توسط Redeye Gambler and Red Eye Gamblers توسط Player FM و جامعه ما پیدا شده است - کپی رایت توسط ناشر، و نه متعلق به Player FM، و صدا به طور مستقیم از سرور های آنها پخش می شود.برای پیگیری به روز رسانی در Player FM دکمه اشتراک را بزنید، و یا فید URL را به دیگر برنامه های پادکست بچسبانید.

مردم عاشق ما هستند!

بررسی های کاربران

"عاشق قابلیت آفلاین شدم"
"از این طریق می توانید از اشتراک های پادکستتان استفاده کنید. همچنین راهی فوق العاده ست برای کشف پادکست های جدید"

99% CRAPS: Episode 53 – Practice Session

55:08
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 343800150 series 2403113
توسط Redeye Gambler and Red Eye Gamblers توسط Player FM و جامعه ما پیدا شده است - کپی رایت توسط ناشر، و نه متعلق به Player FM، و صدا به طور مستقیم از سرور های آنها پخش می شود.برای پیگیری به روز رسانی در Player FM دکمه اشتراک را بزنید، و یا فید URL را به دیگر برنامه های پادکست بچسبانید.

Coming up on 99% CRAPS

We’re switching things up a bit.

We didn’t make it to the casino.

We recorded our practice session at home

Shotgun and I discuss our strategy on each roll

Let’s see how you like it.

TW - @99percentcraps

FB – Ninednine Percent

IG – ninedninepercent.craps

NOTES for Episode 53

00:00 - GE CRAPS SHOOTERS

00:45 - PRACTICE AT HOME

01:00 - STARTING W/ $1500 BANK

01:15 - $15 MINIMUM

01:30 - PLAYER #3 - $900 HAIL MARY

03:25 - SHOTGUN SHOOTS 1ST

03:30 - ROLL #1 - COME OUT 7 (4-3) WINNER

04:00 - HAIL MARY WINS

04:55 - ROLL #2 - 1ST POINT IS 10 EASY (6-4)

05:45 - ROLL #3 = 5 (2-3)

06:12 - ROLL #4 = 5 (2-3)

06:55 - ROLL #5 = 8 (6-2)

07:30 - ROLL #6 = 11 (6-5)

07:45 - ROLL #7 = 11 (6-5)

08:00 - ROLL #8 = 7 OUT (6-1)

08:36 - DRIVER'S TURN

09:30 - ROLL #1 - COME OUT 7 (5-2) WINNER

10:15 - ROLL #2 - 1ST POINT IS 5

11:20 - ROLL #3 - HARD 4 (2-2)

11:30 - ROLL #4 - YO 11 (6-5)

11:45 - ROLL #5 - 7 OUT

12:05 - SHOTGUN'S 2ND ROLL

12:15 - ROLL #1 1ST POINT = HARD 4 (2-2)

13:10 - ROLL #2 = 9 (5-4)

13:35 - ROLL #3 = 9

14:05 - ROLL #4 =12 BOXCARS (6-6)

14:20 - ROLL #5 = 5

14:55 - ROLL #6 = 7 OUT (5-2)

15:10 - DRIVERS' 2ND ROLL

15:55 - ROLL #1 1ST POINT = 5 (4-1)

16:55 - ROLL #2 = 9 (6-3)

17:20 - ROLL #3 = 6 (4-2)

17:50 - ROLL #4 = 8 (6-2)

18:25 - ROLL #5 = 9 (6-3)

19:10 - ROLL #6 = 8 (6-2)

19:53 - ROLL # 7 = 10 (6-4)

20:10 - ROLL #8 = 7 OUT (5-2)

20:55 - SHOTGUN'S 3RD ROLL

21:30 - ROLL #1 1ST POINT = 5 (4-1)

22:30 - ROLL #2 = 7 OUT (5-2)

23:30 - DRIVERS' 3RD ROLL

24:05 - ROLL #1 1ST POINT = 9 (6-3)

24:50 - ROLL #2 = 9 (6-3) WINNER

25:40 - ROLL #3 2ND POINT = HARD 4 (2-2)

26:15 - ROLL #4 = HARD 4 (2-2) WINNER

27:10 - ROLL #5 3RD POINT = EASY 6 (5-1)

27:55 -ROLL #6 = 7 OUT (5-2)

28:30 - SHOTGUN'S 4TH ROLL

28:40 - ROLL #1 IST POINT = EASY 6 (4-2)

29:25 - ROLL #2 = 9 (6-3)

29:50 - ROLL #3 = 9 (6-3)

30:25 - ROLL #4 = 8 (6-2)

30:55 - ROLL #5 = HARD 8 (4-4)

31:30 - ROLL #6 = YO (6-5)

31:50 - ROLL #7 = 5 (3-2)

32:15 - ROLL #8 = 5

33:00 - ROLL #9 = 7 OUT (6-1)

34:00 - DRIVER'S 4TH ROLL

34:30 - ROLL #1 1ST POINT = HARD 8 (4-4)

35:35 - ROLL #2 = 5 (4-1)

36:05 - ROLL #3 = 3 (1-2)

36:20 - ROLL #4 = 8 (6-2) WINNER

37:35 - ROLL #5 2ND POINT = 6 (4-2)

38:05 - ROLL #6 = 7 OUT (6-1)

38:40 - SHOTGUN'S 5TH ROLL

38:45 - ROLL #1 = COME OUT 7 - WINNER

39:30 - ROLL #2 1ST POINT = HARD 4 (2-2)

40:20 - ROLL #3 = 5 (3-2)

41:05 - ROLL #4 = 6 EASY (4-2)

41:40 - ROLL #5 = 6 EASY (5-1)

42:20 - ROLL #6 = 9 (6-3)

42:55 - ROLL #7 = 8 EASY (5-3)

43:20 - ROLL #8 = HARD 10 (5-5)

43:50 - ROLL #9 = YO (6-5)

44:10 - ROLL #10 = 3 (1-2)

44:25 - ROLL #11 = 9 (6-3)

44:55 - ROLL #12 = 4 (3-1) WINNER

45:20 - ROLL #13 = COME OUT 7 - WINNER

45:55 - ROLL #14 2ND POINT = HARD 10 (5-5)

46:25 - ROLL #15 = 5 (4-1)

46:40 - ROLL #16 = 5 (4-1)

47:05 - ROLL #17 = 8 (6-2)

47:30 - ROLL #18 = 7 OUT (5-2)

48:00 - DRIVER'S 5TH ROLL

48:40 - ROLL #1 FIRST POINT = 9 (4-5)

49:30 - ROLL #2 = 3 (1-2)

49:40 - ROLL #3 = 7 OUT

52:45 - GIVE US SOME FEED BACK

  continue reading

59 قسمت

99% CRAPS: Episode 53 – Practice Session

99% CRAPS

20 subscribers

published

اشتراک گذاری
 
Manage episode 343800150 series 2403113
توسط Redeye Gambler and Red Eye Gamblers توسط Player FM و جامعه ما پیدا شده است - کپی رایت توسط ناشر، و نه متعلق به Player FM، و صدا به طور مستقیم از سرور های آنها پخش می شود.برای پیگیری به روز رسانی در Player FM دکمه اشتراک را بزنید، و یا فید URL را به دیگر برنامه های پادکست بچسبانید.

Coming up on 99% CRAPS

We’re switching things up a bit.

We didn’t make it to the casino.

We recorded our practice session at home

Shotgun and I discuss our strategy on each roll

Let’s see how you like it.

TW - @99percentcraps

FB – Ninednine Percent

IG – ninedninepercent.craps

NOTES for Episode 53

00:00 - GE CRAPS SHOOTERS

00:45 - PRACTICE AT HOME

01:00 - STARTING W/ $1500 BANK

01:15 - $15 MINIMUM

01:30 - PLAYER #3 - $900 HAIL MARY

03:25 - SHOTGUN SHOOTS 1ST

03:30 - ROLL #1 - COME OUT 7 (4-3) WINNER

04:00 - HAIL MARY WINS

04:55 - ROLL #2 - 1ST POINT IS 10 EASY (6-4)

05:45 - ROLL #3 = 5 (2-3)

06:12 - ROLL #4 = 5 (2-3)

06:55 - ROLL #5 = 8 (6-2)

07:30 - ROLL #6 = 11 (6-5)

07:45 - ROLL #7 = 11 (6-5)

08:00 - ROLL #8 = 7 OUT (6-1)

08:36 - DRIVER'S TURN

09:30 - ROLL #1 - COME OUT 7 (5-2) WINNER

10:15 - ROLL #2 - 1ST POINT IS 5

11:20 - ROLL #3 - HARD 4 (2-2)

11:30 - ROLL #4 - YO 11 (6-5)

11:45 - ROLL #5 - 7 OUT

12:05 - SHOTGUN'S 2ND ROLL

12:15 - ROLL #1 1ST POINT = HARD 4 (2-2)

13:10 - ROLL #2 = 9 (5-4)

13:35 - ROLL #3 = 9

14:05 - ROLL #4 =12 BOXCARS (6-6)

14:20 - ROLL #5 = 5

14:55 - ROLL #6 = 7 OUT (5-2)

15:10 - DRIVERS' 2ND ROLL

15:55 - ROLL #1 1ST POINT = 5 (4-1)

16:55 - ROLL #2 = 9 (6-3)

17:20 - ROLL #3 = 6 (4-2)

17:50 - ROLL #4 = 8 (6-2)

18:25 - ROLL #5 = 9 (6-3)

19:10 - ROLL #6 = 8 (6-2)

19:53 - ROLL # 7 = 10 (6-4)

20:10 - ROLL #8 = 7 OUT (5-2)

20:55 - SHOTGUN'S 3RD ROLL

21:30 - ROLL #1 1ST POINT = 5 (4-1)

22:30 - ROLL #2 = 7 OUT (5-2)

23:30 - DRIVERS' 3RD ROLL

24:05 - ROLL #1 1ST POINT = 9 (6-3)

24:50 - ROLL #2 = 9 (6-3) WINNER

25:40 - ROLL #3 2ND POINT = HARD 4 (2-2)

26:15 - ROLL #4 = HARD 4 (2-2) WINNER

27:10 - ROLL #5 3RD POINT = EASY 6 (5-1)

27:55 -ROLL #6 = 7 OUT (5-2)

28:30 - SHOTGUN'S 4TH ROLL

28:40 - ROLL #1 IST POINT = EASY 6 (4-2)

29:25 - ROLL #2 = 9 (6-3)

29:50 - ROLL #3 = 9 (6-3)

30:25 - ROLL #4 = 8 (6-2)

30:55 - ROLL #5 = HARD 8 (4-4)

31:30 - ROLL #6 = YO (6-5)

31:50 - ROLL #7 = 5 (3-2)

32:15 - ROLL #8 = 5

33:00 - ROLL #9 = 7 OUT (6-1)

34:00 - DRIVER'S 4TH ROLL

34:30 - ROLL #1 1ST POINT = HARD 8 (4-4)

35:35 - ROLL #2 = 5 (4-1)

36:05 - ROLL #3 = 3 (1-2)

36:20 - ROLL #4 = 8 (6-2) WINNER

37:35 - ROLL #5 2ND POINT = 6 (4-2)

38:05 - ROLL #6 = 7 OUT (6-1)

38:40 - SHOTGUN'S 5TH ROLL

38:45 - ROLL #1 = COME OUT 7 - WINNER

39:30 - ROLL #2 1ST POINT = HARD 4 (2-2)

40:20 - ROLL #3 = 5 (3-2)

41:05 - ROLL #4 = 6 EASY (4-2)

41:40 - ROLL #5 = 6 EASY (5-1)

42:20 - ROLL #6 = 9 (6-3)

42:55 - ROLL #7 = 8 EASY (5-3)

43:20 - ROLL #8 = HARD 10 (5-5)

43:50 - ROLL #9 = YO (6-5)

44:10 - ROLL #10 = 3 (1-2)

44:25 - ROLL #11 = 9 (6-3)

44:55 - ROLL #12 = 4 (3-1) WINNER

45:20 - ROLL #13 = COME OUT 7 - WINNER

45:55 - ROLL #14 2ND POINT = HARD 10 (5-5)

46:25 - ROLL #15 = 5 (4-1)

46:40 - ROLL #16 = 5 (4-1)

47:05 - ROLL #17 = 8 (6-2)

47:30 - ROLL #18 = 7 OUT (5-2)

48:00 - DRIVER'S 5TH ROLL

48:40 - ROLL #1 FIRST POINT = 9 (4-5)

49:30 - ROLL #2 = 3 (1-2)

49:40 - ROLL #3 = 7 OUT

52:45 - GIVE US SOME FEED BACK

  continue reading

59 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

راهنمای مرجع سریع