد. 40 پَه وابا یَک مَیِݚ عیسی‌نه بُردِن و به رسم یهوݚیوٚۨ وا عَرط و دَوا پیٚژنیݚِنِس مِن دَفِنه. 41 نهنگ هَموچو که عیسی‌نه وُرکشیݚِن بی به صَلیو، یَه باغیٚ بیݚ. مِن باغ یَه مزار نوویٚ بیݚ که هَنی مُرده مِنِس نَنهاݚِن بی. 42 او روزُ، روز گِردواری یهوݚیوٚۨ بیݚ، سی همیو مَیِݚِ عیسی‌نه نُهاݚِن مِن او مزارُ که نِهِنگ‌ اُچو بیݚ. © Bible.is , a ministry of Faith Comes By Hearing ®. Terms and Conditions | Help & Support
  continue reading

92 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

راهنمای مرجع سریع