Revolution عمومی
[search 0]
بیشتر
برنامه را دانلود کنید!
show episodes
 
Radio Dastneveshteha podcast focuses on modern Iranian history utilizing various archives such as Harvard's Iranian Oral History Projects, and other notable archives. The first season covers various topics such as 1961 Teacher's General Strike, 1987 Mecca Incident, and 40 Years of Post-Revolution Iranian Music. Season 2, Ayatollah's Spokesman is a deep dive into Sadegh Ghotbzadeh's Personal and Political Life.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
بحش هفتم از پادکست رادیویی کوچ با موضوع جریان‌شناسی خیزش زن، زندگی، آزادی منتشر شد. راه‌های شنیدن 👇🔊 https://linktr.ee/Kooch_Podcast در بخش هفتم از این برنامه، هر کدام از پنلیست‌ها دیدگاه فردی خودشون پیرامون جریان‌های سیاسی تاثیرگذار در جنبش انقلابی ایران رو با شما به اشتراک گذاشتن. 👇🔊 https://t.me/Kooch_Podcast پادکست رادیویی کوچ نگاهی دارد به روی…
  continue reading
 
بحش هفتم از پادکست رادیویی کوچ با موضوع جریان‌شناسی خیزش زن، زندگی، آزادی منتشر شد. راه‌های شنیدن 👇🔊 https://linktr.ee/Kooch_Podcast در بخش هفتم از این برنامه، هر کدام از پنلیست‌ها دیدگاه فردی خودشون پیرامون جریان‌های سیاسی تاثیرگذار در جنبش انقلابی ایران رو با شما به اشتراک گذاشتن. پادکست رادیویی کوچ نگاهی دارد به رویدادهای پس از شهریور ١۴٠١ و تاث…
  continue reading
 
ششمین بحش از پادکست رادیویی کوچ با موضوع اهمیت و جایگاه مطالعه تاریخ موضوع منتشر شد. راه‌های شنیدن 👇🔊 https://linktr.ee/Kooch_Podcast در بخش ششم از این برنامه، با بررسی دیدگاه هر کدام از پنلیست‌ها تلاش کردیم تا بفهمیم آیا سیر پیشامدهایی که در گذشته رخ داده است، آینده ما را نیز شکل خواهند داد یا اینکه جستجو در هزارتوی تاریخ کاریست نه چندان سودمند که…
  continue reading
 
اهمیت و جایگاه مطالعه تاریخ موضوع ششمین بحش از پادکست رادیویی کوچ است. بخش ششم از پادکست رادیویی کوچ به زودی همینجا در بخش ششم از این برنامه، با بررسی دیدگاه هر کدام از پنلیست‌ها تلاش کردیم تا بفهمیم آیا سیر پیشامدهایی که در گذشته رخ داده است، آینده ما را نیز شکل خواهند داد یا اینکه جستجو در هزارتوی تاریخ کاریست نه چندان سودمند که به زندگی امروز ما…
  continue reading
 
پنجمین بخش از پادکست رادیویی کوچ با ادامه موضوع کنشگری و خودداری از انفعال منتشر شد راه‌های شنیدن 👇🔊 https://linktr.ee/Kooch_Podcast در بخش چهارم و پنجم از این برنامه، کوشیدیم تا دریابیم چگونه فعالیت و پویایی و یا انفعال و عدم کنشگری هرکدام از ما ایرانیان میتواند در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران کارساز باشد. پادکست رادیویی کوچ نگاهی دارد به رویدادهای …
  continue reading
 
چهارمین بخش از پادکست رادیویی کوچ با موضوع کنشگری و خودداری از انفعال منتشر شد راه‌های شنیدن 👇🔊 https://linktr.ee/Kooch_Podcast در بخش چهارم از این برنامه، کوشیدیم تا دریابیم چگونه فعالیت و پویایی و یا انفعال و عدم کنشگری هرکدام از ما ایرانیان میتواند در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران کارساز باشد. پادکست رادیویی کوچ نگاهی دارد به رویدادهای پس از شهریور…
  continue reading
 
کنشگری و خودداری از انفعال موضوع چهارمین برنامه از مجموعه برنامه‌های پادکست رادیویی کوچ است. بخش چهارم از پادکست رادیویی کوچ به زودی همینجا در بخش چهارم از این برنامه، کوشیدیم تا دریابیم چگونه فعالیت و پویایی و یا انفعال و عدم کنشگری هرکدام از ما ایرانیان میتواند در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران کارساز باشد. پادکست رادیویی کوچ نگاهی دارد به رویدادهای …
  continue reading
 
سومین بخش از پادکست رادیویی کوچ با موضوع تعصب و خشک اندیشی منتشر شد راه‌های شنیدن 👇🔊 https://linktr.ee/Kooch_Podcast در بخش سوم از این برنامه، با بررسی دیدگاه فردی هر کدام از پنلیست‌ها کوشیدیم از زوایای مختلف به این موضوع مهم بپردازیم. پادکست رادیویی کوچ نگاهی دارد به رویدادهای پس از شهریور ١۴٠١ و تاثیر آن بر شیوه‌های نگرش و کنش سیاسی و فرهنگی ایرا…
  continue reading
 
تعصب، خشک اندیشی، پافشاری بیخردانه، هواداری افراطی یا کورباوری. هر چه بنامیدش، این موضوع برنامه سوم پادکست رادیویی کوچ است. سومین بخش از پادکست رادیویی کوچ به زودی همینجا پادکست رادیویی کوچ نگاهی دارد به رویدادهای پس از شهریور ١۴٠١ و تاثیر آن بر شیوه‌های نگرش و کنش سیاسی و فرهنگی ایرانیان در دو سوی مرزها. در بخش سوم از این برنامه، با بررسی دیدگاه ف…
  continue reading
 
امید! دومین بخش از پادکست رادیویی کوچ به موضوع امید می‌پردازد در بخش دوم تلاش کردیم تا با به اشتراک گذاشتن نظرات شخصی هر کدام از پنلیست‌های این قسمت، دریابیم که چطور باید شعله انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش آزادی خواهی مردم ایران را در دل ایرانیان زنده و فروزنده نگاه داشت. پادکست رادیویی کوچ نگاهی دارد به رویدادهای پس از شهریور ١۴٠١ و تاثیر آن بر شیو…
  continue reading
 
امید! دومین بخش از پادکست رادیویی کوچ به زودی همینجا پادکست رادیویی کوچ نگاهی دارد به رویدادهای پس از شهریور ١۴٠١ و تاثیر آن بر شیوه‌های نگرش و کنش سیاسی و فرهنگی ایرانیان در دو سوی مرزها. در بخش دوم تلاش کردیم تا با به اشتراک گذاشتن نظرات شخصی هر کدام از پنلیست‌های این قسمت، دریابیم که چطور باید شعله انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش آزادی خواهی مردم ا…
  continue reading
 
تجربیات و احساسات و تغییرات شخصی پس از جنبش زن زندگی آزادی در بخش اول تلاش کردیم تا با به اشتراک گذاشتن تجربیات شخصی هر کدام از پنلیست‌های این قسمت ببینیم این جنبش چه تاثیری بر اندیشه و زندگی فردی آنها گذارده است. برای شنیدن بخش‌های بعدی این پادکست عضو کانال ما شوید پادکست رادیویی کوچ نگاهی دارد به رویدادهای پس از شهریور ١۴٠١ و تاثیر آن بر شیوه‌های…
  continue reading
 
تجربیات و احساسات و تغییرات شخصی پس از جنبش زن زندگی آزادی اولین بخش از پادکست رادیویی کوچ به زودی همینجا پادکست رادیویی کوچ نگاهی دارد به رویدادهای پس از شهریور ١۴٠١ و تاثیر آن بر شیوه‌های نگرش و کنش سیاسی و فرهنگی ایرانیان در دو سوی مرزها. در بخش اول تلاش کردیم تا با به اشتراک گذاشتن تجربیات شخصی هر کدام از پنلیست‌های این قسمت ببینیم این جنبش چه …
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهعنوان این اپیزود موعظه در پاریس است و به ماجرای اعتصاب غذای کلیسای سنت مری در پاریس می‌پردازد. وبسایت سخنگوی آیت‌اللهhttps://radio.dastneveshteha.com/ حمایت مالی از پادکست رادیودستنوشته‌ها: https://www.gofundme.com/f/dastneveshtehaتوسط Mahmoud Azimaee
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهعنوان این اپیزود فعال حقوق بشر است که در آن مقصلا به ارتباط صادق قطب‌زاده با سازمان‌های حقوق بشری در قبل از انقلاب ۵۷ و چرخش دیدگاهش نسبت به مفاهیم حقوق بشر در بعد از انقلاب می‌پردازم. وبسایت سخنگوی آیت‌اللهhttps://radio.dastneveshteha.com/ حمایت مالی از پادکست رادیودستنوشته‌ها: https…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهعنوان این اپیزود رادیو بغداد است و در آن مقصلا به تاریخ بخش فارسی رادیو بغداد که در اختیار همه گروه‌های مخالف نظام پادشاهی ایران بود می‌پردازموبسایت سخنگوی آیت‌اللهhttps://radio.dastneveshteha.com/ حمایت مالی از پادکست رادیودستنوشته‌ها: https://www.gofundme.com/f/dastneveshteha…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهعنوان این اپیزود نحف، دیدار با حضرت آقاست که در آن نگاهی داریم به سفرهای قطب‌زاده به نجف برای دیدن آیت‌الله خمینی. وبسایت سخنگوی آیت‌اللهhttps://radio.dastneveshteha.com/ حمایت مالی از پادکست رادیودستنوشته‌ها: https://www.gofundme.com/f/dastneveshteha…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهدر این اپیزود نقش صادق قطب‌زاده در اتفاقاتی که در پی درگذشت دکتر علی شریعتی در لندن، تشیع جنازه و انتقال جسد او به سوریه اتفاق افتاد را برایتان مرور خواهم کرد. وبسایت سخنگوی آیت‌اللهhttps://radio.dastneveshteha.com/ حمایت مالی از پادکست رادیودستنوشته‌ها: https://www.gofundme.com/f/das…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهدر اپیزود‌ هشت برایتان از منابع مالی صادق قطب‌زاده گفتم و همانطور که وعده‌اش را داده بودم در این اپیزود سعی خواهم کرد هر آنچه که تا اینجا درباره ارتباط قطب‌زاده با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی می‌دانم با شما درمیان بگذارم. وبسایت سخنگوی آیت‌اللهhttps://radio.dastneveshteha.com/ حمایت مال…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهاین یک اپیزود ویژه به مناسبت چهلمین سالگرد پایان اشغال سفارت آمریکاست. بیستم ژانویه سال ۱۹۸۱، ۴۴۴ روز گروگانگیری ۵۲ دیپلمات آمریکایی در تهران با آزادی و بازگشتشان به آمریکا به پایان رسید. امسال یعنی سال ۲۰۲۱ میلادی چهلمین سالگرد این اتفاق است و به همین مناسبت این اپیزود را به یکی دیگر…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهاین یک مینی اپیزود ویژه استوبسایت سخنگوی آیت‌اللهhttps://radio.dastneveshteha.com/ حمایت مالی از پادکست رادیودستنوشته‌ها: https://www.gofundme.com/f/dastneveshtehaنسخه متنی این اپیزود:https://radio.dastneveshteha.com/bourgetتوسط Mahmoud Azimaee
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهدر اپیزود قبل شنیدید که بعد از اینکه صادق قطب‌زاده مجبور به ترک آمریکا شد برای مدتی کوتاهی به اروپا رفت و بعد راهی کانادا شد. در اپیزود قبل همه اتفاقاتی که یک سر آن صادق قطب‌زاده و سر دیگرش کانادا بود را تا مقطع گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران برایتان دنبال کردم. در این قسمت و قس…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهدر اپیزود قبل شنیدید که پس از ترور جان اف کندی و خارج شدن رابرت کندی از دولت، صادق قطب‌زاده حامی سرسختش را از دست داد و به ناچار از آمریکا خارج شد. در این قسمت برایتان خواهم گقت چه شد که ق طب‌زاده سر از کانادا درآورد و در چند سالی که در کانادا بود چه کرد. در این اپیزود چند سالی زمان ر…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهدر اپیزود قبل شنیدید که اردشیر زاهدی سفیر وقت ایران در آمریکا تلاش گسترده‌ای برای اخراج قطب‌زاده و فاطمی از آمریکا به منظور بازگرداندن این دو به ایران برای محاکمه انجام داد که با مقاومت گروه‌های دانشجویی در داخل و خارج ا ز کشور مواجه شد. در این قسمت برایتان خواهم گقت چگونه دولت کندی د…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهدر اپیزود پنجم #سخنگوی‌آیت‌الله برایتان از فعالیت‌های صادق قطب‌زاده در جبهه ملی شاخه آمریکا و همینطور از تلاش اردشیر زاهدی برای اخراج قطب‌زاده و فاطمی و بازگرداندشنان به ایران برای محاکمه خواهم گفت. https://radio.dastneveshteha.com/ وبسایت سخنگوی آیت‌اللهحمایت مالی از پادکست رادیودستن…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهدر اپیزود چهارم #سخنگوی‌آیت‌الله به زاویه‌ دیگری از فعالیت‌های صادق قطب‌زاده در آمریکا و اروپا خواهم پرداخت: سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا و همینطور کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی. https://radio.dastneveshteha.com/ وبسایت سخنگوی آیت‌اللهحمایت مالی از پادکست رادیودستنوش…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهدر اپیزود سوم #سخنگوی‌آیت‌الله موضوعات کمترشنیده شده‌ای درباره نهضت آزادی خارج از کشور و آموز‌ش‌های نظامی که چمران، یزدی و قطب‌زاده با حمایت جمال عبدالناصر در مصر برای مخالفان شاه برنامه‌ریزی کرده بودند خواهید شنید. https://radio.dastneveshteha.com/ وبسایت سخنگوی آیت‌اللهحمایت مالی از…
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهhttps://radio.dastneveshteha.com/ وبسایت سخنگوی آیت‌اللهحمایت مالی از پادکست رادیودستنوشته‌ها: https://www.gofundme.com/f/dastneveshtehaتوسط Mahmoud Azimaee
  continue reading
 
فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی صادق قطب‌زادهhttps://radio.dastneveshteha.com/ وبسایت سخنگوی آیت‌اللهتوسط Mahmoud Azimaee
  continue reading
 
#سخنگوی‌آیت‌الله: فصل دوم پادکست #رادیودستنوشته‌هامرور مفصلی بر زندگی سیاسی و شخصی #صادق‌قطب‌زادهبزودی ...توسط Mahmoud Azimaee
  continue reading
 
English version of a special episode from Radio Dastneveshteha, a Persian podcast (in English, Radio Manuscripts): Canada Between Two Tragedies. A comparison of two Canadian air tragedies: Air India flight 182 bombing and Ukraine International Airline flight #PS752 downing in Iran.توسط Mahmoud Azimaee
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع