Artwork

محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

[A]. "زبان مازندرانی ایران - "قصه پیامبر.mp4

26:47
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 357577909 series 3456092
محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
[A]. Mazanderani Language of Iran- "Prophet's Story".mp4 // لوقا 23 - محاکمه در حِضور پیلاتُس1بعد تموم شورا راست بَیینه وعیسی رِه پیلاتُس حاکم رومی پَلی بَوِردِنِه 2وِنجه شکایت هاکاردِنه بائوتِنه: «این مردی تموم اَمه مردِم رِه گُمراه کانده و اما رِه گانه به قیصر مالیات نَدین و ادعا کانده مسیح و پادشاه هَسّه.» 3پس پیلاتُس وِنجه بَپِرسیه: «آیا ته پادشاه یهود هَستی؟» در جِواب بائوته: «چنین هَسّه که ته گانی!» 4بعد پیلاتُس به سران کاهنون و مردِم اعلام هاکارده: «هیچ دلیلی نَویمبه که وِره محکوم هاکانِم» 5اما اونا به اصرار بائوتِنه: «وِ در همه جای یهودیه مردِم رِه با شه تعلیم‌ها تحریک کانده. از جلیل شِروع هاکارده و اِسّا به اینجه هِم بَرِسیه.»محاکمه در حِضور هیرودیس6وقتی پیلاتُس این رِه بشناسّه خواسّه بدونه آیا وِ جلیلی هَسّه. 7و وقتی بِفَهمِسته وِ جزوِ قلمرو هیرودیس هسته وِ رِه بَرِسِندیه وِنه پَلی که در اون زمون در اورشلیم دَییه. 8هیرودیس وقتی عیسی رِه بَدیه خَله خشحال بیه چون دَرباره عیسی خَله چیزها بِشنَویه بَی یه و دوست داشته اَتّا معجزه‌ای وِنجه بَوینه. 9پس سؤال‌هایه زیادی عیسی جه هاکارده امّا عیسی جوابی وِ رِه نداهه. 10سران کاهنون و علِمایِ دینی که اونجه دَیینه خَله وِره اتهام زونه. 11هیرودیس و وِنه سربازها هِم وِ رِه بی‌حرمتی کاردِنه و وِره مسخَره کاردنه. بعد اَتّا لباس شاهی وِنه تن دَپوشینه و پیلاتُس پَلی بَردِگاردینه. 12در همون روز هیرودیس و پیلاتُس با هِم آشتی هاکاردِنه اینسته که قبل از اون دشمن هِم دیگر بینه.محکوم هاکاردنه عیسی13پیلاتُس سران کاهنون و بزرگون قوم و مردِم رِه بِخاسّه 14و ویشونه بائوته: «اینتا مردی رِه به اتهامِ اینکه مردِم رِه بر ضد حکومت روم تحریک کانده مه پَلی بیاردنی. مِن در حِضور شِما وِ رِه آزمایش هاکاردمه و هیچ دلیلی ندیمه که شِمه تهمتها راست بووهه. 15نظِر هیرودیس هِم همین هَسّه چه ایسته وِ رِه اَمه پیش بردگاردینینی. همین جوری که ویننی کاری نکارده که مستحق مرگ بَووهه. 16پس دستوردمبه وِ رِه چو بزَنند وبعد آزاد هاکانند.» 17در هر عید پیلاتُس باید اَتّا زندانی رِه آزاد کارده.18اونا یکصدا داد کشینه وگاتِنه: «وِ رِه اعدام هاکان و باراباس رِه اَمِستِه آزاد هاکان!» 19باراباس به خاطر شورشی که در شهر اتفاق دَکِته بی‌یِه و بخاطر قتل، در زندان دَییه. 20پیلاتُس که خواسته عیسی رِه آزاد هاکانه یک بار دیگه اونا رِه بائوته وِ کاری نَکارده مستِحق اعدام بوهه. 21اما هَمینجوری اونا داد کَشینه گاتنه: «بر صلیبش هاکان! برصلیبش هاکان!» 22سومین بار ویشونه بائوته: «چه ایسته؟ چه بدی هاکارده؟ مِن که هیچ دلیلی برای بَکاشتِنه وِ نَویمبه. پس وِ رِه چو زَمبه و آزاد کامبه.» 23اما اونا با داد بِلِند اصرار کاردِنه وِره به صلیب بَکِشین. آخر سَر ویشون داد و فریاد پیروز بَییه 24و پیلاتُس حکمی رِه که خاستِنه صادر هاکارده. 25وِ باراباس رِه که به خاطر شورش و قتل در زندان دَییه و مردِم خواستنه آزاد بَووهه آزاد هاکارده و عیسی رِه هادا ویشون رِه تا هر جوری خاننه وِنجه رفتار هاکانند.بر صلیب بَیینِ عیسی26وقتی ماموران عیسی رِه وَردنه، اَتّا مردی به نومِ شَمعون از مردِم قیروان ره که صحراجه به شهر اِموهه ره بَیتتِنه و صلیب ره وِنه دوشِ سَر بیهِشتنه وِره وادار هاکاردنه اون ره پِشتِ سر عیسی حمل هاکانه. 27اَتّا گِروه زیادی از مردِم، از جمله زنها که شه سینه زونه و برمه کاردِنه وِنه دِنبال راه دَکِتِنه. 28عیسی بَردَگِردِسته و ویشونه بائوته: «ای کیجاهونِ اورشلیم مسته برمه نَکانین؛ شِسته و شه وَچه‌هاسّه برمه هاکانین. 29اینسته که اتا زِمان اِنه که گاننی: ‹خشبِحالِ زنهایه نازا، خوشبحال رَحِمهایی که اصلا نزاهه و سینه‌هایی که اصلا شیر نداهه!› 30در اون موقع کوه ها رِه گاننی: ‹اَمه سَر دَکِفین!› و تپه‌ها رِه که: ‹اِما رِه جا هادین!› 31اینسته که اگه با چوهه تَر اینتی کاننه با چوهه خِشک چیکار کاننه؟»32دِتا مرد دیگه رِه هِم که هر دِتا قاتل بینه وَردنه تا با وِ اعدام هاکانند. 33وقتی به اونجه ای که جمجمه گاتنه بَرِسینه وِ رِه با اون دِتا قاتل بر صلیب بَکِشینه اَتّا رِه در سمت راست و دیگری رِه در سمت چپ وِ به صلیب بَکِشینه. 34عیسی بائوته: «ای پی‌یِر اینا رِه ببخش اینِسّه که نَدوننه چیکار کانه.» بعد مامورین قرعه دِمبدانه تا لباسهایه وِ رِه شه میون تقسیم هاکانند. 35مردِم به تماشا هِرِسّا بینه و بزرگان قوم هِم خنده زونه گاتِنه: «دیگرون رِه نجات هادا! اگه مسیح هَسّه و برگزیدۀ خداهسته شه رِه نجات هاده.» 36سربازون هِم وِ رِه مسخَره کاردِنه. شِراب تِرش وِ رِه دانه 37و گاتِنه: «اگر پادشاه یهود هَستی، شه رِه نجات هاده.» 38وِنه سَر بالا بنوشتنه نصب هاکاردنه که گاته: «اینتا هَسّه پادشاه یهود.»39اَتّا از دِتا قاتل که بر صلیب آویزون بی‌یِه اهانِت کارده وِ رِه گاته: «مگر ته مسیح نیهی؟ پس اِما و شه رِه نجات هاده!» 40امّا اتا دیگه وِ رِه سرزنش هاکارده و بائوته: «ته خِدا جه نَتِرسینی؟ ته هِم زیر همون حکمی! 41مکافات اِما بحق هَسّه اینِسّه که سزای اعمال اما هَسّه. امّا اینتا مردی هیچ تقصیری نکارده.» 42بعد بائوته: «ای عیسی وقتی به شه پادشاهی بَرسیهی مه رِه هِم به‌یاد بیار.» 43عیسی جِواب هادا: «راستی ته رِه گامبه که امروز با مِن در فردوس دَری.»مرگ عیسی44حِدود ساعت دِوازده ساعت ششم، دِوازده ظهر هَسّه.بی‌یِه که تموم اون سرزمین تاریک بَییه و تا ساعت سه بعد از ظهرادامه پدا هاکارده 45اینسته که خِرشید دیگه نِدِرَخشییه. در این موقع پردۀ معبد از وسط پاره بَییه. 46بعد عیسی به صدای بِلِند داد بَزوهه: «ای پی‌یِر شه روح رِه به ته دستا سپارمبه.» اینتا رِه بائوته و جان هادا. 47فرماندۀ سربازون با بَدیینه این واقعه، خِدا رِه شکر هاکارده و بائوته: «اطمینان دارِمبه که اینتا مردی بی‌گناه بی‌یِه.» 48مردمی هِم که تماشا کاردِنه وقتی اونچه اتّفاق دَکِته بی‌یِه رِه بَدینه در‌حالی‌که بر شه سینه زونه، اونجه رِه ترک هاکاردِنه. 49امّا تموم آشنایان عیسی از جمله زنها که از جلیل بینه از دور هِرستانه و این صحنه رِه اِشانه.خاکسپاری عیسی50اونجه اتا نفر یوسِف نوم هِم حِضور داشته که مردی بی‌یِه خوب و درستکار. وِ هر چند عضو شورا هِم بی‌یِه 51با رأی و تصمیم اونا موافق نَییه. یوسِف از مردمون رامه، اَتّا از شهرهای یهودیان بی‌یِه و مشتاقانه انتظار پادشاهی خِدا رِه کَشییه. 52وِ پیلاتُس پَلی بوردِه و جنازه عیسی رِه بخاسّه. 53پس اون رِه پایین بیارده در اتا پارچه کتان دِله دَپیچییه و در اتا قبر دِله که از سنگ بی‌یِه بییشته که تا‌به‌حال هیچ کس در اون قِرار نَهیته بیه. 54تموم کار دفن وکفن رِه همون روز انجام هادانه چون فردای اون روز شبات بیه و طبق رسم یهودیا از ساعت شش غروب جمعه به پیشواز شبات شینه و از کار دست کشینه. 55زنها که از جلیل دِنبالِ عیسی بییَموهه بینه یوسِف دِنبال بوردِنه و جایِ مقبره و چیجوری قِرار بَییتِن جنازه رِه بَدینه. 56بعد شه سِره بَردِگِردستنه حنوط و عطرهایه مختلف آماده هاکاردِنه و در روز شبات طبق حکم شریعت آروم بَهیتتِنه.
  continue reading

92 قسمت

Artwork
iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 357577909 series 3456092
محتوای ارائه شده توسط Persian Words of Life 1. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Persian Words of Life 1 یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
[A]. Mazanderani Language of Iran- "Prophet's Story".mp4 // لوقا 23 - محاکمه در حِضور پیلاتُس1بعد تموم شورا راست بَیینه وعیسی رِه پیلاتُس حاکم رومی پَلی بَوِردِنِه 2وِنجه شکایت هاکاردِنه بائوتِنه: «این مردی تموم اَمه مردِم رِه گُمراه کانده و اما رِه گانه به قیصر مالیات نَدین و ادعا کانده مسیح و پادشاه هَسّه.» 3پس پیلاتُس وِنجه بَپِرسیه: «آیا ته پادشاه یهود هَستی؟» در جِواب بائوته: «چنین هَسّه که ته گانی!» 4بعد پیلاتُس به سران کاهنون و مردِم اعلام هاکارده: «هیچ دلیلی نَویمبه که وِره محکوم هاکانِم» 5اما اونا به اصرار بائوتِنه: «وِ در همه جای یهودیه مردِم رِه با شه تعلیم‌ها تحریک کانده. از جلیل شِروع هاکارده و اِسّا به اینجه هِم بَرِسیه.»محاکمه در حِضور هیرودیس6وقتی پیلاتُس این رِه بشناسّه خواسّه بدونه آیا وِ جلیلی هَسّه. 7و وقتی بِفَهمِسته وِ جزوِ قلمرو هیرودیس هسته وِ رِه بَرِسِندیه وِنه پَلی که در اون زمون در اورشلیم دَییه. 8هیرودیس وقتی عیسی رِه بَدیه خَله خشحال بیه چون دَرباره عیسی خَله چیزها بِشنَویه بَی یه و دوست داشته اَتّا معجزه‌ای وِنجه بَوینه. 9پس سؤال‌هایه زیادی عیسی جه هاکارده امّا عیسی جوابی وِ رِه نداهه. 10سران کاهنون و علِمایِ دینی که اونجه دَیینه خَله وِره اتهام زونه. 11هیرودیس و وِنه سربازها هِم وِ رِه بی‌حرمتی کاردِنه و وِره مسخَره کاردنه. بعد اَتّا لباس شاهی وِنه تن دَپوشینه و پیلاتُس پَلی بَردِگاردینه. 12در همون روز هیرودیس و پیلاتُس با هِم آشتی هاکاردِنه اینسته که قبل از اون دشمن هِم دیگر بینه.محکوم هاکاردنه عیسی13پیلاتُس سران کاهنون و بزرگون قوم و مردِم رِه بِخاسّه 14و ویشونه بائوته: «اینتا مردی رِه به اتهامِ اینکه مردِم رِه بر ضد حکومت روم تحریک کانده مه پَلی بیاردنی. مِن در حِضور شِما وِ رِه آزمایش هاکاردمه و هیچ دلیلی ندیمه که شِمه تهمتها راست بووهه. 15نظِر هیرودیس هِم همین هَسّه چه ایسته وِ رِه اَمه پیش بردگاردینینی. همین جوری که ویننی کاری نکارده که مستحق مرگ بَووهه. 16پس دستوردمبه وِ رِه چو بزَنند وبعد آزاد هاکانند.» 17در هر عید پیلاتُس باید اَتّا زندانی رِه آزاد کارده.18اونا یکصدا داد کشینه وگاتِنه: «وِ رِه اعدام هاکان و باراباس رِه اَمِستِه آزاد هاکان!» 19باراباس به خاطر شورشی که در شهر اتفاق دَکِته بی‌یِه و بخاطر قتل، در زندان دَییه. 20پیلاتُس که خواسته عیسی رِه آزاد هاکانه یک بار دیگه اونا رِه بائوته وِ کاری نَکارده مستِحق اعدام بوهه. 21اما هَمینجوری اونا داد کَشینه گاتنه: «بر صلیبش هاکان! برصلیبش هاکان!» 22سومین بار ویشونه بائوته: «چه ایسته؟ چه بدی هاکارده؟ مِن که هیچ دلیلی برای بَکاشتِنه وِ نَویمبه. پس وِ رِه چو زَمبه و آزاد کامبه.» 23اما اونا با داد بِلِند اصرار کاردِنه وِره به صلیب بَکِشین. آخر سَر ویشون داد و فریاد پیروز بَییه 24و پیلاتُس حکمی رِه که خاستِنه صادر هاکارده. 25وِ باراباس رِه که به خاطر شورش و قتل در زندان دَییه و مردِم خواستنه آزاد بَووهه آزاد هاکارده و عیسی رِه هادا ویشون رِه تا هر جوری خاننه وِنجه رفتار هاکانند.بر صلیب بَیینِ عیسی26وقتی ماموران عیسی رِه وَردنه، اَتّا مردی به نومِ شَمعون از مردِم قیروان ره که صحراجه به شهر اِموهه ره بَیتتِنه و صلیب ره وِنه دوشِ سَر بیهِشتنه وِره وادار هاکاردنه اون ره پِشتِ سر عیسی حمل هاکانه. 27اَتّا گِروه زیادی از مردِم، از جمله زنها که شه سینه زونه و برمه کاردِنه وِنه دِنبال راه دَکِتِنه. 28عیسی بَردَگِردِسته و ویشونه بائوته: «ای کیجاهونِ اورشلیم مسته برمه نَکانین؛ شِسته و شه وَچه‌هاسّه برمه هاکانین. 29اینسته که اتا زِمان اِنه که گاننی: ‹خشبِحالِ زنهایه نازا، خوشبحال رَحِمهایی که اصلا نزاهه و سینه‌هایی که اصلا شیر نداهه!› 30در اون موقع کوه ها رِه گاننی: ‹اَمه سَر دَکِفین!› و تپه‌ها رِه که: ‹اِما رِه جا هادین!› 31اینسته که اگه با چوهه تَر اینتی کاننه با چوهه خِشک چیکار کاننه؟»32دِتا مرد دیگه رِه هِم که هر دِتا قاتل بینه وَردنه تا با وِ اعدام هاکانند. 33وقتی به اونجه ای که جمجمه گاتنه بَرِسینه وِ رِه با اون دِتا قاتل بر صلیب بَکِشینه اَتّا رِه در سمت راست و دیگری رِه در سمت چپ وِ به صلیب بَکِشینه. 34عیسی بائوته: «ای پی‌یِر اینا رِه ببخش اینِسّه که نَدوننه چیکار کانه.» بعد مامورین قرعه دِمبدانه تا لباسهایه وِ رِه شه میون تقسیم هاکانند. 35مردِم به تماشا هِرِسّا بینه و بزرگان قوم هِم خنده زونه گاتِنه: «دیگرون رِه نجات هادا! اگه مسیح هَسّه و برگزیدۀ خداهسته شه رِه نجات هاده.» 36سربازون هِم وِ رِه مسخَره کاردِنه. شِراب تِرش وِ رِه دانه 37و گاتِنه: «اگر پادشاه یهود هَستی، شه رِه نجات هاده.» 38وِنه سَر بالا بنوشتنه نصب هاکاردنه که گاته: «اینتا هَسّه پادشاه یهود.»39اَتّا از دِتا قاتل که بر صلیب آویزون بی‌یِه اهانِت کارده وِ رِه گاته: «مگر ته مسیح نیهی؟ پس اِما و شه رِه نجات هاده!» 40امّا اتا دیگه وِ رِه سرزنش هاکارده و بائوته: «ته خِدا جه نَتِرسینی؟ ته هِم زیر همون حکمی! 41مکافات اِما بحق هَسّه اینِسّه که سزای اعمال اما هَسّه. امّا اینتا مردی هیچ تقصیری نکارده.» 42بعد بائوته: «ای عیسی وقتی به شه پادشاهی بَرسیهی مه رِه هِم به‌یاد بیار.» 43عیسی جِواب هادا: «راستی ته رِه گامبه که امروز با مِن در فردوس دَری.»مرگ عیسی44حِدود ساعت دِوازده ساعت ششم، دِوازده ظهر هَسّه.بی‌یِه که تموم اون سرزمین تاریک بَییه و تا ساعت سه بعد از ظهرادامه پدا هاکارده 45اینسته که خِرشید دیگه نِدِرَخشییه. در این موقع پردۀ معبد از وسط پاره بَییه. 46بعد عیسی به صدای بِلِند داد بَزوهه: «ای پی‌یِر شه روح رِه به ته دستا سپارمبه.» اینتا رِه بائوته و جان هادا. 47فرماندۀ سربازون با بَدیینه این واقعه، خِدا رِه شکر هاکارده و بائوته: «اطمینان دارِمبه که اینتا مردی بی‌گناه بی‌یِه.» 48مردمی هِم که تماشا کاردِنه وقتی اونچه اتّفاق دَکِته بی‌یِه رِه بَدینه در‌حالی‌که بر شه سینه زونه، اونجه رِه ترک هاکاردِنه. 49امّا تموم آشنایان عیسی از جمله زنها که از جلیل بینه از دور هِرستانه و این صحنه رِه اِشانه.خاکسپاری عیسی50اونجه اتا نفر یوسِف نوم هِم حِضور داشته که مردی بی‌یِه خوب و درستکار. وِ هر چند عضو شورا هِم بی‌یِه 51با رأی و تصمیم اونا موافق نَییه. یوسِف از مردمون رامه، اَتّا از شهرهای یهودیان بی‌یِه و مشتاقانه انتظار پادشاهی خِدا رِه کَشییه. 52وِ پیلاتُس پَلی بوردِه و جنازه عیسی رِه بخاسّه. 53پس اون رِه پایین بیارده در اتا پارچه کتان دِله دَپیچییه و در اتا قبر دِله که از سنگ بی‌یِه بییشته که تا‌به‌حال هیچ کس در اون قِرار نَهیته بیه. 54تموم کار دفن وکفن رِه همون روز انجام هادانه چون فردای اون روز شبات بیه و طبق رسم یهودیا از ساعت شش غروب جمعه به پیشواز شبات شینه و از کار دست کشینه. 55زنها که از جلیل دِنبالِ عیسی بییَموهه بینه یوسِف دِنبال بوردِنه و جایِ مقبره و چیجوری قِرار بَییتِن جنازه رِه بَدینه. 56بعد شه سِره بَردِگِردستنه حنوط و عطرهایه مختلف آماده هاکاردِنه و در روز شبات طبق حکم شریعت آروم بَهیتتِنه.
  continue reading

92 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

راهنمای مرجع سریع