Meditation Podcast عمومی
[search 0]
بیشتر

برنامه را دانلود کنید!

show episodes
 
Loading …
show series
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد.برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید:@meditation_podcasthttps://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد. برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید: @meditation_podcast https://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد. برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید: @meditation_podcast https://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد.برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید:@meditation_podcasthttps://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد. برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید: @meditation_podcast https://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد. برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید: @meditation_podcast https://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد. برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید: @meditation_podcast https://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد. برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید: @meditation_podcast https://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد. برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید: @meditation_podcast https://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد. برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید: @meditation_podcast https://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد. برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید: @meditation_podcast https://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد. برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید: @meditation_podcast https://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
سلام به فصل پنجم از مدیتیشن پادکست خوش آمدید. هدف مراقبه‌های این فصل از مدیتیشن پادکست، ایجاد آرامش و دور کردن استرس و اضطراب با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله ذهن آگاهی می‌باشد. برای آگاهی بیشتر صفحه ی اینستاگرام مدیتیشن پادکست را دنبال کنید: @meditation_podcast https://www.instagram.com/meditation_podcast/…
 
در اين سري مديتيشن هاي مديريت عوامل استرس زا، هر اپيزود علاوه بر مراقبه، حاوي جنبه ي آموزشي نيز مي باشد. در ابتداي هر اپيزود به مهمترين عوامل استرس زا اشاره كرده، توضيحي در آن مورد ارائه داده، و سپس مديتيشن با هم ميكنيم. اگر بيشتر از هميشه احساس اضطراب و استرس ميكنيد، اين سري مديتيشن ها براي شماست! در اين هفته در يك چالش جستجوي فرصت شركت ميكنيد، كه…
 
در اين سري مديتيشن هاي مديريت عوامل استرس زا، هر اپيزود علاوه بر مراقبه، حاوي جنبه ي آموزشي نيز مي باشد. در ابتداي هر اپيزود به مهمترين عوامل استرس زا اشاره كرده، توضيحي در آن مورد ارائه داده، و سپس مديتيشن با هم ميكنيم. اگر بيشتر از هميشه احساس اضطراب و استرس ميكنيد، اين سري مديتيشن ها براي شماست! در اين هفته در يك چالش جستجوي فرصت شركت ميكنيد، كه…
 
در اين سري مديتيشن هاي مديريت عوامل استرس زا، هر اپيزود علاوه بر مراقبه، حاوي جنبه ي آموزشي نيز مي باشد. در ابتداي هر اپيزود به مهمترين عوامل استرس زا اشاره كرده، توضيحي در آن مورد ارائه داده، و سپس مديتيشن با هم ميكنيم. اگر بيشتر از هميشه احساس اضطراب و استرس ميكنيد، اين سري مديتيشن ها براي شماست! در اين هفته در يك چالش جستجوي فرصت شركت ميكنيد، كه…
 
در اين سري مديتيشن هاي مديريت عوامل استرس زا، هر اپيزود علاوه بر مراقبه، حاوي جنبه ي آموزشي نيز مي باشد. در ابتداي هر اپيزود به مهمترين عوامل استرس زا اشاره كرده، توضيحي در آن مورد ارائه داده، و سپس مديتيشن با هم ميكنيم. اگر بيشتر از هميشه احساس اضطراب و استرس ميكنيد، اين سري مديتيشن ها براي شماست! در اين هفته در يك چالش جستجوي فرصت شركت ميكنيد، كه…
 
در اين سري مديتيشن هاي مديريت عوامل استرس زا، هر اپيزود علاوه بر مراقبه، حاوي جنبه ي آموزشي نيز مي باشد. در ابتداي هر اپيزود به مهمترين عوامل استرس زا اشاره كرده، توضيحي در آن مورد ارائه شده، و سپس مديتيشن با هم ميكنيم. اگر بيشتر از هميشه احساس اضطراب و استرس ميكنيد، اين سري مديتيشن ها براي شماست! در اين هفته در يك چالش جستجوي فرصت شركت ميكنيد، كه …
 
در اين سري مديتيشن هاي مديريت عوامل استرس زا، هر اپيزود علاوه بر مراقبه، حاوي جنبه ي آموزشي نيز مي باشد. در ابتداي هر اپيزود به مهمترين عوامل استرس زا اشاره كرده، توضيحي در آن مورد ارائه شده، و سپس مديتيشن با هم ميكنيم. اگر بيشتر از هميشه احساس اضطراب و استرس ميكنيد، اين سري مديتيشن ها براي شماست! در اين هفته در يك چالش جستجوي فرصت شركت ميكنيد، كه …
 
در اين سري مديتيشن هاي مديريت عوامل استرس زا، هر اپيزود علاوه بر مراقبه، حاوي جنبه ي آموزشي نيز مي باشد. در ابتداي هر اپيزود به مهمترين عوامل استرس زا اشاره كرده، توضيحي در آن مورد ارائه شده، و سپس مديتيشن با هم ميكنيم. اگر بيشتر از هميشه احساس اضطراب و استرس ميكنيد، اين سري مديتيشن ها براي شماست! در اين هفته در يك چالش جستجوي فرصت شركت ميكنيد، كه …
 
در اين سري مديتيشن هاي مديريت عوامل استرس زا، هر اپيزود علاوه بر مراقبه، حاوي جنبه ي آموزشي نيز مي باشد. در ابتداي هر اپيزود به مهمترين عوامل استرس زا اشاره كرده، توضيحي در آن مورد ارائه شده، و سپس مديتيشن با هم ميكنيم. اگر بيشتر از هميشه احساس اضطراب و استرس ميكنيد، اين سري مديتيشن ها براي شماست! در اين هفته در يك چالش جستجوي فرصت شركت ميكنيد، كه …
 
در حالی که انگشتان نوازنده در حال نواختن پیانوست، باران شما را در طول این مدیتیشن هدایت شده، پاک و آرام می کند. Instagram : @meditation_podcast
 
باور دارم که این مدیتیشن قبل از خواب، روزتون را به خوبی به پایان می برد و در نتیجه شما به راحتی و به آرامی به خواب عمیق فرو می روید.instagram: @meditation_podcast
 
شما لايق هر چيزي كه ميخواهيد هستيد! هدف مديتيشن امروز ايجاد فضايي براي شماست كه در عمق شايستگي هايتان غوطه ور شويد و هر باور ناخودآگاهي را كه خلاف اين را ميگويد، خاموش كنید.Instagram : meditation_podcast
 
وقتي من حتي يك روز مديتيشن نميكنم، در كل روز ممكنه حس كنم خيلي شاد و آرام نيستم! اين رو بدونيد كه يك چيز راجع به خودتون هست كه اگر تغييرش بدهيد، در زندگيتون يك تغيير بزرگ مثبت ايجاد كرده ايد و اون چيزي نيست جز كيفيت افكارتون! اهلي كردن احوالاتتون، به شما كمك ميكنه كه روي شادي و خوشحالي درونيتون بدون توجه به اينكه در جهان اطرافتون چه ميگذرد، بيشتر ت…
 
شما در شروع یک مسیر جدید هستید. شانسی برای شروع دوباره ...این را بدانید که هدف گذاری یک راه قدرتمند برای فعالانه خلق کردن آرزوهایتان است.مدیتیشن پادکست را به عزیزترین هاتون معرفی کنید و به زنجیره ی مهربانی بپیوندید.instagram: @meditation_podcast
 
چند دقیقه ای آگاهی عمیق و آرامش خیال که به شما کمک می کند، روزتان را به اتمام برسانید و خواب عمیق را با آغوش باز پذیرا باشید. instagram: @meditation_podcast
 
هدف از مراقبه امروز این است که به شما کمک کند ذهن خود را آرام کنید، زمان هايي كه احساس می کنيد ذهن شما با قضاوت علیه شما فریاد می کشد، زیرا زندگی شما شبیه زندگی ديگران نیست. اين مديتيشن براي کمک به شماست كه مقایسه خود با دیگران را متوقف كنيد، و کمال ناقص زندگی خود را در آغوش بگيريد. Instagram : meditation_podcast…
 
اين مديتيشن براي يافتن صلح دروني است. صلح و سكوت دروني هميشه به راحتي به دست نمي آيد. بعضي اوقات ممكن است در اثر حواس پرتي هاي متعدد، حس سكوت و صلح را فراموش كرده باشيم، و اين مديتيشن براي بازيابي آن حس است. اين مديتيشن را ميتوانيد بارها انجام دهيد و هر دفعه كه آن را انجام مي دهيد، آرام تر، زلال تر و پر از صلح و آرامش مي شويد. سپس راحت تر تمركز مي …
 
این مدیتیشن به درخواست شما عزیزان برای جذب ثروت و رفاه طراحی شده است و به وسیله ی آن می توانید پول و ثروت را به زندگی خود توسط قانون جذب و با استفاده از جملات تاکیدی وارد کنید.instagram : meditation_podcast
 
اين مديتيشن به شما اجازه مي دهد كه ذهن و بدنتان را آرام كنيد و به قله ي سكوت و تهي از سر و صدا، آرام و سرشار از صلح سفر كنيد. آرام و عميق بخوابيد و از استرس و اضطراب دور باشيد. اين مديتيشن يك ريلكسيشن قوي است. Instagram: @meditation_podcast
 
هدف مدیتیشن امروز، اهدای یک استراحت کوتاه وآرامش طولانی برای رهایی از تنش های روز شماست. پس شما می توانید به مرکز آرامش دست یابید. احساس صلح می کنید و در حال حاضر حضور دارید واین چند دقیقه به شما کمک می کند که مضطرب نباشید و در روزهای پر تنش، ذهن شما را چند دقیقه ای به زنگ تفریح پر از آرامش دعوت می کند. instagram: meditation_podcast…
 
شما با یک هدف و به یک هدفی در این دنیا حضور دارید. به این مدیتیشن ریلکسی متصل شوید! زیرا به شما کمک می کند که ماموریت خودتان را در اینجا و روی کره ی زمین بیابید، روحتان را بگشایید و به سوی کاوش خود رهسپار شوید. instagram: @meditation_podcast
 
به وسیله ی این مدیتیشن ریلکسی اجازه بدید که سر و صدای جهان محو بشود و شما آرام تر، رهاتر و پاک تر شوید. نظراتتان را در پیج اینستاگرام با ما در میان بگذارید و منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. instagram:meditation_podcast
 
رضایت از خود، کلید شادی و خوشحالیست. اگر می خواهید امروز مغزتان را از نو راه اندازی کنید، همین الان این مدیتیشن را انجام دهید.instagram: @meditation_podcast
 
این مدیتیشن هدایت شده برای کمک به تمرکزروی آگاهی و اتصال به زمان حال طراحی شده است. هر زمانی که احساس استرس و ناراحتی کردید یا در انجام تمرکز به مشکل خوردید و یا نگران بودید، این تمرین یک روش ساده برای متمرکز بودن و دوباره آرام شدن است.با ما در اینستاگرام همراه باشید:instagram : meditation_podcast
 
این مدیتیشن برای زمان هایی که افکار پراکنده دارید یا تمرکز خود را از دست داده اید، مناسب است و به شما کمک می کند که عمیقا آرام شوید و احساس آرامش کنید و متمرکز شوید. مدیتیشن پادکست را به آنان که دوستشان دارید معرفی کنید. ما را در اینستاگرام مدیتیشن پادکست دنبال کنید؛ مطالب و چالش های مفیدی در اینستاگرام با شما به اشتراک می گذاریم. instagram: @medit…
 
مدیتیشن ذهن آگاهی خیلی کوتاه برای آرامش ذهن و استرس زدایی و برگشتن به زمان حال که هر زمان در طول روز می توانید آن را انجام دهید. instagram: @meditation_podcast
 
اگر شما هم در یکی از اون روزهایی قرار دارید که از هر طرف اتفاقی برایتان پیش می آید، انجام این مدیتیشن حالتان را بهتر می کند. دنبال کردن این مدیتیشن هدایت شده، به شما در کاهش سطح استرستان کمک می کند و باعث می شود که این اضطراب ها روی ذهنتان اثر نگذارد و بتوانید احساساتتان را کنترل کنید. instagram : @meditation_podcast…
 
با این مدیتیشن هدایت شده ی کوتاه به معجزه ی تابستان بپیوندید و اجازه بدهید که این روزهای طولانی شما را از اضطراب و نگرانی دور کند. این اپیزود، یک مدیتیشن تسکین دهنده و آرامش بخش برای آسایش، آسودگی و لذت بردن از لحظه هاست. instagram: @meditation_podcast
 
این مدیتیشن ذهن آگاهی پاهاست و آن را در حال راه رفتن انجام بدهید. می توانید زمان رفتن به محل کار، خرید خانه، پیاده روی، مدرسه ی فرزندتان و حتی در منزل انجام دهید. از کوتاه ترین لحظاتتان برای آرامش فکری خودتان استفاده کنید. instagram: @meditation_podcast
 
یک مدیتیشن فوق العاده و عالی برای پاک کردن ذهن و ایجاد آرامش برای هفته ی پیش رو. لذت ببرید و آرامش را حس کنید. instagram: @meditation_podcast
 
روز دهم از ده روز، ده مدیتیشن؛ با موضوع ذهن آگاهي، پس از انجام این ده روز کنترل دوباره ی افکارتان را به دست خواهید آورد و می توانید الگوهای زندگیتان را عوض کنید. این اپیزود تمرکزش دوباره روی ذهن آگاهی اصوات و كل اين ده روز است. پس از انجام اين ده روز شما قادر به انجام اين مديتيشن ها با موضوع ذهن آگاهي توسط خودتون و بدون نياز به راهنما هستيد. Instag…
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع

Google login Twitter login Classic login