Artwork

محتوای ارائه شده توسط KBS WORLD Radio. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط KBS WORLD Radio یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

Annyonghaseyo(Les trois frères et sœurs courageux (1) 밑 빠진 독에 물 붓기 ) - 2023.11.10

 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 384227523 series 1486456
محتوای ارائه شده توسط KBS WORLD Radio. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط KBS WORLD Radio یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Dialogue
태주: 예전에 사촌 형도 같이 산다고 하지 않았어?
Tae-joo : Tu n’as pas dit autrefois que ton cousin habitait aussi chez toi ?

상준: 응, 예전엔 같이 살았는데 결혼하면서 나갔어.
사촌 결혼식 비용도 다 내가 댔다.
아, 내 동생 상민이 기억나지?
Sang-joon : Oui, autrefois, il habitait aussi chez moi, mais il est parti après son mariage.
J’ai même pris en charge tous les frais de son mariage.
Ah, tu te souviens de ma petite sœur Sang-min, n’est-ce pas ?

태주: 공부 안 하고 멋만 내고 좀 못됐었지?
Tae-joo : Elle n’était pas studieuse et ne pensait qu’à se faire belle. Et elle était un peu méchante aussi, n’est-ce pas ?

상준: 정확해.
걘 나더러 유학 보내 달래.
밑 빠진 독에 물 붓기가 내 인생이다.
Sang-joon : Exact.
Elle me demande de l’envoyer à l’étranger pour faire ses études.
Ma vie est un puits sans fond.

L’expression de la semaine
밑 빠진 독에 물 붓기 : Un puits sans fond.

밑: nom qui désigne « partie plate constituant le bas d’un objet »
빠지다 : verbe qui signifie « Le fond d’un récipient ou la semelle d’une chaussure se détache »
독 : nom désignant « grand pot en terre cuite servant à contenir de la sauce de soja, de l’alcool ou du kimchi »
붓다 : verbe signifiant « verser un liquide ou de la poudre dans un autre endroit »

Cette expression est utilisée pour décrire une situation où on engage des efforts ou des coûts sans fin, et on n’en tire aucune satisfaction.

Exemples
① 가: 사업은 자리를 좀 잡아 가나요?
나: 아니요. 자금을 있는 대로 써도 효과가 없으니 밑 빠진 독에 물 붓기네요.
A : Vos affaires commencent à se stabiliser progressivement ?
B : Non. Même en utilisant tous les fonds disponibles, il n'y a pas d'effet. C’est un puits sans fond.

② 가: 아이 셋 키우려니 많이 힘들지?
나: 응. 몸도 힘들고 들어가는 돈도 너무 많아서 밑 빠진 독에 물 붓기야.
A : C’est très dur d’élever trois enfants, n’est-ce pas ?
B : Oui. C’est dur physiquement et cela engendre tellement de dépenses que c’est comme un puits sans fond.

Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)


Mots et expressions à retenir
예전에 : « autrefois »
사촌 : « cousin »
형 : « grand frère »
▶사촌 형 : terme utilisé par un homme pour désigner un cousin plus âgé
도 : particule qui signifie « aussi » ou « même »
같이 : « ensemble »
살다 : « habiter » ou « vivre »
-다고 하다 : expression utilisée pour transmettre indirectement des propos d’une autre personne
-지 않다 : expression employée pour la négation communiquant le sens de « ne pas »
응 : « oui » en langage non honorifique
예전엔 : combinaison de 예전에 avec la particule auxiliaire 는 qui est employée pour donner une nuance de contraste, d’opposition ou d’insistance
살았는데 : composé de 살다, de la terminaison 았 qui marque le passé et de la terminaison connective 는데 employée pour expliquer une situation ou donner une nuance d’opposition
결혼하다 : « se marier »
결혼하면서 : combinaison de 결혼하다 avec -면서, terminaison connective qui indique que plus de deux actions se produisent en même temps
나갔어 : forme conjuguée au passé de 나가다, « partir » ou « sortir »
결혼식 : « cérémonie de mariage »
비용 : « coût » ou « frais »
다 : « tout » ou « tous »
비용을 대다 : « payer des frais »
내 : adjectif possessif qui a le sens de « mon » ou « ma »
동생 : « petit frère » ou « petite sœur »
기억나다 : « se souvenir de »
-지 : terminaison finale qui communique le sens de « n’est-ce pas »
공부하다: « étudier »
멋내다 ou 멋을 내다 : « se faire beau »
만 : particule auxiliaire qui signifie « seulement »
좀 : « un peu »
못되다 : « être méchant »
못됐었지 : combinaison de 못되다 avec la terminaison -았었 qui s’emploie quand on se remémore le passé et la terminaison finale -지
정확해: forme conjuguée au présent non honorifique de 정확하다, « être exact »
걔 : forme contractée de 그 아이 qui a le sens de « cet enfant ». Ce terme est aussi employé quand on désigne un enfant ou une personne plus jeune.
걘 : combinaison de 걔 avec la particule auxiliaire 는 qui marque ici la fonction de sujet
더러 : particule qui se traduit par « à » dans le sens de « à quelqu’un »
유학 : « études à l’étranger »
보내다 : « envoyer »
인생 : « vie »
이다 : « être »

  continue reading

101 قسمت

Artwork
iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 384227523 series 1486456
محتوای ارائه شده توسط KBS WORLD Radio. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط KBS WORLD Radio یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Dialogue
태주: 예전에 사촌 형도 같이 산다고 하지 않았어?
Tae-joo : Tu n’as pas dit autrefois que ton cousin habitait aussi chez toi ?

상준: 응, 예전엔 같이 살았는데 결혼하면서 나갔어.
사촌 결혼식 비용도 다 내가 댔다.
아, 내 동생 상민이 기억나지?
Sang-joon : Oui, autrefois, il habitait aussi chez moi, mais il est parti après son mariage.
J’ai même pris en charge tous les frais de son mariage.
Ah, tu te souviens de ma petite sœur Sang-min, n’est-ce pas ?

태주: 공부 안 하고 멋만 내고 좀 못됐었지?
Tae-joo : Elle n’était pas studieuse et ne pensait qu’à se faire belle. Et elle était un peu méchante aussi, n’est-ce pas ?

상준: 정확해.
걘 나더러 유학 보내 달래.
밑 빠진 독에 물 붓기가 내 인생이다.
Sang-joon : Exact.
Elle me demande de l’envoyer à l’étranger pour faire ses études.
Ma vie est un puits sans fond.

L’expression de la semaine
밑 빠진 독에 물 붓기 : Un puits sans fond.

밑: nom qui désigne « partie plate constituant le bas d’un objet »
빠지다 : verbe qui signifie « Le fond d’un récipient ou la semelle d’une chaussure se détache »
독 : nom désignant « grand pot en terre cuite servant à contenir de la sauce de soja, de l’alcool ou du kimchi »
붓다 : verbe signifiant « verser un liquide ou de la poudre dans un autre endroit »

Cette expression est utilisée pour décrire une situation où on engage des efforts ou des coûts sans fin, et on n’en tire aucune satisfaction.

Exemples
① 가: 사업은 자리를 좀 잡아 가나요?
나: 아니요. 자금을 있는 대로 써도 효과가 없으니 밑 빠진 독에 물 붓기네요.
A : Vos affaires commencent à se stabiliser progressivement ?
B : Non. Même en utilisant tous les fonds disponibles, il n'y a pas d'effet. C’est un puits sans fond.

② 가: 아이 셋 키우려니 많이 힘들지?
나: 응. 몸도 힘들고 들어가는 돈도 너무 많아서 밑 빠진 독에 물 붓기야.
A : C’est très dur d’élever trois enfants, n’est-ce pas ?
B : Oui. C’est dur physiquement et cela engendre tellement de dépenses que c’est comme un puits sans fond.

Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)


Mots et expressions à retenir
예전에 : « autrefois »
사촌 : « cousin »
형 : « grand frère »
▶사촌 형 : terme utilisé par un homme pour désigner un cousin plus âgé
도 : particule qui signifie « aussi » ou « même »
같이 : « ensemble »
살다 : « habiter » ou « vivre »
-다고 하다 : expression utilisée pour transmettre indirectement des propos d’une autre personne
-지 않다 : expression employée pour la négation communiquant le sens de « ne pas »
응 : « oui » en langage non honorifique
예전엔 : combinaison de 예전에 avec la particule auxiliaire 는 qui est employée pour donner une nuance de contraste, d’opposition ou d’insistance
살았는데 : composé de 살다, de la terminaison 았 qui marque le passé et de la terminaison connective 는데 employée pour expliquer une situation ou donner une nuance d’opposition
결혼하다 : « se marier »
결혼하면서 : combinaison de 결혼하다 avec -면서, terminaison connective qui indique que plus de deux actions se produisent en même temps
나갔어 : forme conjuguée au passé de 나가다, « partir » ou « sortir »
결혼식 : « cérémonie de mariage »
비용 : « coût » ou « frais »
다 : « tout » ou « tous »
비용을 대다 : « payer des frais »
내 : adjectif possessif qui a le sens de « mon » ou « ma »
동생 : « petit frère » ou « petite sœur »
기억나다 : « se souvenir de »
-지 : terminaison finale qui communique le sens de « n’est-ce pas »
공부하다: « étudier »
멋내다 ou 멋을 내다 : « se faire beau »
만 : particule auxiliaire qui signifie « seulement »
좀 : « un peu »
못되다 : « être méchant »
못됐었지 : combinaison de 못되다 avec la terminaison -았었 qui s’emploie quand on se remémore le passé et la terminaison finale -지
정확해: forme conjuguée au présent non honorifique de 정확하다, « être exact »
걔 : forme contractée de 그 아이 qui a le sens de « cet enfant ». Ce terme est aussi employé quand on désigne un enfant ou une personne plus jeune.
걘 : combinaison de 걔 avec la particule auxiliaire 는 qui marque ici la fonction de sujet
더러 : particule qui se traduit par « à » dans le sens de « à quelqu’un »
유학 : « études à l’étranger »
보내다 : « envoyer »
인생 : « vie »
이다 : « être »

  continue reading

101 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

راهنمای مرجع سریع