Livestream عمومی
[search 0]
بیشتر
برنامه را دانلود کنید!
show episodes
 
Artwork
 
If you're looking to grow in the Christian faith, or even explore it for the first time, then come and be part of the CROWD podcast. Each week we post our online church live stream which explores the big questions of life from a Christian worldview. We dig into your questions about meaning, faith and identity. We also add interviews with everyday people about their faith journey, what challenges they have faced and how they overcame them. Regardless of where you are on your faith journey, yo ...
  continue reading
 
Artwork

1
Livestream Deals

Ross Brand

Unsubscribe
Unsubscribe
ماهیانه
 
Livestream Deals features products and services for livestreaming, podcasting and online content creation, including audio and video gear, books, courses, events and more. See all products featured on the show at LivestreamDeals.com or RossBrand.Live.
  continue reading
 
Artwork

1
Real Talks Livestream

Vattana Thach

Unsubscribe
Unsubscribe
ماهیانه
 
If you're a fan of my "Trust The Process" (TTP) podcast, then you'll probably enjoy this one too. This is actually a live stream that I do once a month with a friend. This series carries all the same values as TTP. What makes it different is that it's more sporadic and interactive. If you're interested in checking out my Trust The Process podcast. You can go to anchor.fm/vt-trusttheprocess Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/real-talks-livestream/support
  continue reading
 
Live from the UK, The Sunday Livestream is a weekly chat with fabulous and undiscovered guests from the world of Synthesisers and Electronic Music talking about life, music and family. Featuring eleven year old Loullamae's 'Best Quiz On The Internet', live call-ins from our amazing viewers and a friendly smile to blow away those Sunday evening blues, come join us for something a little different form the normal electronic music stream.
  continue reading
 
Artwork

1
LateNight Livestream

The Obnoxiously Entertaining Factory

Unsubscribe
Unsubscribe
روزانه+
 
Amateur joke teller ShaCorey Young launches the C.P.U. (Corey Podcast Universe) the podcast division of Obnoxiously Entertaining Productions. Corey hosts a variety of podcasts ranging from comedy to sports to hip hop themes. Home of the Rent Party Podcast hosted by Chelse Greaux, Gary King Clark, Life of Zhae & Corey is a weekly game night with topics ranging from comedy politics, movie reviews, freestyling and just an overall good time every Monday. Home of The Cap Room hosted by Niles Abst ...
  continue reading
 
Wij doen het helemaal anders. Wij hebben geen website, geen tijdschrift, geen krant of John de Mol. Wat dan wel? Wij hebben jullie. De sociale kanalen. Hyped staat voor pure internetliefde. We maken dagelijks toffe en interessante (nieuws)video's, wijzen je op gave websites en streamen live over smartphones, films, series, games en gadgets. En dat allemaal zonder ook maar een A4'tje te hebben afgedrukt of HTML-code te hebben ingeklopt. Wij zijn er voor jullie. Dan ben jij op de hoogte van al ...
  continue reading
 
eTurboNews has been reporting about issues relevant to the global travel and tourism industry for 20 years. eTN often sets trends. Livestream is the latest addition to the global Travel News Group network with podcasts and videos leading the global discussion on travel and tourism and trends. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/etn/support
  continue reading
 
Loading …
show series
 
In this enlightening talk, we have a deeper exploration into the nature and power of kindness. Here are the key points and insights from the service, focusing on the transformative impact of kindness in our lives: Spiritual Foundation of Kindness: Understanding kindness as a fruit of the Spirit, which God cultivates within us as we grow in faith an…
  continue reading
 
In this talk we explore the powerful spiritual fruit of patience and how it manifests in our everyday lives, enabling us to triumph over daily challenges. Drawing from biblical teachings and practical life examples, this service delves deep into the concept of patience as both a divine attribute and a practical skill to cultivate for personal growt…
  continue reading
 
Welcome to our latest talk where we explore the profound difference between the world's temporary solutions for peace and the enduring peace that comes from a divine source. Step into a scriptural and practical journey to understand how true peace isn't dependent on circumstances but is a gift from God that surpasses all understanding. Show Notes: …
  continue reading
 
This talk centres on the nature of Christian joy - a joy that remains steadfast and unshaken regardless of life's tumultuous circumstances. Drawing from the deep well of Scripture, particularly Philippians 4:4-7, we invite you into a transformative understanding of joy that is not tied to the ephemeral moments of happiness but anchored in the etern…
  continue reading
 
In this talk, we invite you on a journey to explore the essence of love and its pivotal role in achieving biblical wholeness. Drawing from a rich biblical framework, we get into the multifaceted concept of love, challenging conventional narratives and guiding us toward a deeper, more profound understanding of what it means to love and be loved. Key…
  continue reading
 
In this talk, we explore the profound and multifaceted Gift of the Holy Spirit, as highlighted in 1 Corinthians 12:4-11. We invite you on a spiritual journey to uncover and embrace your unique roles within God's grand design. 1. Introduction to the Spiritual Gifts: The variety of gifts bestowed by the same Spirit. The unity of purpose behind the di…
  continue reading
 
In this compelling talk delivered from sunny Chennai, India, on a vibrant Easter Sunday, speaker John Harding unfolds the profound significance of the resurrection of Jesus Christ. This foundational event is not only central to the Christian faith but also a source of deep, transformative power for believers worldwide. Through a thoughtful explorat…
  continue reading
 
In this talk, we share a compelling narrative on the transformative power of living a life of service. Drawing from personal experiences and biblical teachings, Matt uncovers how serving others not only contributes to our spiritual formation but also leads us towards a life filled with purpose and fulfilment. This talk is a must-listen for anyone l…
  continue reading
 
In this transformative talk, we navigate the profound themes of guidance, submission, and the pursuit of wholeness under God's direction. This service is a compelling exploration of what it means to be truly led by the Holy Spirit, challenging us to consider the forces that guide our decisions and shape our lives. Service Insights: Submission and E…
  continue reading
 
In this thought-provoking talk, we invite you on a journey to discover the transformative power of scripture in our quest for a fulfilling and whole life. Delving into the essence of the Bible, we address the timeless question: Why should we turn to scripture in a world brimming with self-help resources? In This Talk: Scripture as a Comprehensive G…
  continue reading
 
In this thought-provoking talk, we explore the often overlooked spiritual discipline of fasting, shedding light on its profound significance in our pursuit of a more meaningful and fulfilled life. Drawing from the rich tapestry of biblical teachings, particularly the experiences of Daniel and Jesus, this service delves into the transformative power…
  continue reading
 
In this thought-provoking talk from our series "Becoming Whole," Dan Orange explores the transformative power of daily prayer in our lives. As we delve into the essence of prayer and its impact on our spiritual health, we uncover the simplicity and depth of connecting with God on a daily basis. This service is an invitation to integrate prayer into…
  continue reading
 
Join us in our latest talk as we delve into the intricacies of what it means to be truly whole from a biblical perspective. This talk is an eye-opener for anyone seeking a deeper understanding of spiritual fulfilment and personal growth. Key Highlights of the Talk: Exploring Biblical Wholeness: A deep dive into what it means to be complete in every…
  continue reading
 
In this talk from Crowd Church, we explore the profound question at the heart of Christianity: Who is Jesus? Drawing from the final chapters of the Book of Acts, we delve into the transformative journey of the Apostle Paul and the pivotal role Jesus plays in our lives. This service is not just a narrative recount; it's an invitation to explore, und…
  continue reading
 
Explore the intriguing connection between our actions and morality in 'Bad Stuff Happens to Bad People?' Discover how our perceptions of good and bad shape our lives and faith. Does society dictate our moral compass? Can we be inherently good or bad? How does Christianity redefine our understanding of morality? Key Highlights: Defining Good and Bad…
  continue reading
 
In this talk we explore the depths of true faith and the transformative impact of unwavering belief. Drawing inspiration from the Apostle Paul's perilous journey in Acts 27, we delve into what it means to have a faith that not only endures life's storms but also pleases God. Key Highlights: Understanding True Faith: Discover the essence of faith th…
  continue reading
 
In this illuminating talk, we explore the profound narrative of Paul before Agrippa. Through this historic account, we uncover enduring lessons on faith, courage, and the unshakable stand for the truth of God’s Word. Join us in a journey through scripture that not only recounts Paul’s unwavering conviction amidst trials but also serves as a call to…
  continue reading
 
With this talk, we take you on a journey through the life of Apostle Paul, demonstrating how adversity can be a powerful tool for personal growth and strength. This service is a must-listen for anyone seeking to transform their challenges into opportunities for spiritual and personal development. A Life of Journeys and Trials: Discover how Paul's e…
  continue reading
 
Dive into the heart of the Bitcoin revolution with our Bitcoin historian, Kurt Wuckert Jr.! In this episode, Kurt tackles your burning questions about Bitcoin and the groundbreaking Terranode technology. Get ready for a deep dive into the future of decentralized finance, the essence of the Bitcoin protocol, and a jaw-dropping revelation - commemora…
  continue reading
 
In the annals of faith and conviction, few stories resonate as profoundly as that of Paul, a man whose life epitomises the essence of standing up for one's beliefs. His narrative, as recounted in Acts, is not just a historical account; it's a compelling saga of courage, confrontation, and unwavering faith. Today, let's delve into this narrative, no…
  continue reading
 
In this inspiring talk, John Harding guides us through a spiritual journey, encouraging us to see 2024 not just as another year, but as a unique opportunity to experience and embody God's presence in every aspect of our lives. Here are the key takeaways from this enlightening talk: Reflection on the Past Year: Understanding the significance of God’…
  continue reading
 
As we end 2024, Kurt Wuckert Jr. takes us through some of his favourite moments of the year so far. Starting with Connor Murray, Kurt and Connor discussed 15 years since the release of the #Bitcoin Whitepaper, and if it has fulfilled its original promise. Kurt also talked with Steve Bailey, one of the leaders behind the #DigitalCurrency Wallet, Roc…
  continue reading
 
Check out this Christmas episode as we unwrap the timeless Christmas Carol: 'Oh Come All Ye Faithful.' Discover the profound messages and hidden truths within this classic carol that resonate with our lives today. Our speaker is Matt Edmundson and this service is not just a journey through a beloved Christmas tune but an exploration of its deep, li…
  continue reading
 
Are you tired of feeling like fear has a vice-like grip on your life? Does the daily news leave you feeling more anxious than informed? You're not alone. In a world that often feels like it's spinning out of control, finding a foothold of peace can seem like an uphill battle. But what if there's a way to turn that fear into courage and find strengt…
  continue reading
 
Kurt was joined by Paul De Buck, Founder of MyBankaEU to announce the launch of his new #NFT project, a wearable hoodie, mugs and much more Christmas Doggies. Paul takes us through how MyBankaEU is leveraging the #Ordinals and his focus with the wallet's future. ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so you don't miss out on any new videos! ---------------…
  continue reading
 
Join Kurt and Xiaohui as they run through everything going on with sCrypt, #bitcoin and #blockchain. ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so you don't miss out on any new videos! ----------------------------------------------------------------------------------- ► Our Links: Facebook ► https://www.facebook.com/realcoingeek/ Twitter ► https://twitter.com/…
  continue reading
 
The talk, titled "How A Biblical Worldview Transforms Our Perspective”, explores the profound impact that adopting a biblical perspective has on our understanding and interpretation of life. It focuses on the significance and influence of a biblical worldview, highlighting its differences from secular and modern philosophies. The talk underscores t…
  continue reading
 
On this week's show, Kurt takes questions from the audience. Kurt gives his take on the situation with #binance's founder #czbinance—the corruption and what it could mean for the future of exchanges. Moreover, what is going on with the COPA vs Wright trial, Kurt gives his take on possible outcomes. What will happen with the #bitcoin #halving, how w…
  continue reading
 
Join Kurt Wuckert Jr. live as he discusses the future of video streaming through blockchain. CEO of RAD NFTV will be joining Kurt to discuss just what RAD have been working on, and how they can change the landscape of payments for content creators. ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so you don't miss out on any new videos! -----------------------------…
  continue reading
 
Embark on a journey of faith, courage, and surrender with us! Our latest talk, unwraps the heart of what it means to truly trust God, even when the path seems shrouded in uncertainty. In this talk, you'll discover: 🛤️ Paul’s unwavering journey to Jerusalem, despite daunting warnings, stands as a testament to his unwavering trust in God. 🌪️ How God’…
  continue reading
 
Are you ready to embark on an incredible journey of spiritual growth like never before? In this enlightening session, you'll uncover: 🌱 The crucial role of nurturing relationships in your spiritual journey. 🔗 The power of self-leadership and how it ignites your spiritual journey. 🌟 The magic of speaking words of encouragement and hope. 🐑 The pricel…
  continue reading
 
🌟 Ever felt life's journey could use a little more purpose? Ever wondered if there's a deeper connection between your heart, mind, and actions? Delve into "Inside Out: The Faith In Action" and unravel the captivating dance between inner beliefs and outer behaviours. 🌟 This transformative talk shines a refreshing light on how the Christian faith isn…
  continue reading
 
At Crowd Church, we’re more than a community; we’re a family that thrives on heart-to-heart connections, and we're inviting YOU to discover the transformative power of friendships rooted in faith. Here’s what you’ll uncover in this life-affirming talk: Pastors Matt Edmundson and Tony Uddin, friends for over 30 years, discuss the importance of frien…
  continue reading
 
Kurt Wuckert Jr and Connor Murray discussed all that is #Bitcoin on the 15th anniversary of the #BitcoinWhitepaper. Kurt and Connor discussed the significance of the whitepaper, what are the key takeaways, and some of the most important parts of the whitepaper. ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so you don't miss out on any new videos! ----------------…
  continue reading
 
Ever felt like life's walls are closing in? Whether you've been to a church or not, you've surely met discouragement head-on, feeling its cold grip, right? "God Is Bringing You Out" is not just another talk - it's a lifeline. We journey through real struggles and divine interventions that even the mighty Apostle Paul faced. But more than history, i…
  continue reading
 
Step into a transformative journey like you've never experienced before. Are you curious about Christianity, or have you ever felt there's something more out there for you? Whether you're sipping your morning coffee or winding down after a busy day, this talk might be the soulful escape you never knew you needed. 🌱 What You'll Discover: The magneti…
  continue reading
 
Kurt and Jack previewed what is happening in the trial between #COPA and Dr. Craig Wright. Also, Kurt discusses his latest article on CoinGeek.com. Check it out at the link below: https://coingeek.com/the-overlooked-history-of-turing-completeness-in-bitcoin/ ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so you don't miss out on any new videos! -------------------…
  continue reading
 
Kurt Wuckert Jr interviewed Bryan Daugherty, Founder and Chairman of Smart Ledger to discuss all the amazing innovations the team have been working on from CertiHash to Proof of ESG, also find out why Bryan is in Germany and his role with the BSV Association. ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so you don't miss out on any new videos! ------------------…
  continue reading
 
Join Kurt Wuckert Jr. for an ask me anything #AMA show, on all the latest happenings in the #BSV, #Bitcoin, #AI, #IPv6 and just about anything else! Kurt discusses the current story surrounding the nChain drama with Craig Wright, Calvin Ayre, and Christen Ager-Hanssen and answers all of the viewers pressing questions. ► Hit #Subscribe & #HitTheBell…
  continue reading
 
Alex Fauvel joins Kurt to chat about a new type of card game that allows you to get to know people by asking questions but not knowing who actually answered Yes or No. Alex and Kurt also answer questions from the audience about the details of Dark2Light and what the future holds for this new-age card game. Learn More: https://tpow.app/3b6fc3ff ► Hi…
  continue reading
 
In this enlightening talk, we delve deep into the transformative power of faith, even in the most challenging of times. Drawing parallels from the lives of Paul and Silas, you will see the unwavering strength and resilience displayed by these biblical figures, encouraging us to find solace in God's eternal promises. The stark contrast between askin…
  continue reading
 
Ever experienced that deep ache in your soul, the emptiness from frayed or broken connections? Immerse yourself in an enlightening exploration where we unfold the art of mending, healing, and embracing relationships in a world that sometimes feels cold and distant. Whether you've stepped into a church a thousand times or never before, this is a tal…
  continue reading
 
Podpage keeps getting better with powerful new features for your podcast website. Founder Brenden Mulligan joins Ross Brand on Livestream Deals to discuss the benefits of Podpage for podcasters. ▶️ Get Podpage 👉 https://livestreamuniverse.com/podpage. ▶️ Visit my Podpage website: https://rossbrandrecordings.com 🦆 GO LIVE with STREAMYARD Livestream …
  continue reading
 
Kurt Wuckert Jr. will be joined by the creator of #ChampionsOfOtherWorldlyMagic: https://championstcg.com/ to discuss his trading card game, and just how the first mint was so successful. ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so you don't miss out on any new videos! ----------------------------------------------------------------------------------- ► Our …
  continue reading
 
Join Kurt Wuckert Jr. as he discusses #BusinessIncubators with Alex Ball, Global Programme Director of Block Dojo. In this episode we will cover what it takes to apply and get into the Block Dojo's incubator, what makes a strong pitch and the Dojo's own business strategy and recent expansion into the Philippines. ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so y…
  continue reading
 
YouTube Creator Kevin Kolbe joins me on Livestream Deals with Ross Brand to talk about his new book. "Live Streaming Made Easy" and share livestreaming tips you can use today! 📚 Get "Live Streaming Made Easy" 👉 https://amzn.to/3rwiPBL 🎬 Watch the video: https://youtu.be/1bQZl9CLop8 --------------------------- 🛒 LIVESTREAM DEALS PODCAST Livestream D…
  continue reading
 
Join Kurt Wuckert Jr. for the upcoming episode of the #CGWeeklyLivestream where he will be joined by Ari Kuqi, to discuss the latest developments in #Bitcoin and #blockchain ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so you don't miss out on any new videos! ----------------------------------------------------------------------------------- ► Our Links: Faceboo…
  continue reading
 
Kurt was joined by Craig Mason to discuss the way #blockchain could be the answer to solving the big questions around the validity of data. This will take the conversation from where did you get YOUR data to what is THE data. ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so you don't miss out on any new videos! ----------------------------------------------------…
  continue reading
 
In this week's episode, Kurt will be taking all your questions about what is going on with the blockchain space. ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so you don't miss out on any new videos! ----------------------------------------------------------------------------------- ► Our Links: Facebook ► https://www.facebook.com/realcoingeek/ Twitter ► https://…
  continue reading
 
Kurt Wuckert Jr. was joined live by 2024 US Presidential Candidate Aaron Day to discuss the role of blockchain in government, regulation and law. Along with Central Bank Decentralised Currency and the US Economy. Make sure to Like, Comment, Share, and Subscribe so you NEVER MISS a CoinGeek Video. ► Hit #Subscribe & #HitTheBell so you don't miss out…
  continue reading
 
Loading …

راهنمای مرجع سریع